Drukuj
Nadrzędna kategoria: Posiedzenia KNE

  Wyciąg ze Sprawozdania z działalności Komitetu Nauk Etnologicznych w 2012 roku

 

Spis zagadnień

I. Informacje ogólne

II. Zebrania Komitetu

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/problemu

VI. Działalność wydawnicza

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/problemu naukowego

Sprawozdawczość za rok 2012

 

I. Informacje ogólne

W roku sprawozdawczym liczba członków Komitetu wynosiła 32 (w tym 1 członek-korespondent PAN) i 5 specjalistów, w tym pracowników:

                                -  jednostek PAN     -   5

                                -  szkół wyższych     - 30

                                -  pozostałych           -   2

W ramach Komitetu powołano:

1. Komisję Antropologii Miasta – przewodnicząca: prof. UŁ dr hab. Grażyna E. Karpińska

2. Sekcję Folklorystyczną – przewodnicząca: prof. UO dr hab. Teresa Smolińska

 

II. Zebrania Komitetu

II.1. Zebrania plenarne :

       W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy zebrania plenarne:

       1/ W Warszawie w dn. 19 stycznia zebranie inaugurujące kadencję 2011-2014, podczas którego m.in. wręczono powołania nowo wybranym członkom, dokonano wyborów władz Komitetu i zajmowano się jego bieżącymi sprawami (możliwościami i sposobami wyboru specjalistów, analizą statystyczną wyników wyborów oraz zgłaszano sprawy, którymi Komitet powinien zajmować się w najbliższym czasie);

       2/ W Toruniu w dn. 30 marca, podczas którego m.in. dyskutowano nt. powoływania komisji i sekcji w ramach Komitetu, w wyniku czego przegłosowano utworzenie Komisji Antropologii Miasta i Sekcji Folklorystycznej, dokonano wyboru specjalistów, dyskutowano nad projektem regulaminu Komitetu, wnoszono doń poprawki i ostatecznie przegłosowano jego przyjęcie, dyskutowano nad planem pracy w 2012 r. Ponadto zebrani wzięli udział w jubileuszowym spotkaniu naukowym i w promocji książki prof. Teresy Dunin Karwickiej, wieloletniej członkini Komitetu, której wręczono list gratulacyjny;

       3/ W Warszawie w dn. 7 grudnia, podczas którego, oprócz spraw bieżących i organizacyjnych Komitetu zajmowano się planem pracy na 2013 r., prof. A. Malewska-Szałygin przedstawiła refleksje nt. najnowszych programów kształcenia etnologów i antropologów kulturowych, a ponadto członkowie Komitetu zapoznali się z osiągnięciami i planami badawczymi Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

II.2. Posiedzenia Prezydium:

     W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Prezydium:

1/ W Toruniu w dn. 30 marca, podczas którego podjęto dyskusję na kształtem ostatecznym regulaminu Komitetu, planem pracy w 2012 r., dyskutowano i stworzono wstępną listę propozycji kandydatów na specjalistów, zastanawiano się nad propozycjami powołania komisji/sekcji;

2/ W Warszawie w dn. 27 czerwca, podczas którego dyskutowano nad planem pracy na 2012 r. i 2013 r., poddano ocenie działania KNE w I półroczu, omówiono organizację i przebieg konferencji zorganizowanej przez Komitet w Będlewie nt. migracji, ustalono termin następnego posiedzenia plenarnego oraz powołano zespół do realizacji kolejnego angielskojęzycznego tomu na kongres IUAES w Manchesterze w 2013 r.;

3/ W Warszawie w dn. 6 listopada, podczas którego omawiano następujące kwestie: przygotowanie ekspertyzy dot. nowych programów kształcenia etnologów i antropologów kulturowych, przygotowanie ramowego spotkania jesiennego członków Komitetu, debatowano także wokół uczestnictwa Komitetu w pracach na rzecz Kongresu Antropologów organizowanego przez Polski Instytut Antropologii, podjęto decyzje dot. redakcji i prowadzenia strony internetowej Komitetu;

4/ W Warszawie w dn. 7 grudnia, w trakcie którego zatwierdzono plan obrad plenarnych, przekazano informacje bieżące związane z Komitetem, wybrano kolejne miejsca obrad plenarnych, omówiono prace i plany wydawnicze, przekazano informacje o współdziałaniu Komitetu z innymi organizacjami (PTL, PIA, KBM PAN), dyskutowano na temat projektu ewolucji komitetów zaproponowanego przez Prezydium PAN.

