Wyciąg ze Sprawozdania z działalności Komitetu Nauk Etnologicznych w 2014 roku

 

Spis zagadnień

I. Informacje ogólne

II. Zebrania Komitetu

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/problemu

VI. Działalność wydawnicza

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/problemu naukowego

Sprawozdawczość za rok 2014

I. Informacje ogólne

W roku sprawozdawczym liczba członków Komitetu spadła z 32 do 31 (zmarł  prof. dr hab. Czesław Robotycki). W składzie Komitetu jest 1 członek-korespondent PAN oraz dodatkowo 5 specjalistów. Członkowie Komitetu reprezentują nastęujące kategorie pracowników:

                                -  jednostki PAN     -   5 (w tym emerytowanych 2)

                                -  szkoły wyższe       - 29 (w tym emerytowanych 4)

                                -  pozostałe               -   2

 

W ramach Komitetu działały:

1. Komisja Antropologii Miasta – przewodnicząca: prof. UŁ dr hab. Grażyna E. Karpińska

2. Sekcja Folklorystyczna – przewodnicząca: prof. UO dr hab. Teresa Smolińska

II. Zebrania Komitetu

II.1. Zebrania plenarne :

       W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa zebrania plenarne:

       1/ w dniu 4 czerwca w Warszawie, podczas którego uczczono pamięć zmarłych Profesorów, członków Komitetu: Czesława Robotyckiego i Anny Zadrożyńskiej. W dalszej kolejności Przewodniczący omówił: raport oceniający samooceny komitetów i pozycję KNE w tym raporcie; złożone przez KNE 3 wnioski  na finansowanie i odpowiedź pozytywną na tylko jeden z nich (wystawa); dwie konferencje współorganizowane przez Komitet (tutaj obecni członkowie Komitetu omawiali także inne konferencje etnologiczne z udziałem członków Komitetu); udział w Interkongresie Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych w Tokio; zagadnienie oceny czasopism, a także  projekt  nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i awansach. Następnie zaproszony redaktor czasopisma „Lud”, którego Komitet jest współwydawcą, omówił stopień zaawansowania przygotowań do wydania kolejnego tomu oraz wszczęto dyskusję nad sprawami edytorskimi tego czasopisma; prezes Polskiego Instytutu Antropologii omówił działalność tej fundacji w 2013 r., z kolei K. Kaniowska przybliżyła zagadnienia wydania materiałów  z I Kongresu Antropologów zorganizowanego przez PIA przy współudziale KNE oraz kwestię darowizny książkowej dla PIA z Manchesteru.
W części naukowej posiedzenia dr Magdalena Radkowska-Walkowicz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW omówiła nowe kierunki badań w zakresie antropologii medycznej prowadzone w tymże Instytucie, a także zreferowała podstawowe kwestie dotyczące jej pracy habilitacyjnej Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej. Ta część spotkania zakończyła się bardzo ożywioną dyskusją, w trakcie której podkreślano m.in. dużą potrzebę prezentowania na forum Komitetu rezultatów prac młodego pokolenia badaczy.

       2/ w dniu 3 listopada na drugim posiedzeniu plenarnym w Poznaniu w jego części  naukowej dyrektor Centrum Badań Migracji UAM – prof. M. Buchowski mówił o przesłankach powstania Centrum i o metodach prowadzonych tam badań, z kolei prof. J. Schmidt, również reprezentujący CeBaM, a jednocześnie członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN,   zreferował działalność i osiągnięcia  CeBaM-u od 2009 r., co wywołało ożywioną dyskusję. Ponadto w części organizacyjnej omawiano następujące sprawy: rekrutację na studia w poszczególnych ośrodkach, zorganizowane i planowane  konferencje, inicjatywy wydawnicze (w tym przegłosowano zastępstwo na czas urlopu  sekretarza redakcji „Ludu”  dr N. Bloch powierzając te obowiązki dr  M. Rajtar), zmiany personalne w Ośrodku Badań nad Antropologią Współczesności IAiE PAN, inicjatywy w ramach obchodów Roku Kolbergowskiego i sytuację Instytutu im. O.Kolberga oraz dokonano wyboru kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w kadencji 2015-2019 w osobach: prof. K. Kaniowskiej i prof. L. Mroza (obie kandydatury Komitetu zostały zaakceptowane w trakcie późniejszych  wyborów do Rady Naukowej Instytutu).

 

II.2. Posiedzenia Prezydium:

     Odbyły się dwa posiedzenia Prezydium:    

1. 1. w dniu 4 czerwca w Warszawie, podczas którego omawiano przygotowania do konferencji współorganizowanych przez Komitet, omawiano rezultaty oceny komitetów przez Wydział I, przedyskutowano skuteczność wniosków do NCN składanych przez środowisko etnologiczne oraz poruszano bieżące sprawy organizacyjne.

