Wyciąg ze Sprawozdania z działalności Komitetu Nauk Etnologicznych w 2016 roku

 

Spis zagadnień

I. Informacje ogólne

II. Zebrania Komitetu

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/problemu

VI. Działalność wydawnicza

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/problemu naukowego

Sprawozdawczość za rok 2016

I. Informacje ogólne

W roku sprawozdawczym liczba członków Komitetu wynosiła 39 (w tym 1 członek-korespondent PAN i PAU, 1 przewodniczący honorowy oraz 7 specjalistów). Członkowie Komitetu reprezentują nastęujące kategorie pracowników:

                                -  jednostki PAN     -   6 (w tym 1 emerytowany)

                                -  szkoły wyższe       - 31 (w tym 3 emerytowanych)

                                -  pozostałe               -   2

 

W ramach Komitetu działały:

1. Komisja Antropologii Miasta – przewodnicząca: prof. UŁ dr hab. Grażyna E. Karpińska

2. Sekcja Folklorystyczna – przewodnicząca: prof. UO dr hab. Teresa Smolińska

3. Komisja do Badania Wschodu - przewodniczący: vacat

II. Zebrania Komitetu

II.1. Zebrania plenarne :

      W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy zebrania : jedno zebranie inaugurujące kadencję i dwa zwykłe zebrania plenarne:

       1/ Pierwsze zebranie zostało zwołane na dzień 4 lutego w Warszawie w siedzibie Wydziału I PAN, podczas którego Dziekan Wydziału - prof. S. Filipowicz wręczył nowo wybranym członkom  Komitetu dokumenty powołania na kadencję 2015-2019. Na tym posiedzeniu wybrano przewodniczącego Komitetu – prof. A. Posern-Zielińskiego oraz dwie zastępczynie: prof.prof. K. Kaniowską i A. Malewską-Szałygin. Dokonano także wyboru sekretarza naukowego w osobie prof. A. Engelking oraz pozostałych członków prezydium – prof.prof. T. Smolińską, M. Brockiego, W. Bursztę i M. Zowczak. Ostatnim etapem wyborów było powołanie komisji wyborczej na całą kadencję w składzie: prof.prof. J. Adamowski, G.E. Karpińska i J.S. Wasilewski. Na zakończenie nowo powołany przewodniczący przedstawił informacje statystyczno-porównawcze na temat zmian w składzie  Komitetu w kadencjach obecnej i poprzedniej. Dyskutowano także nt. najbliższych zadań KNE, wyboru specjalistów oraz miejsc następnych posiedzeń plenarnych Komitetu.

       2/ Drugie zebranie Komitetu odbyło się w dniu 21 kwietnia w Krakowie, na terenie UJ. Posiedzenie to podzielone było na dwie części. Pierwsza z nich była dedykowana obchodom jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na UJ, podczas której obecni byli i głos zabrali rektor UJ, prorektor UJ oraz dziekan Wydziału Historycznego UJ. W dalszej kolejności przewodniczący Komitetu podkreślił  rolę i osiągnięcia etnologicznej placówki krakowskiej na tle dziejów tego ośrodka, a refleksjami z czasów studiów na UJ podzielił się przewodniczący honorowy Komitetu – prof. Zbigniew Jasiewicz. Następnie dyrektor Instytutu przedstawił podstawowe informacje o strukturze i działalności placówki w latach 2014-2015. Na zakończenie prof. Z. Libera z UJ zapoznał zebranych z wynikami projektu badawczego realizowanego przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, a opartego na niemieckich materiałach źródłowych z czasów II wojny światowej, którego efektem stała się monografia Antropologia i etnologia w czasie wojny oraz wystawa fotograficzna.
          Druga część posiedzenia poświęcona  była sprawom organizacyjnym Komitetu. Wręczono nieodebrane wcześniej nominacje na członków Komitetu i powitano nowego członka Komitetu dokooptowanego do składu głosami członków Wydziału I PAN. Następnie skoncentrowano się na wyborze specjalistów. W wyniku dyskusji i po prezentacji sylwetek zgłoszonych osób, dokonano wyboru 7 jako kandydatów na specjalistów rekomendowanych Wydziałowi I PAN. Z kolei dyskutowano nad powołaniem komisji Komitetu. W wyniku tej debaty ustanowiono: Komisję do Badania Wschodu, Komisję Antropologii Miasta i Komisję Folklorystyczną. Odniesiono się także do pojawiających się opinii krytycznych pod adresem środowiska etnologicznego, zwracających uwagę, że etnologowie coraz częściej zajmują się problemami zbyt niszowymi.  Uznano, że nie należy ignorować tych zarzutów i trzeba podjąć w tym zakresie krytyczną debatę, aby  osądzić, w jakim stopniu te zarzuty są uzasadnione, a w jakim niesprawiedliwe. Następnie omówiono działalność i plany Polskiego Instytutu Antropologii, prężnie działającej fundacji kooperującej ściśle z Komitetem - wobec zbliżającego się jego 10-lecia istnienia.