 

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji:

       W związku z tym, że skład Komitetu nowej kadencji został powołany dopiero 19 I 2012 r., dlatego prace nad sformowaniem i zatwierdzeniem składu komisji i sekcji przebiegały wolniej, a ostateczne zatwierdzenie składu osobowego tych gremiów zostało przeprowadzone na zebraniu plenarnym Komitetu w dn. 7 XII 2012 r. Nie pozwoliło to powołanym grupom rozpocząć pełnej działalności w roku sprawozdawczym. Natomiast Komisja Antropologii Miasta i Sekcja Folklorystyczna opracowały plan swej działalności na 2013 i 2014 r. włączając do nich wspólny projekt organizacji międzynarodowej konferencji folklorystycznej. Obie jednostki działają w środowiskach akademickich (Łódź, Opole), których specyfiką od lat są intensywne badania związane z problematyką antropologii miasta i współczesnym folklorem.

 

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

III.1.Konferencje naukowe zorganizowane/współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu:

Nazwa konferencji data i miejsce Organizator, współorganizatorzy, patronat Rodzaj konferencji Liczba uczestników Liczba wystąpień Dofinans. ze środków DUN (w zł)
krajowa zagraniczna ogółem z zagranicy
Współczesne migracje i ich konsekwencje w perspektywie interdyscyplinarenj: między izolacją a integracją, 24-26 V 2012, Będlewo Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Instytut Etnologii i ntropologii Kulturowej UAM   X 53 8 45  10.843,70

 W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych

 

III.2. Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej przez Komitet dyscypliny naukowej:

Podstawowym   celem  naukowym konferencji   było   zaprezentowanie   antropologicznego podejścia do badań współczesnych migracji europejskich, rozpatrywanych w szczególności z perspektywy społeczeństwa i kraju (państwa) przyjmującego, a także samych imigrantów. W ramach sesji plenarnej oraz 11 posiedzeń panelowych zaprezentowano i   przedyskutowano zagadnienia związane z 4 blokami tematycznymi, którymi były: 1. polityka imigracyjna   na szczeblu państwowym i lokalnym, 2.integracja imigrantów w społeczeństwach przyjmujących w ujęciu antropologicznym, socjologicznym, prawnym i ekonomicznym, 3. oddziaływanie imigrantów na społeczeństwa przyjmujące, 4. nowe formy migracji i tworzenie sieci powiązań transnarodowych.

Idea interdyscyplinarności konferencji wyrażała się w stworzeniu pola do dyskusji nadw/w zagadnieniami w gronie migrantoznawców reprezentujących takie dyscypliny jak: socjologia i kulturoznawstwo, a także politologia, ekonomia, prawo i geografia. Niezwykle istotne były także cele dydaktyczne konferencji: 1. zapoznanie  początkujących badaczy (stanowili oni blisko 2/3 uczestników) z teoretycznymi, metodologicznymi i empirycznymi aspektami badań nad konsekwencjami migracji w ujęciu założeń i praktyki różnych dyscyplin naukowych, 2. nawiązanie kontaktu między dwoma generacjami migrantoznawców, które zaowocowałyby w nieodległej przyszłości bliższą współpracą w ramach planowanych lub już realizowanych projektów badawczych, 3. szkolenie młodych badaczy w zakresie publikowania   tekstów migrantoznawczych na anglojęzycznym rynku wydawniczym. Właściwej realizacji w/w celów naukowego i dydaktycznego, sprzyjała urozmaicona formuła konferencji obejmująca obok „tradycyjnych” wystąpień referatowych (33 referaty krajowe i 4 zagraniczne) i dyskusji nad nimi, także takie elementy jak: grupowe i plenarne warsztaty metodologiczne, połączone z dyskusją i prezentacją wyników projektu badawczego zrealizowanego ostatnio przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM, a także warsztaty prowadzone przez gościa z USA, redaktora „International Migration” (Waszyngton) w zakresie przygotowywania tekstów na temat migracji.

