LUD, tom 85: 2001


lud85okl-200Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

Komitet Redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (przewodniczący), Zbigniew Kłodnicki, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Dorota Simonides, Zofia Sokolewicz

 

Zespół redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Monika Leonowicz (sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

 

SPIS TREŚCI

 

I. STUDIA I MATERIAŁY

Agnieszka Jankowska-Mann, Ludowość w twórczości malarzy Młodopolskich. Na przykładzie tematyki huculskiej, s. 13

Urszula Lehr, Pamięć pokoleń. Z badań nad problematyką starości we wsiach karpackich, s. 45

Arleta Nawrocka-Wysocka, Śpiewy protestanckie na Mazurach. Genezai proces przemian, s. 59

Alfonsas Motuzas, Muzyka Kalwarii Żmudzkiej w Gordach (Samogitia) i Kalwarii Zebrzydowskiej: Zbieżności i różnice, s. 83

Agnieszka Pokropek, Elementy wyobrażenia monasteru jako „świętego miejsca". Na przykładzie macedońskich legend lokalnych, s. 107

Rafał Beszterda, Działalność Braci Morawskich w północnych Indiach, s. 119

Jacek Dębiec, Opętanie. Społeczne znaczenia i funkcje fenomenu w perspektywietranskulturowej — zarys problematyki , s. 143

Danuta Penkala-Gawęcka, Wybrańcy duchów, czyli jak zostać szamanem. Na przykładzie ujgurskiej szamanki z Kazachstanu, s. 153

Paweł Jessa, Współczesny szaman kazachski. Baksy Ajtkurman, 193

ks. Jacek Jan Pawlik, Klonowanie człowieka w świetle afrykańskiej symboliki bliźniąt, s. 209

Lucjan Buchalik, Narodziny u Kurumbów, s. 223

Zygmunt Kłodnicki, Polski Atlas Etnograficzny — Historia, stan obecny i perspektywy, s. 239

Aleksander M. Rieszetow, Zbigniew Jasiewicz, Korespondencja Kazimierza Moszyńskiego z Dymitrem Konstantynowiczem Zieleninem. Z materiałów Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, s. 277

II. POGLĄDY I OPINIE

Waldemar Kuligowski, Wokół codzienności, s. 289

Katarzyna Hole, Adam Pomieciński, Reklama. Pomiędzy hiperrzeczywistością a dokumentem, s. 297

Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski, Między gnozą a niedouczeniem. O Psychologii mitu Andrzeja Pankalli, s. 305

Agnieszka Oleśkowicz-Popiel, Uwagi o etnologii azjatyckiej z perspektywy Tajwanu i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej , s. 313

III. ROZMOWY I WSPOMNIENIA

Witold Armon, „Czytać samodzielnie i krytycznie dawne teksty". Odpowiedzina pytania Zbigniewa Jasiewicza, s. 323

IV. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

Etsuo Yoshino, Polscy chłopi w XX wieku. Podejście mikro-deskryptywne, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997 (Hubert Czechowski), s. 335

Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, red. E. Tarkowska, Wyd. Typografika, Warszawa 2000 (Adam Pomieciński), s. 339

Grażyna Ewa Karpińska, Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych, „Łódzkie Studia Etnograficzne" t. 38, Łódź 2000 (IwonaKabzińska), s. 341

Przestrzeń kulturowego współistnienia, red. I. Bukowska-Floreńska, Studia Etnologiczne i Antropologiczne t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000 (Barbara Olszewska-Dyoniziak), s. 347

Śląsk, Schlesien, Slesko. Przenikanie kultur, red. Z. Kłodnicki, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2000 (Anna Szyfer), s. 351

Jerzy Czajkowski, Studia nad Łemkowszczyzną, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Sanok 1999 (Zygmunt Kłodnicki), s. 353

Justyna Kurczak, Historiozofia nadziei. Romantyczne słowianofilstwo polskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000 (Adam Kola), s. 356

Riepriessirowanyje etnografy, red. D. D. Tumarkin, Wostocznaja Litieratura, RAN, Moskwa 1999 (Veronika Beliaeva), s. 358

The Smali Indigenous Nations of Northern Russia. A Guide for Researchers, ed. by D. A. Funk, L. Sillanpää, Abo Akademi University, Social Science Unit, Publication no. 29, Yaasa 1999; Koriennyje maloczisliennyje narody Siewiera i Sibirii. Rukowodstwo dla issliedowatielej, red. D. A. Funk, L. Sillanpää, Uniwersitet Akademii Abo, Sekcija Socjołogiczeskich Issliedowanij, wyp. 29, Waasa 1999 (Tomasz Biela), s. 361