       3/ Kolejne zebranie plenarne odbyło się w dniu 8 grudnia w Toruniu w siedzibie Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK. Na posiedzeniu omawiano następujące kwestie: 1. przebieg nadzwyczajnego zjazdu etnologów i antropologów polskich Antropologia przeciw dyskryminacji w dn. 23 listopada, 2. osiągnięcia i plany Polskiego Instytutu Antropologii w 10-lecie jego istnienia, 3. sprawę organizacji II Kongresu Antropologii , 4. informacje o odbytych konferencjach i innych ważnych imprezach naukowych, 5. przygotowania do Kongresu Nauki Polskiej, w związku z wystąpieniem na ten temat dziekana Wydziału Historycznego UMK, 6. dyskutowano  na temat nowej ustawy o stopniach i tytułach naukowych i postanowiono wystąpić z pismem do Ministerstwa w sprawie projektu tej ustawy sygnalizującym stanowisko KNE, 7. sprawy wydawnicze (w tym relacji o jubileuszowym - setnym tomie rocznika „Lud”, zmianie zespołu redakcyjnego  i zainicjowaniu nowej formuły wydawniczej tj. wersji elektronicznej), 8.  powołanie zespołu eksperckiego do identyfikacji  mankamentów pojawiających się w recenzjach wniosków grantowych KBN-u, 9. przedyskutowanie  kwestii adekwatnego doboru  recenzentów w przewodach habilitacyjnych i profesorskich. W tym punkcie wysunięto i przegłosowano wniosek o wystąpieniu KNE do CK w sprawie takiego doboru recenzentów, który  nie byłby oparty na kryteriach formalno-instytucjonalnych, ale uwzględniałby pola tematyczne naukowego dorobku kandydata, 10. informacja o sprawach bieżących w PAN, w Wydziale I PAN,  11. rozpatrzenie spraw bieżących Komitetu.

 

II.2. Posiedzenia Prezydium:

     W roku sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Prezydium:
       1/ Pierwsze posiedzenie zwołane zostało w dniu 21 kwietnia w Krakowie, podczas którego dyskutowano o najpilniejszych planach Komitetu na rok 2016, o wyborze miejsca i tematyce posiedzenia plenarnego w okresie jesiennym, o potrzebach Komitetu, jeśli chodzi o profil potencjalnych zaproszonych do współpracy specjalistów, o potrzebie powołania na nowo komisji Komitetu, o bieżących sprawach wydawniczych, w tym o zapowiedzianej rezygnacji dotychczasowego zespołu redakcyjnego rocznika „Lud” i propozycjach nowego składu, o koordynacji działań między KNE a Polskim Instytutem Antropologii, o uczestnictwie Komitetu w nadchodzących jubileuszach kolejnych ośrodków naukowych. Ważnym elementem debaty było także ustalenie harmonogramu i treści obrad plenarnych planowanych na dzień następny.  

     2/ Drugie posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 7  grudnia w Toruniu, podczas którego dyskutowano nad przebiegiem posiedzenia plenarnego w dn. 8 grudnia, omawiano stan przygotowań do II Kongresu Antropologicznego i innych imprez naukowych  w r. 2017, omawiano sprawy wydawnicze, w szczególności kwestie nowej redakcji „Ludu” i jego nowej elektronicznej wersji, a także podano przyczyny rezygnacji z wydania w 2016 r. specjalnego tomu z konferencji międzynarodowej  dotyczącej „wczesnego państwa”, dyskutowano o planach i działaniach komisji Komitetu, przekazano informacje o awansach naukowych w środowisku, odbyto dyskusję na temat nowych propozycji reformy szkolnictwa wyższego oraz trybu uzyskiwania stopni i tytułów naukowych, omówiono przebieg obchodów jubileuszowych organizowanych przez placówki etnologiczne, redakcje i towarzystwa, zastanawiano się nad realizacją planów Komitetu w 2017 r. oraz nad organizacją posiedzeń plenarnych.