2. 2. w dniu 3 listopada w Poznaniu, podczas którego dyskutowano nad: przebiegiem starań o środki finansowe na publikacje Komitetu, ramowym planem prac w 2015 r., projektami konferencji na 2015 r., stanem zawansowania edytorskiego wydawnictw Komitetu oraz kandydaturą M. Rajtar na zastępcę sekretarza „Ludu”  na czas urlopu, przełożeniem debaty nad propozycją środowiska warszawskiego wystąpienia do NCN z wnioskiem o nowy podział dyscyplin, dokonano oceny przebiegu wydarzeń i inicjatyw związanych z Rokiem Kolbergowskim oraz miejscem kolejnych posiedzeń Komitetu w Warszawie i Łodzi.

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji:

    Komisja Antropologii Miasta i Sekcja Folklorystyczna Komitetu zorganizowały wspólnie z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Ośrodkiem Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturowością i Wielonarodową Łodzią i Regionem UŁ oraz Katedrą Kulturoznawstwa i Folklorystyki UO w dn. 28-30 maja 2014 r. w Łodzi międzynarodową  konferencję „Osiedla i  kolonie robotnicze: Kulturowe ślady i szyfry”, podczas której wygłoszono 41 referatów (w tym 12 z Czech, Słowacji, Ukrainy i Niemiec) oraz zorganizowano pokaz filmów o tej tematyce. Zaprojektowano także wydanie materiałów pokonferencyjnych w 2015 r. (zapewniono łamy punktowanego czasopisma „Journal of Urban Ethnology” dla tych referatów, które otrzymają pozytywne recenzje; inicjatywa ta będzie miała wsparcie finansowe redakcji czasopisma i Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO). Na czas organizacji sesji przygotowano i uruchomiono stronę konferencji (www.osiedlarobotnicze.pl)

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

III.1.Konferencje naukowe zorganizowane/współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu:

Nazwa konferencji data i miejsce Organizator, współorganizatorzy, patronat Rodzaj konferencji Liczba uczestników Liczba wystąpień Dofinans. ze środków DUN (w zł)
krajowa zagraniczna ogółem z zagranicy

1. Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie
22-23 maja 2014, Poznań

Patronat Prezydenta RP
Komitet Honorowy: Minister Nauki i Szkol. Wyższego, Marszałek Woj. Wlkp., Rektor UAM, Prezydent Miasta Poznania

Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze  X ok. 100
13  73  
2. Osiedla i kolonie robotnicze: Kulturowe ślady i szyfry
28-30 maja 2014, Łódź

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych nad Wielo kulturowością i Wielonarodową Łodzią i Regionem UŁ, Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki UO, Komisja Antropologii Miasta i Sekcja Folklorystyczna KNE PAN;

wspólorganizatorzy: Muzeum Kinematografii w Łodzi i Polski Instytut Antropologii

  X ok. 80 12 41  
3. World Congress on State Origins and Related Subjects
7-13 września 2014, Wigry

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

przy współudziale Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

  X ok. 55 16 32  
4. Od etnografii wsi do antropologii współczesności,
konferencja poświęcona pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę Jego urodzin
4 listopada 2014, Poznań
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM we współpracy z Instytutem im. O. Kolberga w Poznaniu, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym Oddział w Poznaniu, Komitetem Nauk Etnologicznych PAN X   ok.80 1 11  

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych

III.2. Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej przez Komitet dyscypliny naukowej:

1. Konferencja Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie ukazała znaczenie dorobku naukowego Oskara Kolberga dla polskiej kultury narodowej i zwróciła uwagę na to, że prace  tego folklorysty, etnografa i etnomuzykologa są do dzisiaj nie tylko ważną inspiracją, ale tworzą istotną część niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski, Słowiańszczyzny i Europy.

2. Konferencja Osiedla i kolonie robotnicze: Kulturowe ślady i szyfry wpisała się w aktualną debatę na temat współczesnego funkcjonowania miasta i dróg jego rozwoju w przyszłości. Szczególna uwaga zwrócona została na ukazanie materialnej i duchowej tkanki miasta oraz na tworzenie się w środowisku  miejskim nowych treści społeczno-obyczajowych. Współczesna etnologia i antropologia kulturowa, to dyscyplina coraz bardziej zorientowana na badanie mieszkańców miast. W tym sensie konferencja ta była ważnym forum debaty specjalistów naszych dyscyplin.

