LUD, tom 73: 1990


lud73-oklOrgan Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

Komitet Redakcyjny:
Maria Biernacka, Zbigniew Jasiewicz (przewodniczący), Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Antoni Kuczyński - sekretarz

 

Zespół redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Monika Leonowicz (sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

 

SPIS TREŚCI

 

I. STUDIA

Christopher Harris, Rodzina i pokrewieństwo. Współczesne postępy w teorii i badaniach, s. 7

Wiktor Stoczkowski, Ewolucja rodziny, czyli dzieje jednej teorii. Szkic z antropologii nauki etnologicznej, s. 41

Hanna Pawlaczyk, Ugrupowania rodzinne w okresie wczesnego średniowiecza na terenie Polski. Możliwości wnioskowania na podstawie materiałów archeologicznych, s. 59

II. ARTYKUŁY I MATERIAŁY

Bożena Beba, Rodzina małomiasteczkowa. Specyfika przemian, s.85

Bożena Domagała, Ideały życiowe mieszkańców małych miast w Polsce, s. 101

Irena Kabat, Obrzędowość weselna jako wyraz przemian pozycji społecznych mężczyzny i kobiety w środowisku wiejskim, s. 115

Młchael Abdalla, Małżeństwo i obyczaje weselne u wschodnich Asyryjczyków w latach siedemdziesiątych naszego wieku, s. 123

Kole Simiczijew, Kazirodztwo w poezji ludowej Słowian południowych, s. 147

Stanisław Błaszczyk, Jak żniwowano i jak plonów pilnowano. Fragment wspomnień, s. 169

Wojciech Łysiak, Między Wartą a Notecią. Efemeryczność folkloru, s.181

III. RECENZJE

Wojciech Burszta, Język a kultura w myśli etnologicznej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, seria: „Prace Etnologiczne" t. 11, Wrocław 1986, ss. 151 (Aleksander Posern-Zieliński), s. 193

Aron Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, Warszawa 1987, ss. 402 (Sławomir Bździuch), s. 196

Władimir Jakowlewicz Propp, Istoriczeskije korni wołszebnoj skazki. Otwietstwiennyje riedaktory: W. J. Jeremina, N. M. Gierasimowa, Izdatielstwo Leningradskogo Uniwiersitieta, Leningrad 1986, ss. 364 (Teresa Smolińska), s. 198

Kirilł Wasiliewicz Czistow, Narodnyje tradycii i folkłor. Oczerki tieorii, Leningrad 1986, ss. 303 (Teresa Smolińska), s. 201

N. A. Krynicznaja, Russkaja narodnaja isstoriczeskaja proza. Woprosy genezisa i struktury, Leningrad 1987, wyd. „Nauka", ss. 226 (Wojciech Łysiak), s. 203

Václav Frolec a kolektiv, Vánoce v české kulture, Vyšehrad 1988, ss. 439 (Anna Szyfer), s. 207

Viera Gašparikova, Slovenská l'udová próza a jéj śučasne vývinové tentencié, Bratislava 1986, ss. 359 (Teresa Smolińska), s. 209

Rodná zeme. Sbornik k 100. výroči Muzejni a Vlastivědné Společnosti v Brně a k 60. narozeninam Ph. dr. Vladimira Nekudy Csc., pod red. V. Frolca, Brno 1988, ss. 507, il. (Ryszard Kantor), s. 211

Momčilo Zlatanović, Epskie narodne pesme Jugozapadne Srbje, Vranje 1987, ss. 104 (Kole Simiczijew), s. 212

Simo Mładenowski, Makedonskite narodni pesni za NOB i rewolucijata, Skopje 1986, ss. 489 (Kole Simiczijew), s. 215

Ryszard Tomicki, Tenochtitlan 1521, Warszawa 1984, ss. 235 (Iwona Chmielewska), s. 216

Ghita El Khayat-Bennai, Le monde arabe au féminin, Paris 1985, ss. 325 (Anna Barska), s. 219

Celia Haig-Brown, Resistance and Renewal Survivung the Indian Residential School, Vancouver 1988, ss. 164 (Zbyszko Melosik), s. 222

Irena Bukowska-Floreńska, Społeczno-kulturowe funkcje tradycji w społecznościach industrialnych Górnego Śląska, Prace Uniwersytetu Śląskiego nr 909, Katowice 1987, ss. 175, tabl. (Zbigniew Jasiewicz), s. 226

Jacek Bednarski, Zróżnicowanie rodzinnych środowisk kulturowych. Na przykładzie rodzin w Poznańskiem, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Etnografia nr 13, Poznań 1987, ss. 124 (Bożena Beba), s.228

Janine Ponty, Polonais meconnus. Histoire des travailleurs immigrés en France dans l'entre-deux-guerres, „Serie Internationalle" 34 Université de Paris I. Pantheon Sorbonne, Paris 1988, ss. 474 (Jędrzej Kośmicki), s.232

Adam Walaszek, Polscy robotnicy, praca i związki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1880-1922, Wrocław 1988, ss. 250 (Ryszard Kantor), s.236