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji:

     Wszystkie trzy działające w ramach Komitetu komisje zaraz po swym ukonstytuowaniu przystąpiły do pracy w oparciu o swych koordynatorów działających w poszczególnych ośrodkach. Głównymi zadaniami tych komisji były inicjatywy konferencyjne i wydawnicze oraz integracja badaczy zajmujących się podobnymi zainteresowaniami.

      Komisja Folklorystyczna kontynuowała swe zamierzenia i plany wynikające z jej prac w latach poprzednich. Zainicjowała ona i przeprowadziła dyskusję  nt. czasopisma naukowego „Literatura Ludowa” jako pisma promującego współczesne badania folklorystyczne. Wszczęła także działania zmierzające do digitalizacji (lub opublikowania II wydania) monografii wybitnego polskiego folklorysty Czesława Hernasa pt. W kalinowym lesie (t. 1,2). Podjęła także współpracę z sekcją folklorystyczną Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego przy opracowywaniu koncepcji „Leksykonu folkloru” oraz kontynuowała współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się folklorem w  kraju i zagranicą.

      Komisja do Badania Wschodu jest również kontynuacją takiej samej komisji funkcjonującej w poprzedniej kadencji. W kooperacji z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK zorganizowała ona w ośrodku konferencyjnym PAN w Będlewie k. Poznania w dn. 27-30 IV 2016 konferencję międzynarodową Current Himalayan Research: Challenges, Problems or Failures. Należy podkreślić, że jest to już trzecia z rzędu tego typu konferencja poświęcona problematyce badań w Himalajach. W ten sposób Komisja do Badań Wschodu realizuje ważne konferencje cykliczne umacniając pozycję polskich badań w zakresie obszaru himalajskiego.

         Komisja Antropologii Miasta jest również kontynuatorką komisji z poprzedniej kadencji Komitetu. Objęła ona  patronatem konferencję międzynarodową Zima w mieście. Różne oblicza kultury miasta zorganizowaną w Krakowie 1-2 XII 2016 przez etnologów reprezentujących  PAU, krakowski Oddział PAN, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Karola w Pradze.

     

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

III.1.Konferencje naukowe zorganizowane/współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu:

Nazwa konferencji data i miejsce Organizator, współorganizatorzy, patronat Rodzaj konferencji Liczba uczestników Liczba wystąpień Dofinans. ze środków DUN (w zł)
krajowa zagraniczna ogółem z zagranicy
Current Himalayan Research: Challenges, Problems or Failures (konferencja cykliczna po raz trzeci), 27-30 IV 2016, Będlewo k. Poznania Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, Toruń, Komisja do Badania Wschodu przy Komitecie Nauk Etnologicznych PAN x 30
25 20

700,- (koszt transportu na trasie Poznań-Będlewo)

Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich Antropologia przeciw dyskryminacji, 23 XI 2016, Poznań

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, współorganizatorzy: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,  Polski Instytut Antropologii, Centrum Badań Migracyjnych UAM, placówki antropologiczne z UJ, UŚ, UŁ, UMK, UWroc., USz., AGH, PAN, muzea etnograficzne x   230   45  
Zima w mieście. Różne oblicza kultury miasta, 1-2 XII 2016, Kraków