Przebieg konferencji był zgodny z programem, a jej znaczenie dla rozwoju studiów migracyjnych w zakresie etnologii/antropologii kulturowej okazało się bardzo ważne i inspirujące dla dalszych planów i działań w tym zakresie koordynowanych przez Centrum Badań Migracyjnych działające przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Konferencja spełniła także założenia związane z promocją interdyscyplinarnej współpracy, w tym zacieśnienia kooperacji między KNE PAN a Komitetem Badań nad Migracjami PAN.

 

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę:

- Komitet organizuje od wielu lat i co najmniej raz w roku zebranie planarne poza Warszawą, w ośrodkach regionalnych studiów etnologicznych (w roku sprawozdawczym w Toruniu). Celem tych spotkań jest promocja działań Komitetu w środowisku etnologicznym regionu oraz umożliwienie poznania przez członków Komitetu dorobku lokalnego;

- Drugim ważnym elementem działalności informacyjnej jest organizowana przez KNE wymiana informacji o najnowszych publikacjach, konferencjach i spotkaniach naukowych. Informacje te przekazywane są członkom Komitetu, a przez nich trafiają do ośrodków w miejscach pracy naszych członków;

- Organizowanie konferencji o charakterze edukacyjnym, na których młodzi pracownicy nauki i doktoranci mają szansę zapoznać się z najnowszymi rezultatami badań i uczestniczyć w dyskusji wokół ważnych tematów;

- Komitet współpracuje na bieżąco z dwiema organizacjami dedykowanymi upowszechnianiu i promowaniu nauki (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Polski Instytut Antropologii) wspierając aktywność tych organizacji;

- Kolejną formą akcentowania obecności i promowania działań KNE jest uczestnictwo jego przedstawicieli w jubileuszach zasłużonych polskich badaczy, a jednocześnie obecnych i byłych członków Komitetu (Z. Kłodnickiego, T. Dunin Karwickiej, R. Kantora).

 - Informacje dotyczące Komitetu i ważnych spraw dla środowiska zawiera unowocześniona strona KNE.

 

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/problemu:

V.1.

1. W roku sprawozdawczym KNE na bieżąco monitorował sytuacje w zakresie form i programów kształcenia etnologii w ośrodkach uniwersyteckich.

2. Komitet zorganizował międzynarodową konferencję interdyscyplinarną promującą studia migracyjne w zakresie antropologii.

3. KNE zorganizował podczas konferencji warsztaty dla doktorantów z zakresu problematyki migrantoznawczej.

4.  Komitet przygotował do druku i wydał 2 tomy studiów pokonferencyjnych w ramach serii „Prace KNE”.

5. KNE zorganizował debatę nt. programu kształcenia studentów etnologii w oparciu o ekspertyzę w tym zakresie przygotowaną przez prof. A. Malewską-Szałygin.

6. Komitet przystąpił do partnerstwa w pracach na rzecz przygotowywanego przez Polski Instytut Antropologii ogólnopolskiego Kongresu Antropologów w październiku 2014 r. KNE PAN w ramach swych uprawnień, kompetencji i możliwości będzie wspierał poczynania organizatorów Kongresu.

7. Podjął inicjatywę koordynacji działań naukowych z Komitetem Badań nad Migracjami PAN.

8. Podejmował skuteczne działania interwencyjne wspierające starania o finansowanie ważnych dla całego środowiska etnologicznego Biblioteki i Archiwum Naukowego PTL we Wrocławiu.

 

V.2. Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym.

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje.

 1. Przeprowadzono konsultacje na temat umiejscowienia etnologii/antropologii kulturowej w systemie podziału dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w związku z pojawiającymi się głosami krytyki podkreślającymi niebezpieczeństwo zmarginalizowania pozycji etnologii/antropologii kulturowej w ramach działań NCN.
 2. Kontynuowano konsultacje środowiskowe nt. aktualnie stosowanej nazwy naszej dyscypliny w związku z coraz silniejszymi tendencjami postulującymi zastąpienie terminu etnologia terminem antropologia kulturowa.
 3. Zlecono opracowanie analizy i oceny bieżących programów nauczania etnologii i przeprowadzono na ten temat dyskusję.

