LUD, tom 80: 1996


okładka zastępczaOrgan Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

Komitet Redakcyjny:
Maria Biernacka, Zbigniew Jasiewicz (przewodniczący), Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Antoni Kuczyński - sekretarz

 

Zespół redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Monika Leonowicz (sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

Tom 80. „Ludu" zawiera referaty prezentowane na uroczystości jubileuszowej i konferencji „Przeszłość i teraźniejszość etnologii polskiej. W stulecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego", zorganizowanych we Wrocławiu od 9 do 11 września 1995 roku oraz materiały z teki redakcyjnej (część referatów została zamieszczona w tomie 78. „Ludu").

SPIS TREŚCI

I.  MATERIAŁY Z KONFERENCJI „PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ ETNOLOGII POLSKIEJ. W STULECIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO"

Bronisława   Kopczyńska - Jaworska, Zbigniew Jasiewicz, Perspektywy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego u progu drugiego stulecia jego działalności, s. 15

Zbigniew Jasiewicz, Kilka uwag o przeszłości i teraźniejszości etnologii polskiej. W stulecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, s. 21

Roman Kyrcziw, Związki uczonych   ukraińskich   z   Polskim  Towarzystwem Ludoznawczym, s.  31

Stepan Pawluk, Oksana Sapelak, Etnografia w Galicji w końcu XIX i na początku XX wieku, s.  39

Wiktor E. Gusiew, Etnologia a badania nad folklorem w nauce polskiej i rosyjskiej, s. 47

Dušan Drljača, Kontakty etniczne galicyjsko-bośniackie w roku 1895, s. 55

Ulla Johansen, Etnologiczne badania nad artefaktami w końcu XX wieku, s. 67

Oleh  Hryniw, Kształtowanie się nowoczesnego narodu ukraińskiego. Aspekt historyczny i etnologiczny, s.  77

Roderyk Lange, Rozwój choreologii w Polsce, s.  85

James L. Peacock, Amerykańskie Towarzystwo Antropologiczne i antropologia amerykańska, s. 91

Han F. Vermeulen, Stowarzyszenia antropologiczne, etnologiczne i etnograficzne. Spojrzenie porównawcze, s. 99

II. STUDIA I MATERIAŁY

Andrzej Zaporowski, Otto - Wittgenstein - religia, s. 103

Hanna   Burszta, Wojciech   Burszta, Względność i uniwersalność. Rzecz o uwikłaniu, s.  119

Marcin Brocki, Język i ciało. O wzajemnym związku dwóch systemów semiotycznych, s. 129

Zbigniew Libera, Adam Paluch, Ślina-„sok" ciała, s. 145

Zygmunt   Kłodnicki, Zachodnie wpływy kulturowe a etnograficzne zróżnicowanie obszaru Polski, s. 157

Wojciech   Łysiak, Stanisława Witkiewicza myśl i realizacje przetworzenia kultury ludowej, s. 169

Piotr  Köhler, Zielnik Seweryna Udzieli - dokumentacja pracy Rośliny w wierzeniach ludu krakowskiego, s. 179

Adam Bartosz, Problematyka cygańska w muzealnictwie polskim, s. 187

Karol Burdun, Upadek meteorytu "Łowicz" w roku 1935 w relacjach zebranych ponad pół wieku później, s. 195

Anna Barska, Grobowce świętych marabutów jako ośrodki kultu w Tunezji i Algierii, s. 201

Konrad Górny, Wybrane elementy szamańskich rytuałów inicjacyjnych Ałtajczyków, s. 211

Joanna Lewicka, Indiański światopogląd ekologiczny a kształtowanie się panindianizmu, s. 223

Joanna  Bar, Organizacja ekspedycji badawczej na kontynencie afrykańskim u progu XX wieku na podstawie relacji Jana Czekanowskiego, s. 237

III. POGLĄDY I OPINIE
 
Rodzime i obce diabły w dziejach kultury polskiej. Na marginesie pracy Michała Rożka. Diabeł w kulturze polskiej. Szkice z dziejów motywu i postaci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1993 (Krzysztof Bracha), s. 247

