LUD, tom 92: 2008
lud92okl-200
Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN
 

Rada Redakcyjna:
Michał Buchowski, Zbigniew Jasiewicz, Katarzyna Kaniowska, Lech Mróz, Aleksander Posern-Zieliński, Czesław Robotycki

 

Zespół redakcyjny:
Danuta Penkala-Gawęcka (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Roman Bąk (redaktor, sekretarz redakcji)


 Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 78SPIS TREŚCI
 
I. ARTYKUŁY


Aleksandra Rzepkowska, Słuchając wspomnień Sybiraków. Antropolog wobec doświadczenia zesłania, s. 13

Ivan Peshkov, Zakładnicy „wyobrażonej przeszłości”. Problemy tożsamości etnicznej i kulturowej Guranów zabajkalskich w Syberii Wschodniej, s. 27

Łukasz Łuczaj, Problemy taksonomiczne w polskich badaniach etnobotanicznych, s. 43

Monika Kujawska, Leczenie zamawianiem wśród Polaków z Misiones w Argentynie, s. 65

Jacek Jan Pawlik, Ciągłość i zmiana w afrykańskiej obrzędowości żałobnej. Na przykładzie północnego Togo, s. 87

Agnieszka Szczepaniuk, Współczesne przemiany władzy tradycyjnej na przykładzie Aszantów z Ghany środkowej, s. 109

Anna Szyfer, Zbiorowości terytorialne jako „światy społeczne” w warunkach wielokulturowości, s. 127

Tomasz Kosiek, O pracy i świętowaniu w pokołchozowej wsi w ukraińskich Karpatach, s. 137

Łukasz M. Bochenek, Miejski dramat polityczny. Interakcje między aktorami politycznymi w mieście powiatowym w Polsce, s. 163

Kamila Baraniecka, Misteria Męki Pańskiej od kuchni. Dowcip w opowieściach o przedstawieniach wielkanocnych, s. 187

Anna Drożdż, Zachowania magiczne, wróżby i prognostyki podczas wstępnych etapów wesela wiejskiego (w oparciu o materiały Polskiego Atlasu Etnograficznego), s. 201

Agnieszka Pieńczak, Sposoby rozpoznawania domniemanych czarownic (w świetle badań Polskiego Atlasu Etnografi cznego), s. 215

II. POGLĄDY I OPINIE

Kinga Czerwińska, Studia etnologiczne wobec wyzwań współczesności. Na przykładzie ośrodka cieszyńskiego, s. 235

Lech Mróz, Cztery opowieści o lwowskim kolekcjonerze, s. 245

Maciej Kurcz, Sudan północny z perspektywy antropologicznej. Uwagi na temat badań terenowych, s. 255

Zofia Szromba-Rysowa, Uwagi polemiczne do wypowiedzi dr Anny Kowalskiej-Lewickiej „Nasza współczesna antropologia społeczna i kulturowa nie powinna odcinać się od korzeni, z których wyrosła”. Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza, „Lud” 91: 2007, s. 263

III. KOMUNIKATY

Inga Kuźma, Bibliografia etnografi i polskiej w Internecie (uwagi po dwóch latach funkcjonowania), s. 265

Tomasz Lewandowski, Społeczna rola duszpasterza Kościoła katolickiego w środowisku wielonarodowościowym. Przykład pogranicza polsko-litewskiego, s. 273

Przemysław Hinca, Montaż lokalności. Produkcje filmowe górali stanu Himaćal w Indiach, s. 283

IV. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 2: Kobiecość, męskość, seksualność, red. Renata E. Hryciuk, Agnieszka Kościańska, przeł. K. Gawlicz i in., Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007 (Karolina Bielenin-Lenczowska), s. 289

„Dotknąć New Age” — Massimo Introvigne , Le New Age des origines à nos jours. Courants, mouvements, personnalités, Paris: Editions Dervy 2000; Anna E. Kubiak, Jednak New Age, Warszawa: Jacek Santorski & Co 2005; Dorota H a l l , New Age w Polsce. Lokalny wymiar globalnego zjawiska, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007 (Agnieszka Chwieduk)
, s. 293

Tomasz Sikora , Euoi. Studia z symbolizmu i metaforyzacji katoptrycznej, Kraków: Nomos 2004 (Michał Buchowski)
, s. 297

Grażyna Kubica, Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006 (Michał Buchowski)
, s. 301

Alon Confino, Peter Fritzsche, (eds.), The Work of Memory. New Directions in the Study of German Society and Culture, Urbana & Chicago: The University of Illinois Press 2002 (Aleksandra Rzepkowska)
, s. 305