Komisja Etnograficzna PAU, Pracownia Etnologii IAiE PAN-Kraków, IEiAK UŁ, Wydział Humanistycz-ny Uniwersytetu Karola w  Pradze; Patronat: Komisja Antropologii Miasta KNE PAN

  x 30 10 26  

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych

III.2. Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej przez Komitet dyscypliny naukowej:

ad. 1. Konferencja było kolejnym etapem integrującym na arenie międzynarodowej badaczy kultury obszaru himalajskiego z nauk społecznych i humanistycznych. Uczestnikami byli wybitni europejscy, amerykańscy i azjatyccy badacze kultury i społeczeństwa obszaru Himalajów. Konferencja pokazała, iż badania nad tym obszarem są konieczne przy ścisłej współpracy interdyscyplinarnej. Jednocześnie spotkanie to umocniło pozycję polskich organizatorów konferencji jako tych, którzy już po raz trzeci zorganizowali w naszym kraju takie ważne forum, prowadzące do jeszcze ściślejszej kooperacji. Praktycznym wynikiem tej udanej konferencji jest decyzja, aby i w latach następnych konferencje poświęcone Himalajom odbywały się w Będlewie.
Zorganizowana konferencja międzynarodowa ma charakter cykliczny i odbywa się pod hasłem Current Himalayan Research, jednakże za każdym razem podtytuł konferencji ulega zmianie. Ma ona dla Komitetu ważne znaczenie ze względów prestiżowych, ponieważ udane trzy wcześniejsze konferencje pozwolą  wystąpić polskiej stronie o zorganizowanie  w r. 2017 także w Będlewie, konferencji światowej organizacji  International Association for Ladakh Studies, zwoływanej co cztery lata i grupującej najwybitniejszych badaczy zajmujących się regionem himalajskim. Na konferencji w Będlewie obecny  był prezydent tego stowarzyszenia, aby ocenić warunki do przyszłych obrad i wszystko na to wskazuje, że zostały one uznane za dobre, a zatem wspomniane spotkanie IALS będzie zorganizowane w r. 2017 i to także pod auspicjami  KNE PAN.

ad. 2. Nadzwyczajny zjazd etnologów i antropologów polskich  -  konferencja zwołana ad hoc, w związku z potrzebą wyrażenia przez środowisko etnologów i antropologów swego stanowiska wobec nasilających się aktów i dyskursu nietolerancji oraz ksenofobii. Konferencja odbyła się w Poznaniu i składała się z dwóch części: publicznej, w której etnologowie prezentowali swe stanowisko względem „mowy nienawiści”, rasizmu, ksenofobii i nietolerancji w przestrzeni publicznej oraz części zamkniętej, dostępnej tylko dla akredytowanych uczestników, w której debatowano nad strategiami przeciwdziałania tego rodzaju aktom werbalnym i behawioralnym i zastanawiano się nad możliwościami powiązania badań naukowych z działaniami zmieniającymi stereotypowe poglądy.

ad. 3. Konferencja koncentrowała się na problemach typowych dla tzw. antropologii miasta i była w dużej mierze zorganizowana przez Komisję Antropologii Miasta, przy współudziale kilku innych ośrodków i zespołów badawczych. Miała ona charakter międzynarodowy, a jej celem był przegląd najnowszych badań kulturoznawczych nad życiem mieszkańców wielkich miast takich jak Kraków, Łódź czy Praga w okresie zimowym. Wskazywano na specyfikę tego okresu roku względem zagospodarowywania przestrzeni publicznej w dniach codziennych, jak i świątecznych. Temat ten uznać należy z jednej strony za nowatorski i dotychczas niepodejmowany, z drugiej zaś za problem mający znaczne przełożenie na praktykę działań kulturowych i społecznych podejmowanych przez organizacje i samorządy.

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę:

- Jednym z najważniejszych działań w tym zakresie był wspomniany już wyżej Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów w Poznaniu pod hasłem Antropologia przeciw dyskryminacji. W tym przypadku chodziło m.in. o to, aby szerokiej publiczności przedstawić punkt widzenia i stanowisko nauk społecznych, w tym głównie antropologii na temat mowy i aktów nietolerancji, ksenofobii i rasizmu. Tematyka ta z jednej strony wpisywała się w aktualne zapotrzebowanie i dyskurs medialny, a z drugiej strony umożliwiała poszerzenie wiedzy na ten temat wśród społeczeństwa dostarczając mu argumentów naukowych ukazujących źródła i konsekwencje tego rodzaju postaw.