3. Tematyka pochodzenia państwa i jego instytucji należy do klasycznych obszarów refleksji antropologicznej, historycznej i politologicznej. Zorganizowany kongres World Congress on State Origins and Related Subjects  stworzył kolejne forum wymiany doświadczeń badawczych reprezentantów wszystkich dyscyplin zajmujących się tymi zagadnieniami, przy czym nacisk położony został na ukazanie najnowszych światowych tendencji i wyników badań.
      
4. Konferencja Od etnografii wsi do antropologii współczesności zwróciła uwagę z jednej strony na prekursorskie badania Józefa Burszty nad kulturą polskiej wsi w aspekcie historycznym, kulturowym i społecznym oraz na jego dorobek w zakresie studiów nad rolą folkloryzmu i kultury ludowej w budowaniu tożsamości narodowej, a z drugiej ukazała główne etapy przemian w podejściu etnologów do realiów kulturowych Polski powojennej. Ten aspekt wskazał na logiczny ciąg zmian prowadzący od klasycznych badań etnograficznych, rejestrujących zanikające kulturowe dziedzictwo polskiej wsi do badań współczesnych posługujących się podejściem antropologicznym i skupionych na wielu aktualnych problemach kultury dnia dzisiejszego.

 

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę:

        - Komitet współorganizował razem z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN wystawę „Potomkowie Kolberga. Etnologia XXI wieku” pokazywanej w okresie 18 V-15 XII 2014 r. jako wystawa objazdowa w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Łodzi, na którą Komitet pozyskał środki z Wydziału I PAN w wysokości 15.000 zł. Miała ona pokazać efekty prac badawczych polskich etnologów skupionych w Komitecie i Instytucie. Jej realizacja była związana z obchodami Roku Kolbergowskiego. Wystawa prezentowana była w placówkach akademickich, muzeach etnograficznych, na Piknikach Naukowych Centrum Nauki Kopernik – Stadion Narodowy i Polskiego Radia. Dotarła ona do licznego i zróżnicowanego grona odbiorców. Zaprojektowano także pokazanie jej na 26 piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Aktualnie znajduje się w Rzeszowie. Liczbę osób, która obejrzała wystawę można szacunkowo określić na kilka tysięcy;
    - Komitet organizuje od wielu lat co najmniej raz w roku zebranie planarne poza Warszawą odwiedzając ośrodki regionalne (w roku sprawozdawczym w Poznaniu). Celem tych spotkań jest promocja działań Komitetu w środowisku etnologicznym regionu oraz poznanie przez członków Komitetu dorobku lokalnego;
    - Innym ważnym elementem działalności informacyjnej jest organizowana przez KNE wymiana informacji o najnowszych publikacjach, konferencjach i spotkaniach naukowych. Informacje te przekazywane są członkom Komitetu, a przez nich do ośrodków w miejscach pracy naszych członków oraz przez stronę internetową;
     - Komitet współpracuje na bieżąco z dwiema organizacjami dedykowanymi upowszechnianiu i promowaniu nauki (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Polski Instytut Antropologii) wspierając aktywność tych organizacji;
        - Komitet był reprezentowany na sesji naukowej „Między etnologią a historią” z okazji 80-lecia warszawskiej etnologii w dn. 26 XI;

 

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/problemu:

V.1.

1. W roku sprawozdawczym KNE na bieżąco monitorował sytuację w zakresie kształcenia etnologii  w ośrodkach uniwersyteckich.
2. Komitet wydał  tom pokonferencyjny Od etnografii wsi do antropologii współczesności w ramach serii „Prace KNE PAN” nr 19.
3. Współpracował w ramach swych uprawnień, kompetencji i możliwości z Instytutem im. Oskara Kolberga w Poznaniu w związku z Rokiem Kolbergowskim (organizacja dwóch konferencji, wydawnictwa).
4. Współpracował z   Komitetem Badań nad Migracjami PAN.
5. Komitet jest partnerem projektu Biblioteka Cyfrowa Etnologiczno-Antropologiczna realizowanego w Polskim Instytucie Antropologii.

V.2. Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym.

V.2.1. Działalność ekspercka

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje.

1.  Kontynuowano konsultacje środowiskowe nt. aktualnie stosowanej nazwy naszej dyscypliny w związku z coraz silniejszymi tendencjami, by zastępować termin etnologia terminem antropologia kulturowa.
2. Działał zespół ekspertów ds. oceny czasopism etnologicznych i strategii podniesienia ich kategorii.
3. Działała grupa robocza do analizy przebiegu studiów doktoranckich w zakresie etnologii i antropologii kulturowej.
4. Wybrano 2 kandydatów do Radu Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w kadencji 2015-2019 w osobach: porf. K. Kaniowskiej i prof. L. Mroza (obie kandydatury Komitetu zostały zaakceptowane w trakcie późniejszych  wyborów do Rady Naukowej Instytutu).
5. Podjęto prace na rzecz oceny efektywności uzyskiwania grantów w NCN, jak i na temat adekwatności struktury zespołów w NCN względem profilu badań realizowanych w środowisku etnologicznym.

