LUD, tom 77: 1994


lud77okl-200Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

Komitet Redakcyjny:
Maria Biernacka, Zbigniew Jasiewicz (przewodniczący), Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Antoni Kuczyński - sekretarz

 

Zespół redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Monika Leonowicz (sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

 

 

SPIS TREŚCI


I. STUDIA I  MATERIAŁY

Danuta Penkala-Gawęcka, Antropologia medyczna a etnofarmakologia, s. 13

Terence Wright, Narracja telewizyjna a film etnograficzny, s. 24

Dorota Angutek, Dualistyczny rytuał religijny. Próba ujęcia modelowego, s. 33

Zygmunt Kłodnicki, Tak zwana rubież etnograficzna a problem genezy przestrzennego zróżnicowania kultury ludowej w Polsce, s. 47

Anna Targońska, Funkcja informacyjna polskich ludowych dziewczęcych i kobiecych fryzur, nakryć głowy i narzutek naramiennych. Na przykładzie Małopolski środkowej w II połowie XIX i I połowie XX wieku, s. 70

Olga Kotlicka, Motyw przemiany w wilkołaki jako element inicjacyjnego stadium obrzędu weselnego u Słowian, s. 89

Jacek Schmidt, Poznańskie i Kongresówka. Dawne podziały polityczne regionu w świetle wyobrażeń zbiorowych współczesnych Wielkopolan, s. 97

Maria Nowacka, Emocje i refleksje wywoływane przez ryby u rybaków z Murzynowa, s. 117

Dionizjusz Czubala, Współczesne opowieści o obcych. Z badań w Mongolii, s. 133

Konrad Górny, Szamańska wizja świata Ałtajczyków, s. 151

Bożena Muszkalska, Fonosfera praktyk szamańskich, s. 161

Michael Abdalla, Łowiectwo ludowe u współczesnych Asyryjczyków na pograniczu syryjsko-turecko-irackim, s. 169

II. PRZED 100-LECIEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

Antoni Kuczyński, O nienapisanej książce Bronisława Piłsudskiego, s. 191

Antoni Kuczyński, Korespondencja Bronisława Piłsudskiego z Adamem Fischerem, redaktorem naczelnym „Ludu", s. 199

Władysław M. Łatyszew, Materiały do bibliografii publikacji o Bronisławie Piłsudskim w języku rosyjskim, s. 205

Antoni Kuczyński, Zbigniew J. Wójcik, Dwa nieogłoszone teksty o Janie Stanisławie Kubarym, s. 223

Borys P. Polewoj, W poszukiwaniu nowych danych o Diariuszu Adama Kamieńskiego-Dłużyka, s. 235

III. RECENZJE

Edward T. Said, Culture and imperialism, Alfred A.  Knopf, New York  1993, ss. 380 (Wojciech J. Burszta), s. 259

Martyn Hammersley, What's wrong with ethnography? Methodological exploration, Routledge, London 1992 (Dorota Wolska), s. 262

Claude Lévi-Strauss, Didier Eribon, Z bliska i z oddali, tłum. Krzysztof Kocjan, Wydawnictwo Opus, Łódź 1994, ss. 221 (Konrad Górny), s. 265

Jean Paul Sartre, Rozważania o kwestii żydowskiej, tłum. i przedmowa Jerzy Lisowski, Futura Press, Kraków 1992, ss. 151 (Jacek Schmidt), s. 266

Jerôme-Antoine Rony, Magia, tłum. M. Gawlikowski, „Siedmiogród", Wrocław 1993, ss. 124 (Dorota Angutek), s. 268

Historia leków naturalnych, pod red. Barbary Kuźnickiej, t. 1, Źródła do dziejów etnofarmacji polskiej, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN. Pracownia Historii Farmacji, Warszawa 1986, ss. 353; t. 2, Natura i kultura — współzależność w dziejach lekoznawstwa, jw., Warszawa 1989, ss. 138; t. 3, Ziołoznawstwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Pracownia Nauki o Leku, Warszawa 1993, ss. 167; t. 4, Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych, jw., Warszawa 1993, ss. 147, indeksy, il. (Zbigniew J. Wójcik), s. 271

Za wschodnią granicą 1917—1933, „Wspólnota Polska" i „Pallotinum II", Warszawa 1993, ss. 447 (Iwona Kabzińska-Stawarz), s. 274

Kresy Północno-Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej (stan badań), Białystok 1993, ss. 84 (Iwona Kabzińska-Stawarz), s. 278

Antoni Kuczyński, Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturowa, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993, ss. 436 (Roman Karczmarczuk), s. 279

