UCHWAŁA I REGULAMIN

 

Uchwała Nr 1/12

Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk

z dnia 30 marca 2012 r.

 

Na podstawie § 44 Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. zatwierdzonej przez Prezesa Rady ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Komitet Nauk Etnologicznych PAN powołany uchwałą Nr 2/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r. uchwala regulamin Komitetu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego Pracę Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

 

• • •

 

Załącznik do uchwały Nr 1/12

Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

z dnia 30 marca 2012 r.

 

Regulamin

Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk

 

§ 1

 1. Do zakresu działania Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, zwanego dalej „Komitetem”, należą sprawy wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.), z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin naukowych Komitetu. Komitet swym zakresem kompetencyjnym obejmuje cały zespół nauk etnologicznych, do którego obok etnologii, antropologii kulturowej i społecznej wchodzą także: folklorystyka, etnomuzykologia, etnoreligioznawstwo, etnomuzealnictwo i studia nad sztuką nieprofesjonalną. Komitet działa zatem na rzecz interesów całego środowiska nauk etnologicznych. Jednocześnie Komitet Nauk Etnologicznych pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences).

 2. Komitet w szczególności:

  1. prowadzi działalność wydawniczą, publikując czasopisma, serie wydawnicze, monografie, raporty i biuletyny,

  2. organizuje konferencje naukowe, warsztaty, szkoły letnie, seminaria i debaty oraz inne formy spotkań naukowych,

  3. opracowuje ekspertyzy i analizy oraz formułuje opinie i przedstawia stanowiska dotyczące oceny stanu nauk i placówek etnologicznych, programów i projektów badawczych, kierunków rozwoju badań, programów i jakości nauczania, kształcenia kadr naukowych, jakości i profilu wydawnictw naukowych,

  4. inicjuje i prowadzi współpracę z międzynarodowymi oraz zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi,

  5. inicjuje i prowadzi współpracę z innymi komitetami PAN, a także z towarzystwami naukowymi, placówkami naukowymi, uczelniami wyższymi i fundacjami w zakresie wspólnych obszarów zainteresowań,

  6. inicjuje i wspiera działania upowszechniające osiągnięcia nauk etnologicznych dbając o ich miejsce w dyskursie publicznym.

§ 2

Pracami Komitetu kieruje Prezydium w składzie:

 1. przewodniczący Komitetu,

 2. dwaj zastępcy przewodniczącego,

 3. sekretarz Komitetu,

 4. członkowie Prezydium w liczbie 4 członków.  

W skład Prezydium Komitetu wchodzi honorowy przewodniczący Komitetu bez głosu stanowiącego.

 

§ 3

Do zadań Przewodniczącego Komitetu w szczególności należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Komitetu oraz:

- zwoływanie posiedzeń Prezydium Komitetu nie mniej niż cztery razy w roku, ustalanie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom,

- zwoływanie posiedzeń plenarnych Komitetu nie mniej niż dwa razy do roku, ustalanie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom,

- reprezentowanie Komitetu na zewnątrz, w tym także na forach międzynarodowych,

 1. w razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki przejmuje upoważniony przez niego zastępca.

§ 4

Do zadań Prezydium Komitetu należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu,

 2. realizowanie uchwał podjętych przez zebranie plenarne Komitetu,

 3. podejmowanie uchwał w sprawach pilnych w okresie między zebraniami plenarnymi,

 4. formułowanie stanowisk i opinii niezbędnych dla należytego funkcjonowania nauk etnologicznych,

 5. bieżące informowanie członków Komitetu o inicjatywach i działaniach znaczących dla nauk etnologicznych,

 6. koordynowanie prac związanych z realizacją planów Komitetu oraz z funkcjonowaniem sekcji, komisji i zespołów.

§ 5

Do podstawowych zadań Zebrania Plenarnego Komitetu należy w szczególności:

 1. uchwalanie i modyfikacja regulaminu Komitetu,

 2. powoływanie sekcji, komisji i zespołów Komitetu,

 3. powoływanie do składu Komitetu tzw. specjalistów,

 4. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nauk etnologicznych,

 5. akceptacja i modyfikacja rocznych planów pracy Komitetu.

§ 6

Przewodniczący Komitetu może zwołać posiedzenie Prezydium Komitetu lub zebranie plenarne Komitetu na wniosek 30% członków Komitetu.

§ 7

 1. Przewodniczący zawiadamia o terminach posiedzeń nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

 2. Zawiadomienie następuje poprzez: przekazywanie informacji drogą e-mailową, a w sytuacjach szczególnych także i w formie listownej.

§ 8

 1. Uchwały Prezydium Komitetu oraz uchwały zebrań plenarnych Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

 3. W sprawach niecierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, Przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 9

Z posiedzeń Prezydium Komitetu i zebrań plenarnych Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.

 

§ 10

W strukturze Komitetu mogą działać:

 1. sekcje i komisje, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów (załącznik do uchwały nr 28/2001 Prezydium PAN z dnia 26.05.2011).

  - Sekcje i komisje powołuje zebranie plenarne Komitetu na czas trwania kadencji. Do sekcji i komisji wchodzą tylko członkowie Komitetu. Sekcje i komisje prowadza swą podstawową działalność w obrębie Komitetu, ale mogą również współpracować z osobami i instytucjami zewnętrznymi.

 2. Zebranie plenarne Komitetu może powołać w drodze uchwały zespoły zadaniowe przeznaczone do realizacji określonych zadań, ustalając zakres i termin ich działania. W skład tych zespołów mogą wejść także osoby spoza Komitetu, powołane do tych gremiów przez zebranie plenarne.

§ 11

 1. Zebranie plenarne wybiera członków, przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego sekcji, komisji oraz zespołów.

 2. Przewodniczącym, zastępcą przewodniczącego sekcji, komisji oraz zespołów mogą być tylko osoby będące członkami Komitetu.