LUD, tom 74: 1991


lud74-oklOrgan Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

Komitet Redakcyjny:
Maria Biernacka, Zbigniew Jasiewicz (przewodniczący), Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Antoni Kuczyński - sekretarz

 

Zespół redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Monika Leonowicz (sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

 

SPIS TREŚCI

 
I. ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Otakar Nahodil, Tradycja jako definiens kultury (Profesorowi Józefowi Burszcie in memoriam), s. 5

Katarzyna Gołąb — Marciniak, Wpływ wzorców obcych w kulturze ludowej regionu na przykładzie budownictwa, rzeźby i snycerki Nowosądecczyzny, s. 23

Danuta Penkala-Gawęcka, Medycyna komplementarna w Polsce i jej badanie, s. 43

Wojciech Łysiak, Powstanie 1848 roku w folklorze mieszkańców Wielkopolski, s. 55

Stanisław Błaszczyk, Wielkopolscy „smolarze", s. 71

Alfred Maksymowicz, „Wieszanie Judasza" — dawny obrzęd Wielkanocny w Kańczudze, s. 89

II. PRZED 100-LECIEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

Bronisław Piłsudski, Projekt zasad zarządzania Ajnami z wyspy Sachalin, z krótkimi komentarzami do poszczególnych punktów, s. 95

Władysław Łatyszew, Komentarz do „Projektu zasad zarządzania Ajnami z wyspy Sachalin", s. 107

Michał S. Wysokow, Naukowy dorobek Bronisława Piłsudskiego i losy rdzennej ludności Sachalinu, s. 111

Michał M. Prokofiew, Wiera W. Kobko, Kolekcje etnograficzne B. O. Piłsudskiego z terenu Dolnego Amuru, w zbiorach Państwowego Przymorskiego Zjednoczonego Muzeum im. W. K. Arseniewa i Sachalińskiego Okręgowego Muzeum Krajoznawczego (koniec XIX wieku — początek XX wieku), s. 127

Antoni Kuczyński, Bronisława Piłsudskiego droga do etnografii, s. 143

III. POGLĄDY I DYSKUSJĘ

Od Redaktora

A. Dyskusja wokół pojęcia „kultura ludowa". Odpowiedzi na ankietę, s. 176

Barbara Bazielich, Kultura ludowa, s. 176

Michał Buchowski, Kultura ludowa — mit czy rzeczywistość?, s. 178

Jan Grad, Kultura ludowa — kultura chłopska — kultura wsi, s. 181

Aleksander Jackowski, Kultura ludowa. Sztuka ludowa, s. 186

Zbigniew Jasiewicz, Kultura ludowa a ludowość kultury, s. 191

Jacek Kolbuszewski, Kultura ludowa, s. 196

Krystyna Piątkowska, Kultura ludowa — kultura typu ludowego, s. 202

Wojciech Sadowski, Twórca ludowy — twórca nieprofesjonalny, s. 206

Kazimiera Wołos, Kultura ludowa a etnologia, s. 212

B. Perypetie folklorystyki (Wojciech Burszta), s. 214

IV. RECENZJE

I. S. Kon, Riebionok i obszcziestwo, Wyd. „Nauka", Moskwa 1988, ss. 270 (Grażyna Leonowicz), s. 219

Henryk Zimoń SVD, Monoteizm pierwotny, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice 1989, ss. 291 (Janusz Kamocki), s. 221

Emmanuel Todd, L'invention de l'Europe, „Collection l'Histoire immediate", Editions Seuil, Paryż 1990, ss. 538 (Jędrzej Kośmicki), s. 222

Piotr Chmielewski, Kultura i ewolucja. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, ss. 407 (Renata Tańczuk), s. 225

Wenacjusz Panek, Twórczość ludowa jako przejaw psychicznych potrzeb człowieka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, ss. 238 (Katarzyna Gołąb-Marciniak), s. 229

Czesław Deptuła, Galla Anonima mit genezy Polski. Studium z historiografii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1990, ss. 411 (Wojciech Łysiak), s. 232