 

VI. Działalność wydawnicza

VI.1

Wyszczególnienie Tytuł publikacji
Wydawca/współwydawca
Wydawnictwa w wersji:
- drukowanej
- elektronicznej
Nakład
(w egz.)
Dofinans. ze środków DUN (w zł)
Wydawnictwa ciągłe (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

LUD, t. 96

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Komitet Nauk Etnologicznych PAN

drukowane 400 -
Wydawnictwa zwarte (np. monografie, materiały pokonferencyjne, inne)

1. W zdrowiu i w chorobie…Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk

2. Imigranci: między      izolacją a integracją, red. M. Buchowski, J. Schmidt

drukowane

 

drukowane

350

 

350

8.000,-

 

15.170,-

Pozostałe publikacje Biuletyn informacyjny na konferencję: Współczesne migracje i ich konsekwencje w perspektywie interdyscyplinarnej: między izolacją a integracją, Będlewo, 24-26 V 2012 powielane 70

w ramach środków konferencyjnych

 

     Pragniemy podkreślić, że informacje o pracach Komitetu ukazują się od wielu lat w czasopiśmie „Lud”, którego KNE jest współwydawcą wraz z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym. Ponadto informacje o konferencjach Komitetu pojawiają się na stronach: UAM, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Polskiego Instytutu Antropologii.

     Ukazały się następujące publikacje mówiące o naszej dyscyplinie, o Komitecie, jego działalności i członkach:

1. I. Kabat, Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 19 stycznia 2012; Toruń, 30 marca 2012, „Lud” t. 96, 2012, s. 351-353.

2. R. Vorbrich, Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 31 maja 2011, „Lud” t. 96, 2012, s. 348-351.

3. Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne. Red. R. Vorbrich. PTL. Prace Etnologiczne t. 26, Wrocław: PTL, 2012, ss. 243 [wybrane materiały z konferencji Komitetu pt. „Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, 21-23 X 2010 r. w Będlewie].

4. [informacja o wyborze pięciu profesorów IEiAK UAM do Komitetu], „Życie Uniwersyteckie” 2012, nr 2(221), s. 4.

5. T. Smolińska, Piotr Kowalski (1952-2011), „Lud” t. 96, 2012, s. 381-385 [nekrolog członka Komitetu].

 

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym:

W roku sprawozdawczym KNE wydał dwie publikacje zbiorcze w ramach serii „Prace KNE” będące wyborem tekstów pokonferencyjnych, a ponadto kolejny tom „Ludu” (czasopismo na liście ERIH). Równolegle trwały prace nad dalszymi publikacjami, w tym nad 97 tomem „Ludu” oraz nad tomem specjalnym w języku angielskim przygotowywanym z okazji Kongresu Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych w Manchesterze w 2013 r.

 

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu :

     Komitet pełnił funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, a jego przewodniczącym był prof. A. Posern-Zieliński. Prezydium Komitetu wydelegowało na Interkongres IUAES w Bubaneshwar w Indiach przewodniczącego Komitetu, prof. A. Posern-Zielińskiego, jednakowoż w wyniku trudności formalnych z otrzymaniem oficjalnej wizy, wyjazd ten nie doszedł do skutku. Mimo to Przewodniczący jest w stałym kontakcie z władzami Unii w takich sprawach jak: nowy regulamin członkostwa, praca sekcji działających w Unii, problem wysokości składek i organizacja Kongresu w Manchesterze w 2013 r.

Komitet opracował koncepcję i zabiega o środki na przygotowanie specjalistycznego tomu studiów w j. angielskim na tenże Kongres pt. Middle grounds, ambigious frontiers, and intercultural spaces, pod red. A. Posern-Zielińskiego i L. Mroza, który będzie tam dystrybuowany.