Zofia Grodecka, Stroje ludowe w dawnym i współczesnym Poznaniu, Poznań 1986, Monografie Muzeum Narodowego w Poznaniu t. XVIII, red. H. Kondziela, ss. 146, il. 115 (Teresa Karwicka), s. 238

Jadwiga Pawłowska, Wieś warmińska Brąswałd w województwie olsztyńskim w latach 1945 -1967, Wrocław 1986, ss. 199; Maria Zientara-Malewska, Wieś nad łąkami, Olsztyn 1988, ss. 235 (Wojciech Tabor), s. 241

Helmut Ottenjann, Lebensbilder aus dem landlichen Biedermeier, Museumsdorf Cloppenburg-Niedersachsisches Freilichtmuseum, 1984, ss. 111, il. 57, tabl. 21 (Barbara Bazielich), s. 244

S. K. Jain, P. E. Minnis, N. C. Shah, A World Directory of Ethnobotanists, Society of Ethnobotanists, Lucknow 1986, ss. 52 (Irena Kabat), s.246

Dialog serdeczny. Korespondencja Władysława Orkana i Katarzyny Smreczyńskiej, do druku przygotował i przypisami opatrzył Franciszek Ziejka, „Lud" Warszawa 1988, ss. 184, il. (Ryszard Kantor), s. 247

IV. KRONIKA

Działalność dydaktyczna Katedry Historii i Etnologii Religii KUL (ks. Henryk Zimoń SVD), s. 251

Sympozjum naukowe „Religie pozachrześcijańskie w procesie przemian" Katolicki Uniwersytet Lubelski, 18 -19 listopada 1988 r. (Krzysztof Gładkowski), s. 255

„Centrum i peryferie" konferencja etnograficzna w RFN (Jadwiga Kucharska), s. 260

Dziesiąte Warsztaty Naukowe poświęcone problematyce indiańskiej. Wiedeń 1989 (Janusz Mucha), s. 263

Konferencja na temat odzieży i strojów. Linz Austria 26-30 maja 1986 (Barbara Bazielich, s. 266

Polska sztuka ludowa w dokumentacji Instytutu Sztuki PAN (Bożena Kural), s. 268

Tematyka albańska w polskim muzealnictwie (Anna Bartosz), s. 270

VI Przegląd Filmów Etnograficznych „Etnologia a film" (Grzegorz Pełczyński), s. 271

Muzeum Misyjno-Etnograficzne w Pieniężnie w roku 1987 (Eugeniusz Śliwka SVD), s. 273

Otwarcie wystawy nowogwinejskiej ze zbiorów Księży Werbistów w Pieniężnie w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku (Leszek Niewdana SVD), s. 273

Wystawa „Kultura i Sztuka" w Olsztynku (Mirosław Dorosz), s. 274

Dni Hinduistyczne w Pieniężnie — zbliżenie duchowe czy intelektualne (Władysław Grzeszczak SVD), s. 275

Pieniężnieńskie spotkania z religiami „Dni Buddyjskie" (Sławomir Janowicz SVD), s. 277

Wystawa i sesja naukowa na temat: Wkład misjonarzy polskich do nauki światowej (Eugeniusz Śliwka SVD), s. 280

Sesja naukowa z okazji 90 rocznicy powstania Oddziału Krakowskiego PTL, Kraków 9 grudnia 1988 roku (Anna Spiss), s. 280

Konferencja naukowa pt. „Funkcje muzealnictwa etnograficznego" towarzysząca 64 Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PTL w Bytomiu, 16 -17 września 1988 roku (Iwona Grzelakowska, Maria Niewiadomska), s. 283

64 Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Bytomiu, 16.09.1988 roku (Iwona Grzelakowska, Maria Niewiadomska), s. 286

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego za okres od września 1987 do września 1988 roku (Antoni Kuczynski), s. 289

Działalność Redakcji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga w Poznaniu w okresie od 1.07.1987 do 30.06.1988 roku (Jan M. Pałka) 291

Sprawozdanie z działalności Koła Zainteresowań Kulturą Asyryjską przy Poznańskim Oddziale PTL za okres wrzesień 1987 - kwiecień 1989 roku (Michael Abdalla), s. 294

Konferencje, zjazdy i inne spotkania uwzględniające problematykę etnograficzną w 1985, 1986, 1987, 1988 roku (Maria Niewiadomska), s. 296

Wymiana zagraniczna wydawnictw Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (Stan w czerwcu 1988 roku) (Jadwiga Gerlach-Kłodnicka), s. 307

Letnia Szkoła Etnologiczna (Iwona Chmielewska), s. 319

65 Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Opole 15.09.1989 roku (Iwona Grzelakowska, Maria Niewiadomska), s.321

Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w kadencji 1986 -1989 (Antoni Kuczyński), s. 326

V. IN MEMORIAM

Tancred Bănăţeanu 1922 -1987 (Ewa Fryś-Pietraszkowa), s. 333

Stanisław Błaszczyk (Zbigniew Toroński), s. 334

Lubomira Maria Bobrowska 1960 -1990 (Michał Buchowski), s.  347