Jadwiga Kucharska, Poszukiwania tożsamości kulturowej ludności kaszubskiej w Polsce i Kanadzie, „Łódzkie Studia Etnograficzne" t. 32, 1993, ss. 135 (ks. Władysław Szulist), s. 281

Marek Dziewierski, Bożena Pactwa, Bogdan Siewierski, Dylematy tożsamości. Studium społeczności łemkowskiej w Polsce, Katowice 1992, ss. 138, il. (Ryszard Kantor), s. 284

Włodzimierz Wnuk, Andrzej Kudasik, Podhalański ruch regionalny, Oficyna Podhalańska, Kraków 1993, ss. 174 (Ryszard Kantor), s. 285

Ludwik Kamiński (vel Kamieński), O mieszkańcach gór tatrzańskich. Najdawniejsza monografia etnograficzna Podhala, z rękopisu opracował, objaśnieniami opatrzył oraz podał do druku Jacek Kolbuszewski, Oficyna Podhalańska, Kraków 1992, ss. 174 (Ryszard Kantor), s. 286

Ks. Ferdynand Machay, Moja droga do Polski. Pamiętnik, wyd. 3, Kraków 1992, ss. 193 (Ryszard Kantor), s. 287

Jadwiga Ciechanowska, Adam Czarnowski, Tatrzańskie lata (Z wędrówek po górach i Zakopanem XIX i XX w.), Kraków 1993, ss. 178, il. (Ryszard Kantor), s.  288

„Rocznik Podhalański" t. 5, Wydawnictwo Tatrzańskie, Zakopane 1992, ss. 483, il. 124 (Ryszard Kantor), s. 288

„Rocznik Tatarów Polskich", wyd. Związku Tatarów Polskich, Gdańsk 1993 (Janusz Kamocki), s. 290

„Zeszyty Łużyckie" nr  l,   1990   -   nr  8,  1993  (Ewa Siatkowska), s. 291

Mieczysław B. Markowski, Obywatele ziemscy w województwie kieleckim 1918-1939, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 1993, ss. 236 (Zdzisław J. Winnicki), s. 293

Gabriel Brzęk, Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie i jego Twórca, Wydawnictwo Lubelskie Nowe, Lublin 1994, ss. 200, il., aneksy, indeks nazwisk (Zbigniew J. Wójcik), s. 295

Vacys Milius, Mokslo draugijos ir lietuvių etnografija (XIX a. antroji pusė — XX a. pirmoji pusė), Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Vilnius 1993, ss. 155 (Witold Armon), s. 297

Slimane Zeghidour, La vie quotidienne à la Mecque de Mahomet à nos jours, Hachette, Paris 1989, ss. 447 (Anna Barska), s. 300

IV. KRONIKA

Profesor Dorota Simonides — uczona, nauczyciel akademicki, polityk. Jubileusz 35-lecia pracy naukowej i dydaktycznej (Teresa Smolińska), s. 307

III Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych, Oslo, 24-27 czerwca 1994 (Zbigniew Jasiewicz), s. 311

V Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Etnologicznego i Folklorystycznego, Wiedeń, 12-16 września 1994 (Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Jadwiga Kucharska), s. 314

Konferencja „Etnologia polska: między ludoznawstwem a antropologią", Poznań, 26-27 maja 1994 (Michał Buchowski), s. 317

„Ekologia i folklor". Druga międzynarodowa konferencja, Łódź, 3-6 czerwca 1994 (Maria Łukowska, Violetta Przerembska), s. 318

Konferencja „Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność", Wrocław — Bagno, 27-30 czerwca 1994 (Monika Leonowicz), s. 320

„Na skrzyżowaniu kultur". Sesja naukowa z okazji 25 lat pracy polskich misjonarzy Oblatów M.N. w Kamerunie, Obra, 12-13 września 1994 (Ryszard Yorbrich), s. 323

Sesja popularnonaukowa „Kultura regionu w programach i podręcznikach szkolnych", Chorzów, 25 września 1993 (protokół z dyskusji) (Elżbieta Berendt), s. 325

Haft -- rzemiosło czy sztuka? Wystawa w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, luty -marzec 1994 (Anna Spiss), s. 328

„Repatrianci" — nowy konkurs na pamiętniki przesiedlonych (Magdalena Jarmuła), s. 330

Etnograficzny tom serii „Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni T. Ševčenka" i 100-lecie Muzeum Etnograficznego we Lwowie (Edward Pietraszek), s. 332

„Honorowa Odznaka Sybiraka" dla „Biblioteki Zesłańca" (Roman Karczmarczuk), s. 335

V. IN MEMORIAM

Maria  Gładyszowa   1912-1994  (Zofia  Szromba-Rysowa,  Danuta   Tylkowa), s. 345

Marian Palmowski 1929-1993 (Anna Spiss), s. 347