LUD, t. 94: 2010


lud94okl-200Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN
 
Rada Redakcyjna:

Michał Buchowski, Zbigniew Jasiewicz, Katarzyna Kaniowska, Lech Mróz, Aleksander Posern-Zieliński, Czesław Robotycki

Zespół redakcyjny:

Danuta Penkala-Gawęcka (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Natalia Bloch (sekretarz redakcji), Roman Bąk (redaktor)

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 78
SPIS TREŚCI

I. ANTROPOLOGICZNE SPOJRZENIE NA GLOBALIZACJĘ (red. Aleksander Posern-Zieliński)
 

Aleksander Posern-Zieliński, Wprowadzenie, s. 13

Zbigniew Jasiewicz, Antropologia kulturowa/etnologia wobec dwoistości globalizacji. Globalizacja jako element świata zobiektywizowanego i globalizm jako ideologia, s. 15

Aleksander Posern-Zieliński, Globalizacja w „czwartym świecie” a nowe ruchy tubylcze, s. 25

Wojciech Dohnal, Globalne miasta i ich mieszkańcy. Perspektywa antropologiczna, s. 47

Waldemar Kuligowski, Etniczność w internetowej ekumenie. Czy możliwa jest solidarność cyfrowa?, s. 59

Agnieszka Chwieduk, Globalizacja a tożsamość zbiorowa. Pomiędzy tekstem a praktyką badawczą, s. 73

Elżbieta Kostowska-Watanabe, „Lękam się Danajów, nawet gdy przynoszą dary”. Globalizacja w perspektywie antropologicznej – casus Japonii, s. 87

Danuta Penkala-Gawęcka, O globalizacji i glokalizacji biomedycyny – na przykładzie Kazachstanu, s. 107

Natalia Bloch, Czy jakożerca może zostać wegetarianinem? Globalny dyskurs praw zwierząt jako „tradycja wynaleziona” w diasporze tybetańskiej, s. 121

Ryszard Vorbrich, Garnek żelazny i garnek gliniany, czyli społeczeństwo plemienne w zderzeniu ze społeczeństwem narodowym i globalnym. Przypadek Kamerunu, s. 143

Halina Rusek, Globalizacja a pogranicze – przypadek szczególny Śląska Cieszyńskiego, s. 159

Anna Kwaśniewska, Grupa etniczna w dobie globalizacji – na przykładzie Kaszubów, s. 173

II. ARYKUŁY

Zbigniew Jasiewicz, Studia nad literaturą ludową, etnografi a, etnologia, antropologia. Kierunki zainteresowań kształtującej się w połowie XIX wieku polskiej etnologii/antropologii kulturowej, s. 191

Dorota Angutek, Kanadyjska antropologia zmysłów – alternatywa wobec postmodernizmu, s. 221

Ivan Peshkov, Rosjanie z Mongolii Wewnętrznej w cieniu projektowanej i praktykowanej przeszłości. Pułapki „rosyjskości retrospektywnej” na pograniczu rosyjsko-chińskim, s. 243

Joanna Mroczkowska, Kirgiskie małżeństwa przez porwanie – doświadczenie czasu, kolektywności i przemocy, s. 263

Anna Maria Kijewska, Kurban w Kyz Ana Tekke – współczesne przemiany tradycji ofi arniczych w sanktuarium muzułmański w północno-wschodniej Bułgarii, s. 285

Anna Witeska-Młynarczyk, Pamięć autobiografi czna polskich „ofiar” i „oprawców” z okresu komunizmu w kontekście polityki historycznej partii Prawo i Sprawiedliwość, s. 307

Mateusz Szubert, Choroba uświęcona – przypadek siostry Faustyny, s. 333

Rafał Korczak, Szymborskie przywoływki – unikatowe zjawisko kujawskiej kultury regionalnej, s. 347

III. POGLĄDY I OPINIE

Andrzej Zaporowski, Kultura – ruchomy cel, s. 367

Michał Buchowski, Czy antropologia powinna być antyokultystyczna, apolityczna i pansemiotyczna? Kilka uwag na marginesie książki Marcina Brockiego Antropologia. Literatura – dialog – przekład, s. 377

IV. KOMUNIKATY

Piotr Fabiś, Durkheima historia osobista i prawa historii, s. 387

Karolina Bielenin-Lenczowska, Tadeusz Czekalski, Refl eksja nad zjawiskiem migracji na Półwyspie Bałkańskim. Przegląd literatury polskojęzycznej, s. 397

Piotr Małczyński, Piłka nożna a etniczność. Na poboczu rozgrywek reprezentacji narodowych i mundialowej gorączki, s. 405

V. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

Janusz Barański, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007 (Zbigniew Jasiewicz), s. 413

Krzysztof Nawratek, Miasto jako idea polityczna, Kraków: Korporacja Ha!art 2008 (Wojciech Dohnal), s. 418

