LUD, tom 75: 1992


lud79-81okl zastepcza-200Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

Komitet Redakcyjny:
Maria Biernacka, Zbigniew Jasiewicz (przewodniczący), Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Antoni Kuczyński - sekretarz

 

Zespół redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Monika Leonowicz (sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

 

SPIS TREŚCI

 
I. ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Herman Bausinger, Czy zmiana paradygmatów? Uwagi o kryzysie etniczności, s. 5

Zbigniew Jasiewicz, Polacy z Ukrainy w Kazachstanie.  Etniczność a historia, s. 11

Ryszard Vorbrich, Struktura plemienna i etniczna a poziomy integracji społecznej i politycznej w Maroku, s. 55

Joanna Dankowska, Ubiór tradycyjny jako wyróżnik grupy etnicznej, s. 79

Leszek Dzięgiel, Być Kurdem: powstawanie nowoczesnej wspólnoty narodowej na Bliskim Wschodzie, s. 95

Waldemar Kopczyński,  Lapończycy  w  Szwecji, s. 113

Marek Tracz, „Kultura na sprzedaż" w wieloetnicznym społeczeństwie dziewiętnastowiecznego Egiptu. Z obserwacji i doświadczeń Władysława Wężyka, s. 123

Andrzej Sakson, Przemiany świadomości narodowej ludności mazurskiej, s. 141

Wojciech Łysiak, Dorobek   folklorystyczny  Otto   Knoopa, s. 157

Grzegorz Pełczyński, Koncepcja hierarchii wspólnot etnicznych w etnografii radzieckiej, s. 181

Hubert Czachowski, Pomyłka, plotka, mit. Przyczynek do badań nad mitami współczesnymi, s. 191

Ks. Henryk Zimoń SVD, Badania etnoreligioznawcze wśród ludu Konkomba w północnej Ghanie, s. 205

II. POGLĄDY I DYSKUSJE

„Opis ludów" i „Nauka o człowieku " czyli etnografia i antropologia kultury (Barbara Olszewska-Dyoniziak), s. 217

Odpowiedź na artykuł A. Lebeufa, M. S. Ziółkowskiego i R. M. Sadowskiego, Etnografia Polska t. 35, 1991, z. 1 (Ludwik Stomma), s. 223

III. RECENZJE

Emile Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, tłum. A. Zadrożyńska, PWN Warszawa 1990, ss. XLVII+ 443, il., mapa (Piotr Fabiś), s. 227

Ludwig Wittgenstein, Remarks of Frazers 'Golden Bough' (Bemerkungen über Frazers 'Golden Bough') Doncaster - Atlantic Higlands 1979, Brynhill/Humanities, ss. VI + 18, English trans, by A. C. Miles (Andrzej Zaporowski), s. 229

Maurice Godelier, The Making of Great Men. Male Domination of Power among the New Guinea Baruya, tłum. R. Swyer, Cambridge 1988, wyd. 3, ss. 255 (Dorota Angutek), s. 231

Andrzej Szyjewski, Symbolika kruka. Miedzy mitem a rzeczywistością, Zakład Wydawniczy NOMOS, Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1991, ss. 291 (Krzysztof Mączkowski), s. 235

Sergiusz Kowalski, Krytyka solidarnościowego rozumu. Studium z socjologii myślenia potocznego, Warszawa 1990, ss. 162 (Hubert Czachowski), s. 237

The Culture — Bound Syndromes. Folk Illnesses of Psychiatric and Anthropological Interest, ed. by R. C. Simons and C. C. Hughes, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1985, ss. 516; Culture and Depression. Studies in the Anthropology and Cross-Cultural Psychiatry if Affect and Disorder, ed. by A. Kleinmann and B. Good, University of California Press, Berkeley 1985, ss. 535 (Danuta Penkala-Gawęcka), s. 239

Włodzimierz Piątkowski, Spotkania z inną medycyną. Wyd. Lubelskie, Lublin 1990, ss. 157 (Danuta Penkala-Gawęcka), s. 242

