Drukuj
Nadrzędna kategoria: Posiedzenia KNE

  Wyciąg ze Sprawozdania z działalności Komitetu Nauk Etnologicznych w 2017 roku

 

Spis zagadnień

I. Informacje ogólne

II. Zebrania Komitetu

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/problemu

VI. Działalność wydawnicza

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/problemu naukowego

Sprawozdawczość za rok 2017

I. Informacje ogólne

W roku sprawozdawczym liczba członków Komitetu wynosiła 39 (w tym 1 członek-korespondent PAN i PAU, 1 przewodniczący honorowy oraz 7 specjalistów). Członkowie Komitetu reprezentują nastęujące kategorie pracowników:

                                -  jednostki PAN     -   6 (w tym 1 emerytowany)

                                -  szkoły wyższe       - 31 (w tym 3 emerytowanych)

                                -  pozostałe               -   2

 

W ramach Komitetu działały:

1. Komisja Antropologii Miasta – przewodnicząca: dr hab. prof. UŁ Grażyna E. Karpińska

2. Sekcja Folklorystyczna – przewodnicząca: dr hab. prof. UO Teresa Smolińska

3. Komisja do Badania Wschodu - przewodniczący: vacat

II. Zebrania Komitetu

II.1. Zebrania plenarne :

      W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa zebrania plenarne: wiosenne i jesienne:

       1/ Pierwsze zebranie zostało zwołane na dzień 7 kwietnia w Łodzi w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. W części pierwszej zebrania dyrektor Instytutu - prof. E.G. Karpińska i zespół pracowników zaprezentowali Instytut, jego nową siedzibę i działalność naukową. Następnie wykład pt. Dwie pamięci, dwa obrazy. Łódzcy nauczyciele o stanie wojennym wygłosił dr M. Kępiński, prezentując tym samym swoją monografię. W drugiej części spotkania Przewodniczący przedstawił informacje bieżące i komunikaty oraz poruszył sprawy organizacyjne Komitetu i jego organów. Na plan pierwszy wysunięto sprawę powołania corocznej nagrody Komitetu przyznawanej za wyróżniającą się monografię z zakresu nauk etnologicznych. W wyniku dyskusji ustalono tryb postępowania w tej kwestii oraz przegłosowano jednomyślnie wniosek o powołanie tej nagrody. Wobec otrzymania środków z funduszy DUN na sfinansowanie tzw. tomu kongresowego w j. angielskim pt. The World of Encounters: The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World ustalono kolejność prac nad tym tomem. Dyskutowano również o organizacji konferencji Komitetu nt. “Polscy migranci w krajach Europy Zachodniej w XXI w. i ich droga ku integracji”, na którą także otrzymano środki z DUN. O innych zrealizowanych i planowanych konferencjach poinformowali inni członkowie Komitetu, wspominając m.in. o konferencjach współorganizowanych przez Komisję Folklorystyczną i Komisję Antropologii Miasta pt. Karnawalizacja w przestrzeni współczesnego miasta i Komisję do Badania Wschodu pt. Current Western Himalayan Research. Przewodniczący zwrócił także uwagę na istotne punkty debaty dotyczącej Kongresu Nauki Polskiej, a prowadzonej na UAM w Poznaniu, na ideę utworzenia Uniwersytetu PAN oraz na liczne kontrowersje wywołane tym projektem.