VI. Działalność wydawnicza

VI.1

Wyszczególnienie Tytuł publikacji
Wydawca/współwydawca
Wydawnictwa w wersji:
- drukowanej
- elektronicznej
Nakład
(w egz.)
Dofinans. ze środków DUN (w zł)

Wydawnictwa ciągłe (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

LUD, t. 98
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Komitet Nauk Etnologicznych PAN
drukowane 400 -
Wydawnictwa zwarte (np. monografie, materiały pokonferencyjne, inne)

Od etnografii wsi do antropologii współczesności,

red. W. Dohnal w ramach serii „Prace KNE PAN” nr 19

Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu

drukowane 250 8 900,-

 

     Pragniemy podkreślić, że bieżące informacje o pracach Komitetu ukazują się systematycznie od wielu lat w czasopiśmie „Lud”, którego KNE jest współwydawcą wraz z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym. Ponadto informacje o konferencjach Komitetu ukazują się na stronach: Komitetu, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.
    

Opublikowano następujące materiały mówiące o naszej dyscyplinie, o Komitecie, jego członkach i działalności:

1. I. Kabat, Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Gdańsk,24 maja 2013, „Lud” t. 98, 2014, s. 408-411.

2. J. Święch, Czesław Robotycki (1944-2014), „Lud” t. 98, s. 425-430.

3. E. Antyborzec (przy współpracy A. Drożdż, A. Paprot, M. Prochaski), Międzynarodowa konferencja „Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie”, Poznań, 22-23 maja 2014, „Lud” t. 98, 2014, s. 417-421.

 

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym:

W roku sprawozdawczym KNE wydał kolejny (98) tom czasopisma „Lud” (który ma dwie części tematyczne: pierwsza związana z Rokiem Kolbergowskim, druga poświęcona antropologii politycznej) oraz tom pokonferencyjny Od etnografii wsi do antropologii współczesności pod red. W. Dohnala w ramach serii „Prace KNE PAN” nr 19.

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu :

Komitet pełnił funkcję Komitetu Narodowego ds. współpracy z International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, a jego przewodniczącym był prof. A. Posern-Zieliński. Z ramienia tegoż Komitetu prof. A.Posern-Zieliński uczestniczył w obradach Interkongresu IUAES w Tokio, jak i w spotkaniach organizacyjnych Unii.
    Jednocześnie w r. 2014 Komitet Nauk Etnologicznych wraz z Komisją ds. Teorii Antropologii IUAES zorganizował na terenie Polski „World Congress on State Origins and Related Subjects”, który zwołany został w miejscowości Wigry. Było to pierwsze tego typu wydarzenie naukowe w Polsce zorganizowane pod egidą Międzynarodowej Unii. Było ono istotnym forum wymiany myśli między naukowcami z terenów Europy Środkowej i Wschodniej a badaczami zachodnimi. Obecnie kontynuowane są prace edytorskie nad materiałami pokongresowymi, które KNE PAN zamierza wydać przy współpracy z IUAES oraz wydawnictwem Lit.


       Członkowie Komitetu zasiadali we władzach, pracach komisji, komitetów itp. następujących międzynarodowych organizacji naukowych:

1. prof. dr hab. Michał Buchowski – przewodniczący World Council of Anthropological Associations (WCAA),
2. prof. dr. hab.Michał Buchowski - członek prezydium European Association of Social Anthropologists.
3. prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – członek Komitetu Narodowego  d/s International Union of Anthropological and Ethnological Science (IUAES)
4. prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – członek Komisja Antropologii Teoretycznej i Komisji Antropologii Miasta  IUAES
5. prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – honorowy przewodniczący Polish-American Ethnological Society
6. prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – członek Komitetu Narodowego przy International Council of Scientific Unions (ICSU)
7. prof. dr hab. Janusz Barański, członek European Association of Social Anthropologists
8. prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski – członek Royal Anthropological Institute
9. prof.UAM dr hab. Waldemar Kuligowski – członek International Research Training Group “Freedom and Restriction. Dynamics and dialectics of Promise, Trust and Responsibility in the post-communist countries of Central and Eastern Europe”, Greifswald University
10. prof. dr hab. Wojciech J. Burszta – członek European Association of Socia Anthropologists
11. prof. dr hab. Jerzy Bartmiński -  przewodniczący Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
12. prof. UO dr hab. Teresa Smolińska – członek Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
13. prof. UO dr hab. Teresa Smolińska – członkini Internationale Organization für Volkskunst, NGO in operational relations with UNESCO
14. dr Anna Engelking – członkini Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów.

