LUD, tom 82: 1998


lud82okl-200Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

Komitet Redakcyjny:
Maria Biernacka, Zbigniew Jasiewicz (przewodniczący), Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Antoni Kuczyński - sekretarz

 

Zespół redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Monika Leonowicz (sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

 

SPIS TREŚCI

 

I. STUDIA I MATERIAŁY

Maria Wieruszewska, Kultura i wieś w perspektywie integracji europejskiej, s. 13

Jan Perszon, ks., „Ostatnia walka". Wierzenia i rytuały w kaszubskiej ars moriendi, s. 21

Jarosław Eichstaedt, Być w Górce Klasztornej i pamiętać Kalwarię, s. 47

David N. Collins, James Urry, Maria Antonina Czaplicka, Życie i praca w Wielkiej Brytanii i na Syberii, s. 61

Olga Goldberg-Mulkiewicz, Stara ojczyzna - w nowej ojczyźnie. Pojęcie ojczystego miejsca w tradycji polskich Żydów, s. 75

Mirosław Pecuch, Wrastanie poprzez sacrum. Ukraińcy na ziemiach zachodniej i północnej Polski, s.  87

Elisabeth Bockhorn, Olaf Bockhorn,  Ponownie w domu? Siedmiogrodzcy Landlerczycy pomiędzy Rumunią i Austrią, s.  97

Regina Merkiene, Kultura ludowa Wileńszczyzny w pierwszej połowie XX wieku, s.  107

Piotr Dahlig, Z badań nad tradycjami muzycznymi na ziemiach Zachodnich i Północnych. Cymbaliści z Kresów Wschodnich, s. 133

Anna Targońska, Symbolika włosów i manipulowanie włosami w kulturze ludowej, s. 157

Zdzisław Kupisiński SVD, Wiosenne zwyczaje i obrzędy agrarne w Opoczyńskiem, s. 177

Artur Gaweł, Tradycyjne zwyczaje i obrzędy żniwne na Białostocczyźnie, s. 193

Danuta Penkala-Gawęcka, System naturalnego uzdrawiania Porfirego Iwanowa w Kazachstanie, s. 223

Przemysław Hinca, Tradycje pasterskie i współczesność górali Gaddi ze stanu Himachal Pradesh (Indie), s. 253

Zbigniew Jasiewicz, Andrzej Rozwadowski, Malowidło naskalne z groty Zaraut-Kamar a malowidło na ścianie domu z końca XIX wieku, s. 279

II. POGLĄDY I OPINIE

Skansenowskie déjà vu (Jerzy Adamczewski), s.  299

III. RECENZJE

Gérald Gaillard, Dictionnaire des ethnologues et des anthropologues, Armand Colin/Masson, Paris 1997 (Jacek Bednarski), s.  309

Rossell Hope Robbins, Encyklopedia czarów i demonologii, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998 (Krzysztof P. Szkurłatowski), s. 310

Albrecht Knust, A Dictionary of Kinetography Laban (Labanotation), Instytut Choreologii, Poznań 1997, z. 1. Text. z. 2. Examples (Aleksandra Sawicka), s. 312

Bassam Tibi, Fundamentalizm religijny, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997, (Leszek Kania), s. 313

Tadeusz Paleczny, Sekty. W poszukiwaniu utraconego raju, Kraków 1998 (Ryszard Kantor), s. 315

Kwartalnik „Zabawy i Zabawki", Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, Towarzystwo Rozwoju Zabawkarstwa w Kielcach, R. 1, nr 1-2, 3, 4 1997 (Andrzej Peć), s. 316

Teksty z ulicy. Zeszyt folklorystyczny 1, red. D. Czubala i M. Czubalina, Katowice 1995; Teksty z ulicy. Zeszyt folklorystyczny 2, red. D. Czubala i D. Wężowicz-Ziółkowska, Katowice 1996 (Dorota Świtała), s. 319

Sami sobie. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej, red. Ryszard Kantor, Kielce 1997 (Grzegorz Odoj), s. 321

Raport o stanie kultury wiejskiej w Polsce, opr. S. Bednarek i A. J. Omelaniuk przy współpracy Z. Kłodnickiego i M. Przyłęckiego, Wrocław 1997 (Ryszard Kantor), s. 325

