LUD, tom 86: 2002


lud86okl-200Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

Komitet Redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (przewodniczący), Zbigniew Kłodnicki, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Dorota Simonides, Zofia Sokolewicz

 

Zespół redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Roman Bąk (redaktor, sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

 

SPIS TREŚCI

I. STUDIA I MATERIAŁY

Marcin Andrzej Kafar, Rozważania o antropologii Victora Wittera Turnera, s. 13

Maria Zowisło, Fenomenologia maski, s. 31

Grażyna Ewa Karpińska, Karnawały na miejskiej ulicy, s. 47

Katarzyna Mirgos, Bertsolaritza i jej miejsce we współczesnej kulturze baskijskiej, s. 67

Katarzyna  Maciejewska, Uwagi o historii i teraźniejszości środowiska etnologicznego i antropologicznego we Włoszech, s. 89

Ryszard Vorbrich, Tradycyjna społeczność afrykańska a szkoła. Systemy wychowawcze i edukacyjne w pluralistycznym społeczeństwie Kamerunu, s. 105

Maciej Kurcz, „Żywi święci" i ich groby. Grobowce kopulaste północnego Sudanu w kontekście religii, życia społecznego i lokalnych tradycji architektonicznych, s. 131

Aleksandra Matyukhina, Fotel i socjalizm — lwowskie wnętrza mieszkalne okresu 1940-1960, s. 151

Paweł Schmidt, „Centralność" i „pograniczność". Dwa modele tożsamości, s. 173

Barbara Falińska, Tkactwo na warsztacie dialektologa. O potrzebie współpracy z etnologiem, s. 195

Sylwia Żwak, Polski Atlas Etnograficzny i Atlas der deutschen Volkskunde — możliwości studiów porównawczych. Na przykładzie wątków wierzeniowych na Śląsku, wyjaśniających, skąd się biorą dzieci, s. 213

Helena Kret, Cerkwie greckokatolickie w południowo-wschodniej Polsce (cz. II). Byłe województwo przemyskie i rzeszowskie, s. 229

II. POGLĄDY I OPINIE

Wojciech Olszewski, Problemy tożsamości grupowej na polskich pograniczach kulturowych w XX wieku, s. 239

Agata Skrukwa, Dwie edycje zbioru Pieśni Gustawa Gizewiusza, s. 251

III. SYLWETKI

Antoni  Kuczyński, Gdy nastał kres życia. Nowe materiały dotyczące śmierci Bronisława Piłsudskiego, s. 259

IV. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

Ojczyzny słowa. Narracyjne wymiary kultury, red. Wojciech J. Burszta, Waldemar Kuligowski, Biblioteka Telgte, Poznań 2002 (Karol Walczak), s. 277

Wojciech J.Burszta, Asteriks w Disneylandzie. Zapiski antropologiczne, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001 (Marcin Andrzej Kafar), s. 281

Waldemar Kuligowski, Antropologia refleksyjna. O rzeczywistości tekstu, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 2, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001 (Marcin Andrzej Kafar), s. 281

Zygmunt Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000 (AnnaTorobińska), s. 282

Robert Dzięcielski, Ludowe obrazy miasta. Interpretacje Bystroniowskie. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, „Łódzkie Studia Etnograficzne" t. XL, Łódź 2001 (Anna Turobińska) , s. 283

Magdalena Zowczak, Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej, Monografie FNP, Seria Humanistyczna, Wydawnictwo Funna, Wrocław 2000 (Anna Torobińska), s. 284

Jolanta Ługowska, Folklor — tradycje i inscenizacje. Szkice literacko-folklorystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 1999 (Katarzyna Smyk), s. 285

Od źródeł Wisły... Wiersze i gawędy wiślan, red. A. Oczkowska, słowo wstępne i biogramy twórców M. Oczkowski, Stowarzyszenie „Grupa Twórców Wiślanie", Wisła 2000 (Urszula Lehr), s. 289

Jan Perszon, Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999 (Krystyna Kiereta), s. 294

Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. V. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe, red. J. Bohdanowicz, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1999 (Krystyna Kiereta), s. 297

Zdzisław Kupisiński, Wielki post i Wielkanoc w regionie opoczyńskim, Verbinum, Warszawa 2000 (Krystyna Kiereta), s. 300

Frank  Staff, The Valentine and Its Origins, Frederick A. Praeger, London 1960, s. 302