- Komitet organizuje od wielu lat co najmniej raz w roku zebranie planarne poza Warszawą odwiedzając ośrodki regionalne (w roku sprawozdawczym w Krakowie i Toruniu). Celem tych spotkań jest promocja działań Komitetu w środowisku etnologicznym regionu oraz poznanie przez członków Komitetu naukowego dorobku lokalnego.

- Drugim ważnym elementem działalności informacyjnej jest organizowana przez KNE wymiana informacji o najnowszych publikacjach, konferencjach i spotkaniach naukowych. Informacje te przekazywane są członkom Komitetu, a przez nich przedostają się do ośrodków lokalnych. Tego rodzaju informacje przekazywane są również poprzez stronę internetową Komitetu.

- Komitet współpracuje na bieżąco z dwoma organizacjami dedykowanymi upowszechnianiu i promowaniu nauki (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Polski Instytut Antropologii) wspierając aktywność obu tych organizacji;

- Kolejną formą akcentowania i promowania znaczenia KNE PAN jest uczestnictwo w spotkaniach jubileuszowych, w trakcie których przedstawiciele Komitetu w swych wystąpieniach oficjalnych podkreślają znaczenie dorobku poszczególnych  ośrodków etnologicznych. W r. 2016 uczestniczył Komitet  w uroczystościach 90-lecia powołania na UJ studiów etnologicznych, w  70 rocznicy powołania na Uniwersytecie Wrocławskim ośrodka studiów etnologicznych, w 70-leciu kształcenia w zakresie etnologii na UMK w Toruniu, w jubileuszu 70-lecia czasopisma „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, a także w uroczystościach jubileuszowych aktualnych i byłych członków Komitetu.

 

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/problemu:

V.1.

1. W roku sprawozdawczym KNE PAN na bieżąco monitorował sytuację bieżącą w zakresie kształcenia etnologii  w ośrodkach uniwersyteckich.
2. Współpracował w ramach swych uprawnień, kompetencji i możliwości z placówkami etnologicznymi w Polsce na rzecz organizacji nadzwyczajnego zjazdu etnologów i antropologów polskich, podejmując debatę nad możliwościami łączenia studiów naukowych z działalnością społeczną.
4. Współpracował z innymi gremiami naukowymi uczestnicząc w zebraniach i sesjach naukowych Komitetu Badań nad Migracjami PAN.
5. Komitet zainicjował debatę nad priorytetowymi kierunkami badań w ramach współczesnej etnologii i antropologii kulturowo-społecznej.

V.2. Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym.

V.2.1. Działalność ekspercka.

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje.

1. Komitet podjął debatę na temat  pojawiających się opinii krytycznych, zwracających uwagę, że etnologowie zbyt  często zajmują się problemami  niszowymi zamiast koncentrować się na kwestiach ważnych społecznie i istotnych.  Uznano, że nie należy ignorować tych zarzutów i należy podjąć w tym zakresie krytyczną debatę, aby  osądzić, w jakim stopniu te zarzuty są uzasadnione, a w jakim niesprawiedliwe. W związku z tym problemem postanowiono, iż jedno z najbliższych spotkań plenarnych zostanie poświęcone tym zagadnieniom.
2. Odbyto dyskusję nt. projektu nowej ustawy o stopniach i tytułach naukowych i  postanowiono wystąpić z pismem do Ministerstwa w sprawie tej ustawy, w którym przedstawiono by stanowisko KNE.
3. Powołano zespół ekspercki do identyfikacji  mankamentów pojawiających się w ocenach wniosków grantowych celem analizy jakości i rzetelności pracy recenzentów KBN.
4. Przedyskutowano kwestię doboru  recenzentów w przewodach habilitacyjnych i profesorskich. Wysunięto i przegłosowano wniosek o wystąpieniu KNE do CK w sprawie adekwatnego względem tematyki badawczej  doboru recenzentów.

VI. Działalność wydawnicza

VI.1

Wyszczególnienie Tytuł publikacji
Wydawca/współwydawca
Wydawnictwa w wersji:
- drukowanej
- elektronicznej
Nakład
(w egz.)
Dofinans. ze środków DUN (w zł)
Wydawnictwa ciągłe (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

LUD, t. 100

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Komitet Nauk Etnologicznych PAN

drukowane 400 -

 

     Pragniemy podkreślić, że bieżące informacje o pracach Komitetu ukazują się systematycznie od wielu lat w czasopiśmie „Lud”, którego KNE jest współwydawcą wraz z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym. Ponadto informacje o działalności Komitetu ukazują się na stronach: Komitetu, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Polskiego Instytutu Antropologii.