Marek Latoszek (red.), Kaszubi. Monografia socjologiczna, Wyd. Uniwersytet Warszawski, WSP Rzeszów, Rzeszowski Oddział Towarzystwa Organizacji i Kierownictwa, Rzeszów 1990, ss. 378, 1 mapa (Anna Szyfer), s. 233

Andrzej Sakson, Mazurzy — społeczność pogranicza, Instytut Zachodni, Poznań 1990, ss. 342 (Anna Szyfer), s. 236

Jacek Olędzki, Murzynowo. Znaki istnienia i tożsamości kulturalnej mieszkańców wioski nadwiślańskiej XVIII-XIX w., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991, ss. 432, ilustracje, plany (Zbigniew Jasiewicz), s. 238

Róża Fiszman — Sznajdman, Mój Lublin, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1989, ss. 213, il. 79 (Ryszard Kantor), s. 242

Aleksander Błachowski, Polska wycinanka ludowa, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Toruń 1986, ss. 158, il. 348 (Teresa Karwicka), s. 243

Danuta Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich. Tradycja i współczesność, Biblioteka Etnografii Polskiej nr 42, Ossolineum, Wrocław 1989, ss. 130 (Danuta Penkala-Gawęcka), s. 246

Studia nad polszczyzną kresową, tom V, pod redakcją Janusza Riegera i Wiaczesława Werenicza, Prace Językoznawcze Komitetu Językoznawstwa PAN, nr 112, Wrocław 1990, ss. 222 (Mirosław Boruta), s. 248

Zenon Jasiński, Mały leksykon nadolziański, Opole 1990, ss. 200 (Ryszard Kantor), s. 251

Mikołaj Iwanow, Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990, ss. 424 (Zbigniew Jasiewicz), s. 253

Lucjan Kocik, Polski farmer w Ameryce. Studium na przykładzie stanu Wisconsin w USA, Wrocław 1990, ss. 224 (Ryszard Kantor), s. 256

Emil Orzechowski, Teatr polonijny w Stanach Zjednoczonych, Wrocław 1989, ss. 332, il. (Ryszard Kantor), s. 257

Barbara Szydłowska-Ceglowa, Wojciech Chojnacki, Polski Wujek Sam. Kuplety polskie w Ameryce, Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1989, ss. 287, il. (Ryszard Kantor), s. 260

Stanisław Zahradnik, Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji w latach 1848-1938, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, Studia i monografie nr 146, Opole 1989, ss. 256 (Mirosław Boruta), s. 261

Tomasz Szarota, Niemiecki Michel, Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, ss. 583, il. 175 (Jacek Schmidt), s. 263

Emil Mika, Pieśni orawskie, Kraków 1991, ss. 76 (Ryszard Kantor), s. 266

M. Je. Stankewicz, Ukrajinśki wytynanki, wyd. Naukowa Dumka, Kijów 1986, ss. 122, il. 92 (Anna Spiss), s. 267

Mode — Tracht — Regionale Identität — Historische Kleidungsforschung Heute, Referate des internationalen Symposions im Museumsdorf Cloppenburg-Niedersächsisches Freilichtmuseum, herausgegeben von Helmu Ottenjann, Cloppenburg 1985, ss. 76, il. (Barbara Bazielich), s. 273

Ake Daun, Billy Ehn (red.), Blandsverige, Kulturskillnader och kulturmöten, Stockholm 1988, ss. 361 (Waldemar Kopczyński), s. 275

Elmira Mjedżitowa, Marijskoje narodnoje iskusstwo, (b.m.w.) 1985, ss. 270, 120 kol. il. (Barbara Bazielich), s. 278

Borys Stawiski, Sztuka Azji Środkowej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988, ss. 324, przekład z rosyjskiego Ireny Dulewiczowej (Roman Karczmarczuk), s. 280

