LUD, tom 78: 1995


lud78-oklOrgan Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

Komitet Redakcyjny:
Maria Biernacka, Zbigniew Jasiewicz (przewodniczący), Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Antoni Kuczyński - sekretarz

 

Zespół redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Monika Leonowicz (sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

 

SPIS TREŚCI

Zygmunt Kłodnicki, Sto lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, s. 9    

I. Z DZIEJÓW ETNOLOGII

Andrzej Woźniak, Oświeceniowy przełom w kulturze a początki ludoznawstwa polskiego, s. 19

Edward Pietraszek, Lud prosty w całym sposobie życia swego. O pionierskiej monografii wsi I. L. Czerwińskiego, s. 41

Jerzy Damrosz, Problem zróżnicowania przestrzeni społeczno-kulturowej w polskich badaniach etnologicznych na przełomie XIX i XX wieku (ze studiów nad regionem i regionalizmem), s. 55

Violetta Krawczyk-Wasilewska, O folklorystyce polskiej w stulecie „Ludu", s. 69

Jerzy Czajkowski, Z historii muzealnictwa skansenowskiego w Europie, s. 81

II. STAN I PERSPEKTYWY NAUK ETNOLOGICZNYCH

Maria Wieruszewska, Wieś polska w perspektywie badań etnologicznych i socjologicznych, s. 97

Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Dokumentacja i informacja w naukach etnologicznych w Polsce, s. 113

Teresa Karwicka, Etnologiczne badania regionu na przykładzie Pomorza Wschodniego, s. 127

Irena Bukowska-Floreńska, Etnologiczne badania regionów przemysłowych w Polsce. Przeszłość, stan teraźniejszy i perspektywy, s. 147

Danuta Penkala-Gawęcka, Medycyna ludowa i komplementarna w polskich badaniach etnologicznych, s. 169

Barbara Bazielich, Badania nad odzieżą i strojem ludowym w Polsce, s. 193

Mieczysław  Trojan,  Studia  nad  kulturami  ludowymi  Europy  w  etnologii  polskiej, s. 211

Czesław Robotycki, Antropologia kultury w Polsce — projekt urzeczywistniony, s. 227

Leszek  Dzięgiel,  Polskie  badania etnologiczne  na  Bliskim Wschodzie i  w  Afryce Północnej, s. 245

Henryk Zimoń SVD, Ziemia w wierzeniach i rytuałach ludu Konkomba z północnej Ghany, s. 255

Katarzyna Kaniowska, Czy trudno dziś być antropologiem?, s. 279

III. PROBLEMATYKA ETNICZNA W BADANIACH ETNOLOGICZNYCH I ANTROPOLOGICZNYCH

Aleksander Posern-Zieliński, Studia etniczne w polskiej  etnologii po  1945 roku. Uwarunkowania,  konteksty   i  nurty, s. 293

Dorota Simonides, Górnoślązacy. Grupa regionalna czy etniczna?, s. 317

Olga Goldberg-Mulkiewicz, Świat, który przestał istnieć. Refleksje nad badaniem kultury Żydów polskich, s. 331

Lech Mróz, O Filistynach, Cyganach alias wałęsach. Z dziejów poznawania Romów w Polsce, s. 341

Ewa Nowiek a, Rom jako swój i jako obcy. Zbiorowość Romów w świadomości społeczności wiejskiej, s. 357

Daniel Kadłubiec, Z metodologii badań kultury ludowej pogranicza, s. 377

Ryszard Kantor, Wkład polskiej etnologii w badania zbiorowości polonijnych na świecie, s. 385

IV. ROZMOWY. WSPOMNIENIA

Anna Kutrzeba-Pojnarowa , „Etnologia jest zawsze jakby in statu nascendi...". Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza, s. 397