IV. RECENZJE

Carlo   Ginzburg,   Hexensabbat. Entzifferung einer nächtlichen Geschichte.    Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1993 (Krzysztof Szkurłatowski), s. 259

Mieczysław Trojan, Wprowadzenie do etnologii Europy. Orientacje, problemy, założenia badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1634, Ethnologica 3, Wrocław 1994 (Jacek Bednarski), s. 261

Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności, red. Dariusz Czaja. "Universitas", Kraków 1994 (Małgorzata Maciejewska, Alicja Werschler), s. 263

Andrzej Mirga, Lech Mróz, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 (Wojciech Olszewski), s. 267

Eva Davidová, Cesty Romů. Romana Drom 1945-1990, Olomouc 1995 (Adam Bartosz), s. 271

Joseph and Yehudit Shadur, Jewish papercuts. A history and guidę. Judah L.  Magnes Museum, Berkeley, California, Gefen Publishing House Ltd., Jerusalem 1994 (Olga Goldberg - Mulkiewicz), s. 272

Nadia Zlatanova-Strenk,  Rodowody.  Idea wspólnoty w przekazach rodowodowych  (na wybranym materiale słowiańskim), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994 (Dorota Świtała), s. 275

Polacy w Mołdawie mówią o sobie, wybór i wstęp ks. Edward Walewander, Lublin 1995 (Ryszard Kantor), s. 277

Teresa  Lewińska,  Kolorowy świat zabawek.  Zabawki ludowe w  Polsce,   Kielce (Ryszard Kantor), s. 278

Barbara Jedynak, Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918, Lublin (Ryszard Kantor), s. 279

Bogumiła Szurowa, Przemiany osadnictwa wiejskiego na Kielecczyźnie w dobie pouwłaszczeniowej. Zmiany układu przestrzennego wsi. Kielce 1995 (Ryszard Kantor), s. 280

Elżbieta Kolarska, Artyści spod strzechy, Wydawnictwo PTTK "Kraj". Warszawa  1993 (Ewa Fryś-Pietraszkowa), s. 281

Jerzy Litwin, Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku, Gdańsk 1995 (Ryszard Kantor), s. 282

Materiały do etnografii miasta, red. A. Stawarz. Ośrodek Badania Kultury Miasta TPŻ im. P. Hulki-Laskowskiego. Żyrardów 1992-1994 (Mirosława Foltynowicz),s.283

Jacek Kolbuszewski, Tatry. Literacka tradycja motywu gór, Kraków 1995; Witold Piksa, Spojrzenie na Tatry poprzez wieki. Od pierwszych wzmianek do Oświecenia. Kraków - Wrocław 1995 (Ryszard Kantor), s. 286

Weihnachtsgeschichten aus Oberschlesien, Hrsg. Gundel Paulsen. Husum Druck-und Verlagsgesellschaft, Husum 1988 (Dorota Świtała), s. 288

Krystyna  Kossakowska-Jarosz,   Polskie  kalendarze górnośląskie.   Szkic  monograficzny, Opole 1994 (Joanna Świtała - Mastalerz), s. 290

Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie. Wypisy, wybór, oprac., wstęp i uwagi wprowadz. T. Smolińska, Opole 1994 (Krystyna Kossakowska-Jarosz), s. 293

Dziennik Józefa Kopcia brygadiera wojsk polskich   Z rękopisu Biblioteki Czartoryskich opracowali  i wydali Antoni  Kuczyński  i Zbigniew   Wójcik.   Polskie  Towarzystwo Ludoznawcze, „Biblioteka Zesłańca", Stowarzyszenie „Wspólnota Polska". Warszawa - Wrocław 1995 (Roman Karczmarczuk), s. 296

Bronisław Piłsudski, „Dorogoj Lev Jakovlević..." (Listy do L. J.Szternberga, 1893-1917), red. W. M. Łatyszew, Jużno-Sachalinsk 1996 (Joanna Bar), s. 297

Między Wschodem a Zachodem, red. Piotr Stawiński. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 1995; „Rocznik Muzułmański" R.4, t.3, 1995. Stowarzyszenie Jedność Muzułmańska, Instytut Muzułmański, red. immam Mahmud Taha Żuk. Warszawa 1995 (Zbigniew Wójcik), s. 299