Wanderer und Wanderinnen zwischen zwei Welten? Zur kulturellen Integration russlanddeutscher Aussiedlerinnen und Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland. Referate der Tagung des Johannes-Künzig-Instituts für ostdeutsche Volkskunde vom 7/8 November 1996, hrsg. H.-W. Retterath, Freiburg 1998 (Edward Pietraszek), s. 365

Alice Gaborjan, Cifraszürök, Budapest 2000 (Barbara Bazielich), s. 374

Jozefas Perkovskis, Žemaičiu, liaudies meno ornamentas: forma ir simbolika, red. nauk. A. Ćepaitiené, Vilniaus Dailes Akademios Leidykla, Vilnius 1999 (Katarzyna Marciniak), s. 376

Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religioznawczej, red. H. Zimoń SVD, Studia Religiologiczne 1, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000 (GrzegorzPełczyński), s. 377

Anna Zadrożyńska, Targowisko różności. Spojrzenie na kulturę współczesną, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2001 (Anna Torobińska), s. 379

Monika Sznajderman, Współczesna Bibliapauperum. Szkice o wideo i kulturze popularnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998 (Marcin Andrzej Kafar), s. 380

Dominika Jaźwiecka-Bujalska, Między magią a religią, czyli zabobony i przesądy wśród duchowieństwa katolickiego we współczesnej Polsce, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2000 (Inga Kuźma), s. 381

Dorota Świtała-Trybek, Święto i zabawa. Odpusty parafialne na Górnym Śląsku, Prace i Materiały Etnograficzne t. 32, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2000 (Anna Torobińska), s. 382

PRL z pamięci, red. Cz. Robotycki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne" z. 36, Kraków2001 (Dorota Skolarczak), s. 383

Ludwik Stomma, Słownik polskich wyzwisk, inwektyw i określeń pejoratywnych, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 2000 (Robert Kornacki) , s. 384

Bogusława Budrowska, Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Seria humanistyczna, Wydawnictwo Funna, Wrocław 2000 (Katarzyna Chojnacka), s. 384

Adam Krawiec, Seksualność w średniowiecznej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000 (Piotr Polewski), s. 385

Marek Budziarek, Łodzianie, seria: Lodziana, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2000 (Robert Kornacki), s. 386

Zofia Tracewicz, Oświata a procesy asymilacyjne wśród mniejszości ukraińskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000 (Justyna Tomaszewska), s. 387

„Orbis Interior". Pismo Muzealno—Humanistyczne nr 2, Muzeum Miejskie w Zabrzu, Zabrze 2000 (Inga Kuźma), s. 387

V. KRONIKA

75. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Ciechanów, 24 września 1999 (Anna Brzozowska-Krajka, Małgorzata Golicka-Jabłońska), s. 389

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznaw¬czego w okresie wrzesień 1999 — wrzesień 2000 (Jerzy Adamczewski), s. 392

76. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Toruń, 22 września 2000 (Małgorzata Wilbik), s. 396

Prof. dr Jadwiga Klimaszewska honorowym członkiem Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (Danuta Tylkowa), s. 400

Z prac Komisji do Badania Kultury Ludowej w Karpatach (Danuta Tylkowa, Krystyna Hermanowicz-Nowak), s. 401

Zebranie Komisji do Badania Wschodu Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (Przemysław Hinca), s. 402

„Wielkomiejskie kultury etniczne: przetrwanie i interakcje" — Interkongres Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych, Pekin, 24-28 lipca 2000 (Alicja Pasek), s. 403

7. Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Etnologii i Folkloru (SIEF) — „Times, Places, Passages", Budapeszt, 23-28 kwietnia 2001 (Zbigniew Jasiewicz), s. 405

 X Międzynarodowa konferencja naukowa „Tradycje śląskiej kultury muzycznej" w ramach obchodów 100. rocznicy śmierci Rafała Ludwika Maszkowskiego, Wrocław, 16-17 marca 2001 (Tomasz Michalewski), s. 408

„Wśród pustyń, buszu, lasów i ogrodów. Spotkania z kulturą Aborygenów i Papuasów" — konferencja naukowa i wystawa w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi (Anna Styczyńska), s. 409

"Wystawa etnograficzna „Szare jak ziemia, barwne jak pamięć" w Muzeum Archeolo¬gicznym i Etnograficznym w Łodzi (Ewa Nowina-Sroczyńska), s. 414

5th International Astra Film Festival w Sibiu, 25-29 października 2000 (Michał Buchowski), s. 418

VI. IN MEMORIAM

Ryszard Kukier 1924-2000 (Teresa Dunin-Karwicka) , s. 421