 

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego:

1. Członkowie KNE brali udział w spotkaniach i debatach eksperckich na temat polityki migracyjnej organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP i Senat RP.

2. Współpracowali z  towarzystwami naukowymi, fundacjami takimi jak: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych i Polski Instytut Antropologii.

3.Współpraca organizacyjna i wydawnicza z Instytutem O. Kolberga w Poznaniu.

Poznań, dn. 15 stycznia 2015 r.

prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

(Przewodniczący Komitetu)

mgr Irena Kabat

(osoba sporządzająca informację)

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA ROK 2015

Tekst syntetyczny z działalności Komitetu w roku 2015,

który będzie zamieszczony w Sprawozdaniu PAN za rok 2015

Komitet Nauk Etnologicznych PAN reprezentuje środowisko etnologów, antropologów kulturowych, społecznych, folklorystów, etnoreligioznawców, etnomuzealników oraz etnohistoryków sztuki.

W roku 2014 w związku z obchodami Roku Kolbergowskiego z okazji 200-letniej rocznicy urodzin ojca polskiej etnologii, folklorystyki  i etnomuzykologii - Oskara Kolberga, Komitet podjął współpracę z Instytutem im. Oskara Kolberga w Poznaniu przy organizacji międzynarodowej konferencji zwołanej pod patronatem Prezydenta RP  „Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie”. Uczestnicy tego spotkania ukazali znaczenie prac O. Kolberga oraz rolę udokumentowanego przez tego badacza folkloru w polskiej i słowiańskiej kulturze narodowej.

Ponadto Komitet współpracował przy organizacji dwóch innych ważnych spotkań naukowych:

1. wspierał organizację „World Congress on State Origins and Related Subjects”, konferencji zwołanej pod auspicjami  International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, która to zgromadziła badaczy kilku dyscyplin zajmujących się problematyką powstawania, funkcjonowania i zmiany wczesnych form organizacji państwa;

2. współorganizował ogólnopolską konferencję „Od etnografii wsi do antropologii współczesności”, która zwołana została z okazji 100–lecia urodzin prof. J. Burszty, założyciela Komitetu, jej pierwszego przewodniczącego i wybitnego współtwórcy powojennej polskiej etnologii; motywem przewodnim tego spotkania było ukazanie znaczenia dorobku J. Burszty na tle współczesnej recepcji jego twórczości.


W ramach Komitetu działały: Komisja Antropologii Miasta oraz Sekcja Folklorystyczna, które wspólnie we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ,   Ośrodkiem Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Katedrą Kulturoznawstwa i Folklorystyki UO zorganizowały konferencję „Osiedla i kolonie robotnicze: Kulturowe ślady i szyfry”.

Wspólnie z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym opublikowano tom 98 rocznika „Lud” oraz tom studiów Od etnografii wsi do antropologii współczesności pod red. W. Dohnala w ramach serii „Prace KNE PAN” nr 19.

Ważnym przejawem działalności Komitetu jest jego współpraca z innymi komitetami PAN w ramach Wydziału I oraz z organizacjami międzynarodowymi (światowymi, europejskimi, krajowymi).

Do stałych zadań Komitetu należy także monitorowanie  stanu badań nauk etnologicznych, śledzenie kierunków i tendencji rozwojowych, sytuacji tychże nauk na uczelniach i poziomu kształcenia, a także dokonywania analiz tych spraw, które mają wymiar istotny dla harmonijnego rozwoju reprezentowanych dyscyplin.

 

Działalność Komitetu – dane liczbowe do sprawozdania za 2014 r.

(stan na 31.12.2014 r.)

 Wyszczególnienie   Członkowie Komitetu
 Zebrania plenarne
Działalność o charakterze naukowym Publikacje Komitetu
ogółem w tym czł. PAN liczba konferencji organozowanych i współorganizowanych liczba uczestników konferencji liczba referatów liczba ekspertyz liczba tytułów nakład w egz./rok ark. wyd.

Komitet Nauk Etnologicznych PAN

Honorowy Przewodniczący prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

Przewodniczący prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

31+5 specjalistów 1 2 4
0k. 315
157 - 2 650 45

 

(-) Przewodniczący Komitetu