Marshall Sahlins, Wyspy historii, przeł. I. Kołbon, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006 (Karolina Kuberska)
, s. 308

Gananath Obeyesekere, Apoteoza kapitana Cooka. Europejskie mitotwórstwo w rejonie Pacyfi ku, przeł. W. Usakiewicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007 (Michał Buchowski)
, s. 312

Marshall Sahlins, Jak myślą „tubylcy”. O kapitanie Cooku, na przykład, przeł. W. Usakiewicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007 (Michał Buchowski)
, s. 316

H.C. Upreti, Indian Tribes Then and Now, Jaipur: Pointer Publishers 2007; K.S. Singh, The Scheduled Tribes. Anthropological Survey of India, New Delhi: Oxford University Press 2001 (Przemysław Hinca)
, s. 320

Borys Malkin , Odchodzący świat. Tropem kultur indiańskich i świata przyrody Ameryki Południowej, wybór i opracowanie Iwona Stoińska-Kairska, Mariusz Kairski, Warszawa: Akot 2007 (Tarzycjusz Buliński)
, s. 325

Eugeniusz Kłosek, Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej, Wrocław: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego 2005 (Zbigniew Jasiewicz)
, s. 329

„Zesłaniec. Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków”, red. nacz. Antoni Kuczyński, nr 1-31, 1996-2007 (Grzegorz Pełczyński)
, s. 332

Kobiety z góry Ararat (Les Femmes du Mont Ararat), reż. Erwann Briand, Francja: Flight Movie 2004 (Maciej Kurcz)
, s. 333

V. KRONIKA

84. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Kraków, 25 września 2008 (Małgorzata Golicka-Jabłońska), s. 335

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 2005 do sierpnia 2008 (Jerzy Adamczewski)
, s. 342

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 22 października 2007 (Ryszard Vorbrich)
, s. 355

Profesor Dorota Simonides Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Opolskiego (Zbigniew Jasiewicz)
, s. 358

„Experiencing Diversity and Mutuality”. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych (EASA), Lublana, 26-30 sierpnia 2008 (Agnieszka Kościańska, Karolina Bielenin-Lenczowska, Agnieszka Chwieduk, Anna Niedźwiedź, Helena Patzer, Danuta Penkala-Gawęcka, Agnieszka Poźniak)
, s. 361

VII European Social Science History Conference, Lizbona, 26 lutego-1 marca 2008 (Hanna Kossak-Nowocień, Marta Petryk)
, s. 371

6th European Colloquium on Ethnopharmacology & 20. Fachkonferenz Ethnomedizin — „New Trends in Ethnobotany and Ethnopharmacology”, Lipsk, 8-10 listopada 2007 (Danuta Penkala-Gawęcka)
, s. 374

The First IOV World Youth Congress, Bountiful, 6-9 sierpnia 2008 (Kinga Czerwińska)
, s. 379

Konferencja „Cultural Clashes: Social Construction and Cultural Ecology”, Poznań, 24-25 maja 2008 (Hanna Kossak-Nowocień)
, s. 381

Konferencja „Komunikacja i dialog kultur”, Będlewo, 13-15 czerwca 2008 (Anna Weronika Brzezińska, Rafał Beszterda, Izabela Czerniejewska, Łukasz Kaczmarek)
, s. 385

Ogólnopolska konferencja naukowa „Tożsamość polska w odmiennych kontekstach i czynniki ją kształtujące”, Lublin, 8-9 listopada 2007 (Agnieszka Chwieduk)
, s. 394

Konferencja naukowa „Pejzaże tożsamości. Perspektywa interdyscyplinarna”, Zakopane, 8-9 grudnia 2007 (Mariusz Filip, Tomasz Kosiek)
, s. 398

VI. IN MEMORIAM

Maria Biernacka (1917-2007) (Jolanta Kowalska), s. 403

Halina Bittner-Szewczykowa (1923-2007) (Maria Zachorowska)
, s. 408

Ewa Fryś-Pietraszkowa (1934-2008) (Anna Spiss, Zofi a Szromba-Rysowa)
, s. 411

Małgorzata Matusek (1922-2006) (Ewa Fryś-Pietraszkowa, Anna Spiss)
, s. 416

Barbara Olszewska-Dyoniziak (1937-2008) (Irena Bukowska-Floreńska)
, s. 418

Noty o autorach artykułów
, s. 427

Informacje dla autorów
, s. 430