Gabriela Kilianová, Eva Kovalská, Eva Krekovičová (red.), My a tí druhí v modernej spoločnosti, Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2009 (Halina Rusek), s. 422

Jiří Langer, Lidové stavby v Europě, Praha: Grada Publishing 2010 (Zygmunt Kłodnicki), s. 427

Ulf Brunnbauer (ed.), Transnational Societies, Transterritorial Politics. Migrations in the (Post-)Yugoslav Region, 19th-21st Century, München: R. Oldenbourg Verlag 2009 (Karolina Bielenin-Lenczowska), s. 429

Biljana Sikimić, Petko Hristov (eds.), Kurban in the Balkans, Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, Institute for Balkan Studies 2007 (Anna Maria Kijewska), s. 433

Łukasz Smyrski, Ajdyn znaczy księżyc. Narody południowej Syberii, Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Wydawnictwo DiG 2008 (Zbigniew Jasiewicz), s. 437

Dagnosław Demski, Obrazy hinduizmu. Kultura i religia oczami radżputów i pasterzy, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2007 (Zbigniew Jasiewicz), s. 442

Maciej Ząbek, Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2007 (Magdalena Chułek), s. 446

Jacek Schmidt, Nowe tożsamości w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski w Niemczech, Poznań: Wydawnictwo NEWS-Witold Nowak 2009 (Michał Buchowski), s. 449

Halina Mielicka (red.), Folklor i folkloryzm w zglobalizowanym społeczeństwie polskim, Kielce: Panzet 2009 (Dariusz Adamczyk), s. 453

Włodzimierz Piątkowski, Lecznictwo niemedyczne w Polsce. Tradycja i współczesność. Analiza zjawiska z perspektywy socjologii zdrowia i choroby, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2008 (Danuta Penkala-Gawęcka), s. 456

Agnieszka Kościańska, Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009 (Dorota Hall), s. 461

Urszula Lehr, U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 2007 (Zbigniew Jasiewicz), s. 465

Seweryn A. Wisłocki, Mistrz/Master Teofi l Ociepka. Między władzą a prawdą. Between the Authorities and the Truth, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 2010 (Janusz Kamocki), s. 469

„Studia Ethnologica Pragensia” t. 1: 2010, red. M. Tomandl, Univerzita Karlova, Filozofi cká fakulta, Praha (Maciej Kurcz), s. 470

VI. KRONIKA

86. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Toruń, 24 września 2010 (Jerzy Adamczewski, Grażyna Ewa Karpińska), s. 473

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 2009 do sierpnia 2010 (Jerzy Adamczewski), s. 476

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 18 maja 2009 (Ryszard Vorbrich), s. 485

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 20 listopada 2009 (Ryszard Vorbrich), s. 487

Międzynarodowa konferencja „What is Anthropology of Europe and How Should it be Practiced?”, Poznań, 15-16 października 2009 (Agnieszka Chwieduk, Mariusz Filip, Katarzyna Chlewińska), s. 489

Konferencja Medical Anthropology Student Network EASA, Berlin, 11-12 lutego 2010 (Małgorzata Anna Charyton, Michał Kocikowski, Anna Helena Wądołowska), s. 493

Międzynarodowa konferencja naukowa „Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku – różne oblicza polskiej tożsamości”, Wrocław, 17-18 września 2009 (Małgorzata Michalska), s. 496

Konferencja „Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania”, Toruń, 23-24 września 2010 (Justyna Słomska-Nowak, Violetta Wróblewska), s. 499

Konferencja „Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej”, Poznań, 4-5 marca 2010 (Rafał Kleśta-Nawrocki), s. 501

Konferencja „Projekt: Miasto Poznań. Przegląd projektów badawczych”, Poznań, 18-19 marca 2010 (Anna Weronika Brzezińska, Agnieszka Chwieduk), s. 505

Projekt „Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego”, Poznań-Sztutowo, maj-czerwiec 2010 (Anna Weronika Brzezińska, Małgorzata Wosińska), s. 507

Projekt „Puszcza Pyzdrska. Olędrzy i ich żelazne domy”, wrzesień-czerwiec 2010 oraz konferencja „Puszcza Pyzdrska – Olędrzy i ich żelazne domy, stan dziedzictwa i perspektywy na przyszłość”, Blizanów, 13 listopada 2009 (Bartosz Stańda), s. 509

Wystawa „Sztuka spod krosna i igły”, Muzeum Etnograficzne, oddział Muzeum Narodowego, Wrocław, 27 listopada 2009-21 lutego 2010 (Hanna Golla), s. 511

VII. IN MEMORIAM

Irena Bajerowa (1921-2010) (Krystyna Reinfuss-Janusz), s. 515

Claude Lévi-Strauss (1908-2009). Ostatni heros humanistyki (Wojciech Józef Burszta), s. 516

Aleksander Michajłowicz Rieszetow (1932-2009) (Zbigniew Jasiewicz), s. 520

Halina Sampławska (1926-2009) (Sylwia Tatara), s. 523