 

       Członkowie Komitetu zasiadali we władzach następujących międzynarodowych organizacji naukowych:

 1. prof. dr hab. Jerzy Bartmiński - przewodniczący Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
 2. prof. dr hab. Michał Buchowski – przewodniczący World Council of Anthropological Associations (WCAA)
 3. prof. dr hab. Michał Buchowski – External Partner: Schroubek Fond, Ludwig-Maximillians-Universitat
 4. prof. dr hab. Michał Buchowski – członek Scientific Advisory Board – Instytut Maxa Plancka w Halle (Max Planck Institute for Social Anthropology)
 5. prof. dr hab. Michał Buchowski – ekspert European Research Council (ERC) Starting Grant – Ideas w European Commission
 6. dr Anna Engelking – członkini Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów.
 7. prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – członek Komitetu Przedstawicieli Narodowych, przewodniczący Polskiego Komitetu d/s International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)
 8. prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – członek Komisji Etnicznej IUAES
 9. prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – honorowy przewodniczący Polish-American Ethnological Society
 10. prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – członek Komitetu Narodowego przy International Council of Scientific Unions (ICSU)
 11. prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – Komitet Stały Międzynarodowego Kongresu Amerykanistycznego
 12. prof. UO dr hab. Teresa Smolińska – członek Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
 13. prof. UO dr hab. Teresa Smolińska – członkini Internationale Organization fur Volkskunst, NGO in operational relations with UNESCO
 14. prof. UW dr hab. Jerzy S. Wasilewski – członek rady programu NECEN (Nordic and East/Central European Network for Qualitative Social Research)

 

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego:

1. Udział przedstawicieli Komitetu (prof.prof. J. Bartmiński, M. Buchowski, W. Burszta, L. Mróz) w debacie nt. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP.

2. Konsultacje nt. ochrony niematerialnego dziedzictwa w związku z deklaracją UNESCO na ten temat prowadzone z Ministerstwem Kultury.

3. Współpraca Komitetu z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym (wydawanie czasopisma „Lud”).

4.Współpraca z Polskim Instytutem Antropologii.

5.Współpraca z Instytutem O. Kolberga w Poznaniu.

 

Poznań, 28 stycznia 2013 r.

 

prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

(Przewodniczący Komitetu)

 

mgr Irena Kabat

(osoba sporządzająca informację)

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA ROK 2012

Tekst syntetyczny z działalności Komitetu w roku 2012,

który będzie zamieszczony w Sprawozdaniu PAN za rok 2012

 

Komitet Nauk Etnologicznych PAN reprezentował środowisko etnologów, antropologów kulturowych, folklorystów, etnoreligioznawców, etnomuzealników oraz badaczy sztuki nieprofesjonalnej.

W roku 2012 Komitet zorganizował w Będlewie międzynarodową konferencję o charakterze interdyscyplinarnym poświęconą współczesnym migracjom i ich konsekwencjom w perspektywie interdyscyplinarnej. Przygotowano również warsztaty dla młodych badaczy studiów migrantoznawczych.

W ramach Komitetu rozpoczęły działalność: Komisja Antropologii Miasta i Sekcja Folklorystyczna.

Wspólnie z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym opublikowano 96 tom czasopisma „Lud” oraz dwa zbiory materiałów pokonferencyjnych w serii „Prace KNE PAN”: W zdrowiu i w chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, red. D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk i Imigranci: między izolacją a integracją, red. M. Buchowski, J. Schmidt.

Przeprowadzono również szereg debat nt. stanu kształcenia i sytuacji bieżącej etnologii i antropologii kulturowej.

 

Działalność Komitetu – dane liczbowe do sprawozdania za 2012 r. (stan na 31.12.2012 r.)

 Wyszczególnienie   Członkowie Komitetu
 
 Zebrania plenarne
 
 Działalność o charakterze naukowym
   
 Publikacje Komitetu
  
 ogółem  w tym czł. PAN  liczba konferencji organozowanych i współorganizowanych  liczba uczestników konferencji liczba referatów liczba ekspertyz  liczba tytułów nakład w egz./rok ark. wyd.

Komitet Nauk Etnologicznych PAN

Homorowy Przewodniczący prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

Przewodniczący prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

 32+5 specjalistów  1  3  1  53  37  -  4  1170  76

 

 

Przewodniczący Komitetu