Narodnoje isskustwo sachalinskich ajnow /Sakhalin Ainu Folk Craft, ed. Władisław M. Łatiszew, Koichi Inoue, Hokkaido Publication Planning Center, Sapporo 2002 (Zbigniew Jasiewicz), s. 303

Olga Danglova, Dekor Symbol. Dekorativna tradicia na Slovensku a európsky kontext, Vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, Klenotnica Slovenskej Ludovej Kultúry (Elżbieta Berendt), s. 306

Anna Zielińska, Polska mniejszość na Litwie Kowieńskiej. Studium socjolingwistyczne, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2002 (Iwona Kabzińska), s. 309

Vacys Milius, Lietuvių etnologijos bibliografija, Lietuvos istorijos institutas, Vilnius2001 (Witold Armon), s.  315

Ryszard Radzik, Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000 (Anna Torobińska), s. 317

Etnografický atlas, 1. Opera ethnologica 8, red. Josef Vařeka, Praha 1978, s. 255, mapy. Etnografický atlas; 1. Opera ethnologica 13, oprac. Vladimir Scheufler, Praha 1991, s. 153, mapy. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska, oprac. Zdeněk Martinek, Praha 2000 (Zygmunt Kłodnicki), s.  318

Grażyna Ewa Karpińska, Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych, „Łódzkie Studia Etnograficzne" t. 38, Łódź 2000 (Marcin Andrzej Kafar), s. 319

Wiesław Puś, Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001 (Anna Torobińska), s. 320

Ewa Wysocka, Religijność a tolerancja. Obszary zależności, Zakład Wydawniczy „Nomos", Kraków 2000 (Anna Torobińska), s.  320

Duchowość i religijność kobiet dawniej i dziś, red. Elżbieta Pakszys i Liliana Sikorska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000 (Anna Torobińska), s. 321

Piotr Kowalski, Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków, Wrocław 2000 (Marcin Andrzej Kafar), s. 321

V Konferencja Słowińsko-Kaszubska. Materiały z konferencji, Rowy 4-5 września 1998, red. Wojciech Łysiak, Wydawnictwo „Eko", Poznań 1999 (Anna Torobińska), s. 322

„Narodopisná revue" 1996-2001, red. Jan Krist, Ústav lidové kultury ve Stražnicach (Zygmunt Kłodnicki), s. 323

V. KRONIKA

77.    Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Jastarnia, 21 czerwca 2001 (Krystyna Kaczko), s. 325

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w okresie: wrzesień 1999 — maj 2002 (Jerzy Adamczewski), s.  327

78.    Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Cieszyn, 7 czerwca 2002 (Małgorzata Orlewicz), s. 333

„Etniczność a religia". Konferencja interdyscyplinarna, Poznań, 15-16 listopada 2001 (Ewa Krzyżaniak), s. 337

Międzynarodowa Sesja Naukowa „Przeniesienie doświadczeń wielokulturowych Australii do Polski w świetle integracji europejskiej" (Ewa Krzyżaniak), s. 341

„Etnologia europejska w nowym tysiącleciu — problematyka i metody" — Konferencja DEMOSu, Drezno, 12-13 listopada 2001 (IngaKuźma), s. 343

X Międzynarodowa Konferencja Rutenistyczna — „Aktualne zagadnienia etnografii Rusinów", Budapeszt, 21-22 września 2002 (Mirosław Pecuch), s. 346

II Konferencja Komisji do badania Wschodu Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Poznań, 25-26 października 2002 (Rafał Beszterda), s. 347

„Czystość i brud. Higiena naszych przodków" - Wystawa czasowa w Muzeum im. St. Fischera w Bochni, 13 grudnia2001—28 lutego2002 (Anna Spiss), s. 353

Prywatne muzeum „Ocalenie" - — obraz życia i twórczości Jana Talika (Dobrawa Skonieczna), s. 357

VI. IN MEMORIAM

Witold Armon 1924-2002 (Zbigniew Jasiewicz), s.  367

Wojciech Józef Błaszkowski 1908-2001 (Krystyna Szalaśna), s. 371

Helena Burchardt 1922-2002 (Anna Kowalska-Lewicka), s. 372

Wiktor Jewgieniewicz Gusiew 1918-2002 (Teresa Smolińska), s. 373

Teresa Szwedkowicz 1932-2001 (Jan Łuczkowski), s. 376