Mirosława Drozd-Piasecka, Ziemia w społeczności wiejskiej. Studium wsi południowo-wschodniego Mazowsza (koniec XIX i XX wiek), Warszawa 1991, ss. 178 (Anna Szyfer), s. 244

Dobrosława Wężowicz, Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII-XX wieku, PTL, Wrocław 1991, ss. 206, il. (Jacek Bednarski), s. 246

Studia nad  rybołówstwem  w  Polsce, Toruń  1991,  ss.   187  (Wojciech  Olszewski), s. 248

Władysław Matlakowski, Wspomnienia z życia przeszłego i teraźniejszego (1850-1895). Z rękopisu do druku przygotował, przedmową i komentarzem opatrzył Janusz Kapuścik, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław — Warszawa — Kraków 1991, ss. 504, il. (Ryszard Kantor), s. 250

Jan A. Choroszy, Huculszczyzna w literaturze polskiej, Wrocław 1991, ss. 372 (Ryszard Kantor), s.    251

Leopoldo J. Bartolome, Danuta Łukasz, Ryszard Stemplowski, Słowianie w argentyńskim Misiones 1897-1977, PWN, Warszawa 1991, ss. 277 (Ryszard Kantor), s. 252

Jarosław Rokicki, Więź społeczna a zmiana kultury. Studium dynamiki polskiej zbiorowości etnicznej w USA, „Biblioteka Polonijna", t. 26, Wrocław —Warszawa —Kraków 1992, ss. 207 (Ryszard Kantor), s. 253

Ignacy Domeyko, Araukania i jej mieszkańcy. Pod redakcją naukową Marii Paradowskiej i Andrzeja Krzanowskiego. Polskie Towarzystwo Latynoamerykańskie, Warszawa — Kraków 1992, ss. 270, il.; Ignacio Domeyko, Araucania y sus habitantes. Edicion, seleccion notas y prologos de Maria Paradowska y Andrzej Krzanowski, Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos, Warszawa—Kraków 1992, pp. 270, il. (Zbigniew Wójcik), s. 255

Andrzej Porębski, Europejskie mniejszości etniczne. Geneza i kierunki przemian, PWN, Warszawa 1991, ss. 171 (Anna Szyfer), s. 258

Aufbruch in die Fremde — Wyjazd na obczyznę. Europejska emigracja zamorska. Wystawa i książka (Edward Pietraszek), s. 259

Kulturkontakt — Kulturkonflikt. Zur Erfahrung des Fremden. Praca zbiorowa pod red. I. M. Greverus, K. Köstlin, M. Schilling. Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, t. 1-2, Frankfurt (am Main) 1988, ss. 387, 322 (Lidia Bartkowiak-Rachny), s. 261

Etnagrafija Biełarusi — encyklapedyja. Praca zbiorowa pod red. I. P. Szamiakina, Wyd. „Biełaruskaja sawieckaja encyklapedyja", Mińsk 1989, ss. 575, il. mapy (Ewa Fryś-Pietraszkowa), s. 263

Aleksander I. Łokotko, Biełorusskoje narodnoje zodczestwo. Sieredina XIX-XX w. „Nawuka i Tiechnika", Mińsk 1991, ss. 288 (Bożena Kural), s. 265

Aagot Noss, Lad og krone, Universitetsforlaget, Oslo 1991, ss. 272, liczne nlb., il. kolorowe, czarno-białe, mapy (Barbara Bazielich), s. 266
 
L. P. Potapow, Ałtajskij szamanizm, „Nauka", Leningrad 1991, ss. 320 (Roman Karczmarczuk), s. 267

W. G. Bogoraz, Materialnaja kultura czukczej, „Nauka", Moskwa 1991, ss. 224 (Roman Karczmarczuk), s. 269

Alfred F. Majewicz, Dzieje i wierzenia Ajnów, Poznań 1991, ss. 267 + 39 il. (Antoni Kuczyński), s. 272

