lud2011_170

L U D

ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

I

KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN

 

ORGANE DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE D'ETHNOLOGIE
ET DU COMITÉ DES SCEIENCES ETHNOLOGIQUES

ZAŁOŻONY W ROKU

1895

PRZEZ

ANTONIEGO KALINĘ

 

OGÓLNEGO ZBIORU

TOM XCV

ZA ROK 2011

 

POLSKIE TOWARZYSTWO LUDOZNAWCZE

KOMITET NAUK ETNOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

POZNAŃ-WARSZAWA-WROCŁAW 2011

   

 

RADA REDAKCYJNA

Michał Buchowski, Zbigniew Jasiewicz, Katarzyna Kaniowska, Lech Mróz, Aleksander Posern-Zieliński, Czesław Robotycki

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 Redaktor naczelny – Danuta Penkala-Gawęcka

Zastępca redaktora naczelnego – Jacek Bednarski

Sekretarz redakcji – Natalia Bloch

Redaktor – Roman Bąk

 

SPIS TREŚCI

 I. ARTYKUŁY

Michał Buchowski, Etnografia/etnologia polska w okresie „realnego socjalizmu". Od  niemarksistowskiej  ortodoksji „etnografizmu"  do  postetnograficznego pluralizmu, s.  13

Magdalena Zowczak, Antropologia, historia a sprawa ukraińska. O taktyce pogranicza, s. 45

Kacper Pobłocki, Antropologia miasta - urbanizacja, przestrzeń i relacje społeczne, s. 69

Sjaak van der Geest, Susan Reynolds Whyte, Zaufanie i sceptycyzm - zmiany postaw w stosunku do farmaceutyków, s. 93

Ewa A. Jagiełło, Noemi Modnicka, Pułapki Sieci - o etycznym wymiarze badań antropologicznych w Internecie, s. 105

Mariusz Kania, Kreowanie tożsamości internetowej. Przykład Facebooka jako twórcy sztucznej inteligencji, s. 127

Maciej Kurcz, Antropolog i powojenna rzeczywistość współczesnej Afryki. Refleksje na temat badań terenowych w  południowosudańskiej Dżubie, s. 143

Jacek Jan Pawlik, Tkaniny pagne jako kulturowe dziedzictwo mieszkańców Togos, s. 159

Anna Urbańska-Szymoszyn, Globalizacja i glokalizacja religii bon na przykładzie społeczności Ligmincha w Stanach Zjednoczonych i Polsce, s. 177

Janina Hajduk-Nijakowska, Folklorystyczne źródła mitu wybawcy w kulturze, s. 203

Anna Kapusta, Agnieszka Poźniak, „Najświętsza Głowa Pana Jezusa". Od skryptu metonimicznego do biografii metaforycznej, s. 225

Anna Piechnik-Dębiec, „Czarownica mleczna" w relacjach mieszkańców Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego i okolic, s. 243

 II. POGLĄDY I OPINIE

Adam Regiewicz, Dorota Utracka, Perspektywy komparatystyki kulturowej. Na przykładzie programu Pracowni Komparatystyki Kulturowej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 261

III. KOMUNIKATY

Barbara Kulesza, Bronisława Malinowskiego koncepcja ochrony wolności jako siły napędowej procesu kulturowego, s. 273

Karolina Szmigielska, Koczując z duchami - etnograficzne refleksje na temat krajobrazu w Mongolii, s. 281

Henryk Duszyński, Choroby w narracyjnych grach fabularnych. Charakterystyka wątków i perspektywy badawcze, s. 293

IV. ROZMOWY I WSPOMNIENIA

Zofia Sokolewicz, „Moje życie naukowe można sprowadzić do próbowania kolejnego klucza z wielkiego pęku, który dala mi teoria poznania". Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza, s. 303

 V. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

Thomas Hylland Eriksen, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen 2009 (Anna Jawor), s. 355

Krzysztof Piątkowski, Mit-Historia-Pamięć. Kulturowe konteksty antropologii/etnologii, Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn 2011 (Michał Rauszer), s. 359

Ewa Fryś-Pietraszkowa, Anna Spiss (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2, Wrocław, Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2007; Anna Spiss, Zofia Szromba-Rysowa (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 3, Wrocław, Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2010 (Jan Święch), s. 363

Barbara Bazielich (red.), Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego, Wrocław, Katowice: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Muzeum Śląskie 2009 (Anna Szyfer), s. 364

Katarzyna Marcol, Słowo i zabawa. Ustna twórczość dzieci na pograniczu polsko-czeskim, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Śląski w Katowicach 2008 (Bożena Kaczmarczyk), s. 369

VI. KRONIKA

87. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Opole, 23 września 2011 (Katarzyna Majbroda), s. 375

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 2010 do sierpnia 2011 (Jerzy Adamczewski), s. 379

Dorobek Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (Bronisława Kopczyńska-Jaworska), s. 392

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Cieszyn, 14 maja 2010 (Ryszard Vorbrich), s. 399

Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Poznań, 21 października 2010 (Ryszard Vorbrich), s. 401

Konferencja „Ethics, Health Care and Anthropology", Amsterdam, 10 grudnia 2010 (Anna Helena Wądołowska), s. 405

Konferencja „Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne", Będlewo, 21-23 października 2010 (Natalia Bloch, Tarzycjusz Buliński), s. 407

Konferencja „Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie interdyscyplinarnej", Będlewo, 9-10 czerwca 2011 (Małgorzata Anna Charyton), s. 413

Konferencja „Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich", Szczecin, 15-17 listopada 2010 (Ewa Prądzyńska), s. 418

Projekty naukowe i edukacyjne w muzeach martyrologicznych. Na przykładzie projektu „Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego", Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, 4 marca 2011 (Mikołaj Smykowski), s. 422

Od Kujaw do Bałtyku. Tajemnice codzienności kultury ludowej. Nowa, stała ekspozycja w Muzeum Etnograficznym w Toruniu (Grażyna Ewa Karpińska), s. 424

Setna rocznica urodzin Profesora Romana Reinfussa (Katarzyna Kraczoń), s. 430

Uroczystość nadania imienia Jędrzeja Cierniaka publicznemu gimnazjum w Zaborowie koło Brzeska, 27 kwietnia 2011 (Anna Spiss), s. 433

VI. IN MEMORIAM

Janina Glanowska (1934-2011)  (Krystyna Reinfuss-Janusz), s. 437

Maria Jordan (1922-2011) (Krystyna Reinfuss-Janusz), s. 437

Klemens Jan Krzysztofowicz (1921-2010) (Magdalena Kwiecińska), s. 438

Adam Mucek (1932-2010) (Krystyna Reinfuss-Janusz), s. 439

Maria Paradowska (1932-2011) (Aleksander Posern-Zieliński), s. 439

Władysław Rączka (1928-2011) (Krystyna Reinfuss-Janusz), s. 447

Wanda Sołecka (1923-2010) (Tomasz Łuczkowski), s. 448

Zofia Staszczak (1928-2011) (Irena Kabat), s. 448

Wspomnienia o Zofii Staszczak (Zofia Sokolewicz, Dušan Drljača, Elżbieta M. Gożdziak), s. 452

Zofia Sulikowska-Zegan (1923-2011) (Krystyna Reinfuss-Janusz) , s. 457

Jan Szymik (1930-2011) (Krystyna Reinfuss-Janusz), s. 457

 

Noty o autorach artykułów, s. 459

Informacje dla autorów, s. 463