     Ukazały się następujące publikacje mówiące o naszej dyscyplinie, o Komitecie i jego działalności:

1. Zbigniew Jasiewicz, Aleksander Posern-Zieliński, Etnologia w Polskiej Akademii Nauk. Refleksje z okazji 40-lecia powołania Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, „Lud” t. 100, 2016, s. 39-46.
2. Irena Kabat, Posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Kraków, 21 kwietnia 2016, „Lud” t. 100, 2016, s. 352-354.
3. Danuta Penkala-Gawęcka, Setny tom “Ludu”, „Lud” t. 100, 2016, s. 15-16.
4. Aleksander Posern-Zieliński, Posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych PAN inaugurujące kadencję 2016-2019, Warszawa, 4 lutego 2016, „Lud” t. 100, 2016, s. 351-352.

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym:

W roku sprawozdawczym KNE wydał kolejny (100) tom czasopisma „Lud” jako ostatni w wersji papierowej. Następny tom projektowany jest w wersji elektronicznej. Redaktorka tego czasopisma (prof. Danuta Penkala-Gawęcka) złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z końcem 2016 r., a na jej miejsce od 2017 r. powołano prof. Wojciecha Dohnala, także członka KNE PAN.

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu :

         Komitet pełnił funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z International Union of Anthropological and Ethnological Science, a jego przewodniczącym był prof. A. Posern-Zieliński. Z tego tytułu,  prof. A. Posern-Zieliński reprezentował Komitet na kolejnym światowym Inter-Kongresie Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (IUAES) poświęconym tym razem problematyce World Anthropologies and Privatization of Knowledge: Engaging Anthropology in Public w Dubrowniku, Chorwacja w dn. 2-9 maja. Przewodniczący Komitetu  jest w stałym kontakcie z władzami IUAES, szczególnie w zakresie koordynacji spraw konferencyjnych, wydawniczych oraz organizacyjnych.
           Główna współpraca między KNE PAN a IUAES odbywa się na poziomie komitetów Unii grupujących badaczy zajmujących się podobnymi zagadnieniami. W tym zakresie Komitet Nauk Etnologicznych współpracuje przede wszystkim z Komitetem Antropologii Miejskiej, z Komitetem Antropologii Teoretycznej oraz z Komitetem ds. Bliskiego Wschodu. Ten ostatni zdecydował się zorganizować swą kolejną konferencję w Polsce, w Krakowie, przy współudziale członków naszego KNE PAN.  
            Członkowie Komitetu zasiadali we władzach, uczestniczyli w pracach komisji, komitetów itp.
następujących międzynarodowych organizacji naukowych:

prof. dr hab. Michał Buchowski – członek Advisory Committee  and Organizing Committee  of World Council of Anthropological Associations (WCAA)
prof. dr hab. Michał Buchowski – członek honorowy Royal Anthropological Institute, Londyn
prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – członek Komitetu Przedstawicieli Narodowych przy IUAES, przewodniczący Polskiego Komitetu d/s International Union of Anthropological and Ethnological Science (IUAES)
prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – Komisja Etniczna IUAES
prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – honorowy przewodniczący Polish-American Ethnological Society w Atlantic City, USA
prof. UJ dr hab. Janusz Barański - członek European Association of Social Anthropologists
prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski – członek Royal Anthropological Institute
prof. dr hab. Wojciech J. Burszta – członek European Association of Social Anthropologists
prof. UO dr hab. Teresa Smolińska – z-ca przewodniczącej Sekcji Polskiej Internationale
Organisation für Volkskunst (IOV), NGO in operational relations with UNESCO (od 1996 r. członkini)
prof. UO dr hab. Teresa Smolińska – członek Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2004 r.)
prof. UO dr hab. Teresa Smolińska – członkini Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego (od 2007 r.)
prof. UO dr hab. Teresa Smolińska – członkini Odborowej komisii doktorandského štúdia (Kulturologia) przy: Filozofická fakulta, Univerzita Konštantina Filofoza, Nitra (Słowacja), od 2005 r.
dr Anna Engelking – członkini Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów
prof. UAM dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka – członkini grupy eksperckiej międzynarodowego projektu WHO „Cultural Contexts of Health and Well-Being”, 2015-2019
dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska – członkini Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM)

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego:

1. Współpraca Komitetu z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym (wydawanie czasopisma „Lud”).
2. Współpraca z Polskim Instytutem Antropologii.
3. Współpraca z Instytutem Oskara Kolberga w Poznaniu.