       2/ Drugie zebranie Komitetu odbyło się w dniu 22 listopada w Warszawie w Pałacu Staszica na zaproszenie Instytutu Slawistyki PAN. Także to posiedzenie podzielone było na dwie części. Pierwsza z nich miała charakter naukowy i dotyczyła badań antropologicznych prowadzonych w Instytucie Slawistyki PAN, o czym poinformowała dyrektor tej placówki, prof. A. Zielińska. Ilustracją szczegółową jej wypowiedzi były trzy wystąpienia pracowników tej placówki: dr hab. N. Dołowy-Rybińskiej pt. Uczestnictwo-zaangażowanie-aktywizm młodych z mniejszości językowych Europy. Perspektywa antropologiczna, dr E. Wróblewskiej-Trochimiuk pt. Strategie wizualizacji idei politycznych w Chorwacji i dr E. Janickiej pt. Przemoc filosemicka jako nowa kategoria opisu. Z badań podstawowych nad wzorami kultury. Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do drugiej część posiedzenia poświęconej sprawom organizacyjnym Komitetu. Przewodniczący przedstawił komunikaty dotyczące m.in. propozycji związanych z reformą nauki polskiej. Podjęto także dyskusję nad propozycjami prof. K. Mikulskiego dotyczącymi kategoryzacji czasopism oraz podniesienia rangi monografii w humanistyce pod względem ich oceny punktowej. Powołano w tym celu zespół profesorów (A. Engelking, J. Schmidt, E. Karpińska), który po zebraniu opinii członków Komitetu, ustosunkuje się do przedstawionych propozycji kryteriów oceny monografii i prześle tę opinię do autora propozycji nowelizacji zasad oceny publikacji. Dyskutowano także o czasopismach wydawanych przez komitety PAN w Wydziale I i zapowiedziach ograniczenia ich finansowania, o pozyskiwaniu punktów przez wydziały humanistyczne i nauk społecznych na UAM, o nierzetelności i kontrowersyjności opinii recenzentów powoływanych przez NCN i NPRH i konieczności sygnalizowania takich uwag odpowiednim agendom. Następnie podjęto znów temat utworzenia nagrody KNE za wyróżniającą się monografię powstałą w środowisku etnologicznym. Powołano w tym celu zespół profesorów (K. Kaniowska, M. Brocki, A. Malewska-Szałygin), który przygotuje propozycje dotyczące powołania takiej nagrody (jej nazwa, projekt regulaminu, kryteria przyznawania nagrody, uzasadnienie konieczności utworzenia tej nagrody oraz zasady wyboru kapituły). Podjęto także temat miejsca nauk etnologicznych w strukturze organizacyjnej uczelni wobec dyskusyjnych propozycji w tym względzie zawartych w projekcie nowej ustawy o nauce, omówiono dokonania Polskiego Instytutu Antropologii w ostatnim dziesięcioleciu funkcjonowania tej organizacji oraz poinformowano o sieci antropologów z krajów wyszehradzkich „Be for Net”.

       

II.2. Posiedzenia Prezydium:

     W roku sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Prezydium:
       1/ Pierwsze zwołane zostało w dniu 6 kwietnia w Łodzi, podczas którego dyskutowano o wyborze miejsca i tematyce posiedzenia plenarnego w okresie jesiennym, o bieżących sprawach wydawniczych, o koordynacji działań między KNE a Polskim Instytutem Antropologii. Ważnym elementem debaty było także ustalenie harmonogramu i treści obrad plenarnych planowanych na dzień następny.

     2/ Drugie posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 22 listopada w Warszawie. Przedmiotem obrad były następujące sprawy: 1. ustalenie pilnych kwestii do debaty na zebraniu plenarnym, przegląd inicjatyw naukowych, którym patronował Komitet w 2017 r. i o których należałoby poinformować członków Komitetu, 2. omówiono przyczyny, które doprowadziły do rezygnacji KNE z organizacji międzynarodowej konferencji w Będlewie poświęconej kwestiom polonijnym i migracyjnym, 3. omówiono plany naukowo-organizacyjne Komitetu i inne inicjatywy środowiskowe w 2018 r., 4. przedyskutowano sprawy wydawnicze, w tym wydanie specjalnego tomu z okazji udziału członków Komitetu w światowym kongresie IUAES w Brazylii, nowej edycji czasopisma „Lud” i jego elektronicznej wersji oraz o projekcie przygotowania książki poświęconej prof. S. Szynkiewiczowi jako wspólnej inicjatywie KNE i IAiE PAN, 5. Przeprowadzono dyskusję nt. powołania zespołu ds. opracowania regulaminu nagrody naukowej KNE, 6. omówiono konieczność zwrócenia się Komitetu do gremiów zajmujących się reformą nauki z apelem o zachowanie statusu etnologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej funkcjonującej w obrębie nauk humanistycznych i 7. zastanawiano się nad możliwym oddziaływaniem Komitetu na kompetentny względem naszych dyscyplin, dobór ekspertów i recenzentów w gremiach przyznających środki finansowe na badania, w związku z nasilającymi się przypadkami niesprawiedliwych ocen projektów etnologicznych, wynikających z nieznajomości metod, podejść i problematyki tej dziedziny nauki.

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji:

     Wszystkie trzy działające w ramach Komitetu komisje zaraz po swym ukonstytuowaniu przystąpiły do pracy w oparciu o swych koordynatorów działających w poszczególnych ośrodkach. Głównymi zadaniami tych komisji były inicjatywy konferencyjne i wydawnicze oraz integracja badaczy zajmujących się podobnymi zainteresowaniami.