O kulturze wsi. Materiały z sejmików regionalnych przed Krajowym Kongresem Kultury Wsi, red. A. J. Omelaniuk, Wrocław - Ciechanów 1997 (Ryszard Kantor), s. 326

Tadeusz Wojtanek, Monografia Zembrzyc i Marcówki, Zembrzyce 1997 (Ryszard Kantor), s. 327

Roderyk Lange, Traditional Dance in Poland and its Changes in Time and Territory, „Dance Studies" vol. 20 (1996), Centre for Dance Studies, Jersey 1997 (Dariusz Kubinowski), s. 328

Jan Adamowski, Pańszczyznońka. Podlaskie pieśni ludowe z repertuaru Aleksandry Daniluk. Transkrypcje muzyczne Anna Michalec, Antoni Zola, Regionalny Ośrodek Kultury, Biała Podlaska, 1991 (Feliks Czyżewski), s. 332

Ks. Jan Górecki, Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1869-1914, Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, Katowice 1994 (Joanna Świtała-Mastalerz), s. 334

Alicja Falniowska-Gradowska, Testamenty szlachty krakowskiej XVll-XVlll w. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650-1799, Nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1997 (Krzysztof Wolski), s. 337

Andrzej Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-1997, Instytut Zachodni, Poznań 1998 (AnnaSzyfer), s. 338

Polskie badania nad mniejszościami kulturowymi. Wybrane zagadnienia, red. G. Bobiński, J. Mucha, A. Sadowski, Pogranicze. Studia Społeczne t. 6, Numer Specjalny, wyd. Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok 1997 (Wojciech Olszewski), s. 340

Ctibor Nečas, Historycký kalendář. Dějiny českých Romů v datech, Vydavatelstvi Univerzity Palackého, Olomouc 1997 (Adam Bartosz), s. 342

Joanna Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje soteriologiczne, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 1997 (Wojciech Choroszewski), s.  343

Randy Smith, Crisis Under the Canopy. Drama bajo el manto amazonico, wyd. Abya - Yala, Quito 1996, wyd. 2 (Magdalena Krysińska-Kałużna), s. 345

IV. KRONIKA

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1992 roku do września 1996 (Magdalena Rostworowska), s. 349

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1996 roku do września 1997 (.Magdalena Rostoorowska), s. 353

72.Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Zielona Góra, 20 września 1996 (Maria Niewiadomska-Rudnicka), s. 357

73.Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Mszana Dolna, 25 września 1997 (Maria Niewiadomska-Rudnicka), s. 360

14.Międzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych i Etnologicznych „Wiek XXI wiekiem antropologii", Williamsburg. USA, 26 lipca - l sierpnia 1998 (Zbigniew Jasiewicz, Aleksander Posern-Zieliński), s. 363


6. Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Etnologii i Folkloru „Roots and rituals: Managing ethnicity", Amsterdam, 20-25 kwietnia 1998 (Zbigniew Jasiewicz), s. 367

Międzynarodowa Konferencja „Kultura w przestrzeni"', Cieszyn, 21-23 października 1998 (Grzegorz Odoj, Andrzej Peć), s. 369

Konferencja „Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej", Opole - Bierawa, 21-22 maja 1998 (Stanisława Trebunia-Staszel), s. 371

Konferencja „Utracone i odbudowane małe ojczyzny". Zielona Góra, 21 września 1996 (Zygmunt Kłodnicki), s. 374

Konferencja „Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych", Cieszyn, 22-23 października 1997 (Grzegorz Odoj, Andrzej Peć), s. 375

Sesja naukowa „Między Lachami a góralami". Mszana Dolna, 25-26 września 1997 (Zygmunt Kłodnicki), s. 376

Projekt badawczy „Życie codzienne, cywilizacja i kultura popularna w Finlandii (1500-2000)" (Maciej J. Dudziak), s.  377

Rekonesans etnograficzny w Gruzji (Justyna Doboszyńska, Patiycja Prześlakiewicz), s. 379

V. IN MEMORIAM

Ks. Jan Mach 1923 - 1998 (Ewa Fryś-Pietraszkowa), s. 381