Poznań, dn. 19 stycznia 2017 r.

prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

(Przewodniczący Komitetu)

mgr Irena Kabat

(osoba sporządzająca informację)

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA ROK 2016

Tekst syntetyczny z działalności Komitetu w roku 2016,

który będzie zamieszczony w Sprawozdaniu PAN za rok 2016

      Komitet Nauk Etnologicznych PAN reprezentuje środowisko etnologów, antropologów kulturowych i społecznych, folklorystów, etnoreligioznawców, etnomuzealników oraz badaczy sztuki ludowej i nieprofesjonalnej. Przewodniczącym Komitetu jest członek-korespondent PAN prof. Aleksander Posern-Zieliński z UAM.

      Do bieżących zadań Komitetu należy stałe monitorowanie stanu badań nauk etnologicznych, śledzenie kierunków i tendencji rozwojowych w antropologii, sytuacji tychże nauk na uczelniach, także pod względem profilu i poziomu kształcenia, a także przeprowadzanie eksperckich analiz tych ważnych kwestii, które mają wymiar istotny dla harmonijnego rozwoju reprezentowanych w Komitecie dyscyplin i specjalności.

     W roku 2016 Komitet  wraz z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM i innymi placówkami etnologicznymi/antropologicznymi zwołał  Nadzwyczajny Zjazdu Etnologów i Antropologów Polskich pod hasłem Antropologia przeciw dyskryminacji, który odbył się 23 XI w Poznaniu. Spotkanie to skierowane było zarówno do szerokiej publiczności jak i do naukowców zaniepokojonych falą werbalnej i czynnej nietolerancji wobec „obcych” i „innych”.

     W obrębie Komitetu funkcjonują trzy specjalistyczne komisje prowadzące autonomiczne działania naukowe i organizacyjne. Są to - Komisja Antropologii Miasta, Komisja Folklorystyczna i Komisja do Badania Wschodu.

     Komisja do Badania Wschodu wespół z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK zorganizowała w dn. 27-30 IV w ośrodku PAN w Będlewie k. Poznania już trzecią  z rzędu Międzynarodową Konferencję Himalajską: Current Himalayan Research: Challenges, Problems or Failures, będącą jednym z głównych na świecie platform interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń badawczych specjalistów w zakresie studiów nad kulturami i społecznościami krajów regionu himalajskiego.

     Komisja Antropologii Miasta objęła patronatem konferencję międzynarodową Zima w mieście. Różne oblicza kultury miasta zorganizowaną w dn. 1-2 XII w Krakowie, a poświęconą prezentacji rezultatów badań polskich i czeskich antropologów nad formami wielkomiejskiego życia  codziennego w okresie zimowym.

     Komitet wspólnie z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym przygotował i opublikował jubileuszowy setny tom rocznika „Lud”.

     Ważnym przejawem działalności Komitetu jest także jego współpraca z Międzynarodową Unią Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (IUAES), najbardziej reprezentatywnym forum obu tych nauk na arenie światowej.

Działalność Komitetu – dane liczbowe do sprawozdania za 2016 r.

(stan na 31.12.2016 r.)

 Wyszczególnienie   Członkowie Komitetu
 Zebrania plenarne
Działalność o charakterze naukowym Publikacje Komitetu
ogółem w tym czł. PAN liczba konferencji organozowanych i współorganizowanych liczba uczestników konferencji liczba referatów liczba ekspertyz liczba tytułów nakład w egz./rok ark. wyd.

Komitet Nauk Etnologicznych PAN

Honorowy Przewodniczący prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

Przewodniczący prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

32+7 specjalistów 1 3 3
ok. 290
91 - 1 400 23

 

 prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

Przewodniczący Komitetu