V. KRONIKA

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1993 roku do września 1994 oraz od września 1994 roku do września 1995 (Magdalena Rostworowska), s. 303

70.    Walne  Zgromadzenie  Delegatów  Polskiego  Towarzystwa  Ludoznawczego,   Łódź, 29 września 1994 (Maria Niewiadomska, Jolanta Kościelska), s. 311

71.    Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Wrocław, 9 września 1995 (Jolanta Kościelska, Maria Niewiadomska-Rudnicka), s. 314

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1993 roku do września 1994 oraz od września 1994 roku do września 1995 (Bronisława Kopczyńska-Jaworska), s. 315

Sprawozdanie z prac Redakcji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga za okres od września 1994    roku do sierpnia 1995 (Bogusław Linette), s. 318

Uroczystości jubileuszowe 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Wrocław, 9-11 września 1995 (Magdalena Roshvorowska, Paulina Suchecka, Zygmunt Kodnicki), s.  320

Konferencja „Przeszłość i teraźniejszość etnologii polskiej. W stulecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego", Wrocław,   10-11  września  1995 (Władyslaw Baranowski, Zbigniew   Jasiewicz.   Bronisława   Kopczyńska-Jaworska,   Anna   Kowalska-Lewicka, Aleksander Posern-Zieliński), s. 323

Międzynarodowe Seminarium - „O wdrożeniu »Zaleceń ochrony kultury tradycyjnej i ludowej« w krajach Europy Centralnej i Wschodniej", Strażnice (Morawy), 18-24 czerwca 1995    (Bronisława Kopczyńska-Jaworska), s.  327

„Ekologia i folklor". Druga Międzynarodowa Konferencja, Łódź, 3-6 czerwca 1994 (Maria Łukowska, Violetta Przerembska), s.    330

Sesja popularnonaukowa - „Orędowniczko nasza. Kult Matki Bożej w polskiej kulturze ludowej", Kraków, 24 października 1995 (Anna Spiss), s.    331

Wystawa „Polskie opisanie świata" w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, wrzesień 1995 - wrzesień 1996; Konferencja naukowa - „Polskie opisywanie świata. Od fascynacji egzotyką do badań antropologicznych", Wrocław, 4-5 października 1996 (Hanna Golla), s. 335

Seminarium polsko-słowackie dotyczące etnologii miasta- „Etniczne i społeczne zróżnicowanie miasta na przykładzie Warszawy i Bratysławy (do 1939 roku)", Warszawa, 8-10 października 1996 (Jolanta Wiśniewska), s.  337

„Etnologia i antropologia kulturowa a badania kultur regionalnych i regionalizmu w społeczeństwach nowoczesnych" - konferencja Uniwersytetu Śląskiego - Filia w Cieszynie, Cieszyn, 23-25 października 1996 (Grzegorz Odoj, Andrzej Peć), s.  339

X Kongres AFEMAM i II Konferencja EURAMES, Aix-en-Provence, 4-7 lipca 1996 (Anna Barska), s. 341

Działalność Koła Zainteresowań Kulturą Asyryjską przy Poznańskim Oddziale PTL w okresie od października 1993 roku do maja 1996 (Michael Abdalla), s.  343

VI. IN MEMORIAM

Krzysztof Jarosław Brozi 1952-1996 (Zbigniew Jasiewicz), s. 347

Henryk Burzyński 1912-1995 (Małgorzata Wilbik), s. 349
 
Maria Frankowska 1906-1996 (Maria Paradowska), s. 350

Ernest Gellner 1925-1995 (Michał Buchowski), s. 353

Tadeusz Korzinek 1918-1996 (Klemens J. Krzysztofowicz), s. 355

Anna Kunczyńska-Iracka 1934-1994 (Ewa Fryś-Pietraszkowa), s. 356

Bożena Kural 1938-1995 (Alicja Małeta), s. 357

Norbert Lippóczy 1902-1996 (Maria Jamrozik), s.  357