Jadwiga Pstrusińska, Afghanistan 1989 in Sociolinguistic Perspective, Central Asian Survey Incidental Papers Series No. 7, Londyn 1990, ss. 80 (Zbigniew Jasiewicz), s. 282

Stephen C. Pelletiere, The Kurds. Anń Unstable Element in the Gulf, Westview Press, Boulder—Londyn 1984, ss. 220 (Leszek Dzięgiel), s. 284

Sana Al — Ktiayyat, Shame and Honour. Women in Modern Iraq, Saqi Books, Londyn 1990, ss. 232, bibliogr. (Leszek Dzięgiel), s. 286

N. A. Butinow, Socyalnaja organizacya Polinezijcew, wyd. „Nauka", Moskwa 1985, ss. 223 (Jacek Schmidt), s. 290

Czesław Osiecki, SVD, Słotne dni na Flores, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986, ss. 351; Pod upalnym niebem Flores, Akademia Teologii Publikacje Koła Zainteresowań Kulturą Ormian (Grzegorz Pełczyński), s. 292

V. KRONIKA

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1989 roku do września 1990 (Krystyna Kaczko), s. 299

Działalność Komitetu Nauk Etnologicznych PAN w latach 1987-1990 (Aleksander Posern-Zielinski), s. 295

Działalność Koła Zainteresowań Kulturą Asyryjską przy Poznańskim Oddziale PTL w okresie od maja 1989 roku do kwietnia 1990 (Michael Abdalla), s. 304

Konferencja naukowa „W setną rocznicę śmierci Oskara Kolberga" Warszawa 6-7 czerwca 1990 roku (Ewa Miller, Agata Skrukwa), s. 305

Etnologia a film. VII Przegląd Filmów Etnograficznych (Danuta Nadaj), s. 306

XI Międzynarodowy Kongres Nauk Antropologicznych i Etnologicznych, sympozjum: „Folklor a proces historyczny" (Wojciech Łysiak), s. 309

Sesja naukowa „Folklor a współczesność" w 25-lecie istnienia Sekcji Folklorystycznej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, Mosty koło Czeskiego Cieszyna, 27-28.10.1990 (Ewa Sadowska), s. 313

„Wielokulturowość Lwowa" — dyskusja panelowa, Warszawa 23 maja 1989 roku (Tomasz Marek Leoniuk), s. 315

Dwie wystawy poświęcone Zaolziu w Krakowie (Ewa Sadowska), s. 316

Program spiski na 45 Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Strażnicach (13-15.07.1990) (Ewa Sadowska), s. 317

Europejskie Stowarzyszenie Antropologów Społecznych (EASA), I Konferencja EASA, Coimbra 1990 (Danuta Penkala-Gawęcka), s. 319

Seminarium „Die christlische Zukunft Europas" (Janusz Kamocki), s. 322

Czwarta Konferencja Poświęcona Badaniom Mniejszości Narodowych w Bekescsaba (Węgry), 5-7.10.1990 (Ewa Sadowska), s. 324

Sesja Międzynarodowego Komitetu Muzeologów do Badań nad Strojami (ICOM Comite), czerwiec 1990 roku (Barbara Bazielich), s. 325

Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga w 1990 roku. Profesor Roderyk Lange (Mirosława Bobrowska), s. 326

Mgr Mirosława Bobrowska (Aleksandra Wojciechowska), s. 328

VI. IN MEMORIAM

Jan-Krzysztof Makulski 1938-1989 (Janina N. Skrzyńska), s. 333

Andrzej Mikołajczyk 1948-1990 (Elżbieta Królikowska), s. 334

Maria Znamierowska-Prüfferowa 1898-1990 (Roman Tubaja), s. 335

Kazimierz Więcław 1913-1990 (Jan Kapłon), s. 341

Franciszek Wokroj 1906-1991 (Andrzej Malinowski), s. 342

Wspomnienie o śp. profesorze Franciszku Wokroju (Aleksander Posern-Zieliński), s. 344

VII. LISTY DO REDAKCJI