Lale L. Yalcin-Heckmann, Tribe and Kinship among the Kurds, Frankfurt am Main 1991, Verl. Peter Lang, ss. 328, 6 fot. 3 mapy, 12 diagramów (Leszek Dzięgiel), s. 275

T. F. Aristova, Materialnaja kultura Kurdów XIX — pierwoj połowiny XX. Problema tradicionno-kulturnoj obszcznosti, „Nauka", Moskwa 1990, ss. 228 (Leszek Dzięgiel), s. 278

Ks. Henryk Zimoń SVD, Afrykańskie rytuały agrarne na przykładzie ludu Konkomba, Materiały i Studia Księży Werbistów nr 39, Wydawnictwo Księży Werbistów,Warszawa 1992, ss. 170 (Ryszard Vorbrich), s. 280

Łódzkie Studia Etnograficzne t. 28, Warszawa —Łódź 1988, ss. 143 (Janina Majchrzak), s. 282

Publikacje Koła Zainteresowań Kulturą Ormian (2) (Grzegorz Pelczyński), s. 284

IV. KRONIKA
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1990 do września 1991 roku (Krystyna Kaczko), s. 285

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1989 do września 1992 roku (Krystyna Kaczko), s. 289

67 Walne Zgromadzenie Delegatów PTL — Gdańsk, 20.09.1991 (Jolanta Kościelska, Maria Niewiadomska), s. 293

Protokół z sesji naukowej towarzyszącej 67. Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego poświęconej podsumowaniu wyników badań nad kulturą ludową Pomorza Wschodniego, Gdańsk, 20.09.1991 (Teresa Lasowa), s. 296

68 Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Szamotułach 18 września 1992 roku (Maria Niewiadomska), s. 299

Działalność Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w kadencji 1989-1992 (Bronislawa Kopczyńska-Jaworska), s. 303

Działalność Komitetu Nauk Etnologicznych PAN w latach 1991-1992 (Irena Kabat), s. 305

Informacja o działalności Koła Zainteresowań Kulturą Asyryjską przy Poznańskim Oddziale PTL w okresie od maja 1990 roku do października 1992 (Michael Abdalla), s. 308

Konferencja naukowa „Ekologia i folklor" (Violetta Przerembska), s. 309

Konferencja etnologiczna w Uppsali (Waldemar Kopczyński), s. 311

IV Europejskie Seminarium Środkowoazjatyckie w Bambergu (Zbigniew Jasiewicz), s. 313

Wystawa „Szopka Krakowska i jej bohaterowie" w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, grudzień 1991 (Ewa Janina Sadowska), s. 314

Wystawa „Zaolzie w oczach twórców ludowych" w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej, sierpień 1991 (Ewa Janina Sadowska), s. 315

Międzynarodowa Konferencja w Jużno-Sachalińsku „Bronisław Piłsudski — badacz ludów Sachalinu" (Marina Iszczenko), s. 316

Wystawa w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie „Bronisław Piłsudski — badacz ludów Dalekiego Wschodu" (Józef Żytek), s. 324

Upowszechnianie wyników badań Bronisława Piłsudskiego nad ludami Dalekiego Wschodu (Antoni Kuczyński), s. 328

Bibliografia prac polskich autorów o Bronisławie Piłsudskim (Antoni Kuczyński, Zbigniew Wójcik), s. 332

V. IN MEMORIAM

Jan Tacina 1909-1990 (Bernadetta Turno), s. 349 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

PAMIĘCI

PROFESOR ANNY KUTRZEBY-POJNAROWEJ AUTORKI ROZWOJU

ETNOGRAFII I ETNOLOGII W POLSCE,

CZŁONKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

I KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN,

OGARNIAJĄCEJ MYŚLENIEM I PUBLIKACJAMI CAŁOŚĆ SPRAW

ETNOLOGII POLSKIEJ