      Komisja Folklorystyczna w r. 2017 realizowała swe zamierzenia i plany wynikające przede wszystkim z jej prac prowadzonych w latach poprzednich. Współorganizowała ona wraz z Komisją Antropologii Miasta konferencję międzynarodową Karnawalizacja w przestrzeni współczesnego miasta zorganizowaną w Opolu 20-21 X przez etnologów i folklorystów reprezentujących Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie i Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. W związku z jubileuszem 90-lecia prof. Doroty Simonides, twórczyni ośrodka badań folklorystycznych w Opolu, wybitnej znawczyni kultury śląskiej, wieloletniej zasłużonej członkini Komitetu, w trakcie konferencji zorganizowano Jej benefis. Konferencji towarzyszyła wystawa pn. „Tradycja badań folklorystycznych w opolskim ośrodku naukowym. Profesor Dorota Simonides”. Referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie „Journal of Urban Ethnology”.

      Komisja do Badania Wschodu w kooperacji z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK zorganizowała w ośrodku konferencyjnym PAN w Będlewie k. Poznania w dn. 2-6 V konferencję międzynarodową Current Western Himalayan Research. Należy podkreślić, że była to już czwarta z rzędu tego typu konferencja poświęcona problematyce badań w Himalajach, z tym że tym razem była ona połączona z 18tą Konferencją - International Association for Ladakh Studies (IALS). W ten sposób Komisja do Badań Wschodu realizuje program promocji polskiej nauki w zakresie azjanistyki i umacnia międzynarodową pozycję polskich badań w zakresie obszaru himalajskiego.

         Komisja Antropologii Miasta współorganizowała wraz z Komisją Folklorystyczną konferencję międzynarodową Karnawalizacja w przestrzeni współczesnego miasta zorganizowaną w Opolu 20-21 X przez etnologów i folklorystów reprezentujących Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie i Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. W związku z jubileuszem 90-lecia prof. Doroty Simonides, twórczyni ośrodka badań folklorystycznych w Opolu, wybitnej znawczyni kultury śląskiej, wieloletniej członkini Komitetu, w trakcie konferencji zorganizowano Jej benefis. Konferencji towarzyszyła wystawa pn. „Tradycja badań folklorystycznych w opolskim ośrodku naukowym. Profesor Dorota Simonides”.

     

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

III.1.Konferencje naukowe zorganizowane/współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu:

Nazwa konferencji data i miejsce Organizator, współorganizatorzy, patronat Rodzaj konferencji Liczba uczestników Liczba wystąpień Dofinans. ze środków DUN (w zł)
krajowa zagraniczna ogółem z zagranicy
Current Western Himalayan Research/18 th Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS) (międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja cykliczna, po raz czwarty),
2-6 V 2017, Będlewo k. Poznania
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, Toruń, Institute of Asian and African Studies-Humboldt University, Berlin,
Komisja do Badania Wschodu KNE PAN
x 60
36 46

1400,- (koszt transportu na trasie Poznań-Będlewo-Poznań)

Karnawalizacja w przestrzeni współczesnego miasta, 20-21 X 2017, Opole

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO, współorganizatorzy: Komisja Folklorystyki i Komisja Antro -pologii Miasta KNE PAN, Pracownia Etnologii IAiE PAN-Kraków, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ  x 55  4 33  

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych

III.2. Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej przez Komitet dyscypliny naukowej:

ad. 1. Konferencja była kolejnym etapem integrującym na arenie międzynarodowej badaczy kultury obszaru himalajskiego reprezentujących światowej klasy specjalistów z zakresu tybetologii, buddologii, lingwistyki, antropologii kulturowej i fizycznej, historii sztuki, historii, archeologii oraz przedstawicieli nauk biologicznych, muzealnictwa, filmowców, działaczy organizacji rządowych i pozarządowych. Uczestnikami byli wybitni europejscy, amerykańscy i azjatyccy badacze kultury i społeczeństwa obszaru Himalajów. Konferencja pokazała, iż badania nad tym obszarem są konieczne przy ścisłej współpracy interdyscyplinarnej. Jednocześnie spotkanie to umocniło pozycję polskich organizatorów konferencji jako tych, którzy już po raz czwarty zorganizowali w naszym kraju takie ważne forum, prowadzące do jeszcze ściślejszej kooperacji. Ta konferencja międzynarodowa ma charakter cykliczny i odbywa się pod hasłem Current Himalayan Research, jednakże w tym roku było to bezprecedensowe wydarzenie naukowe, jako że zostało ono połączone z 18tą Konferencją International Association for Ladakh Studies (IALS). Ta konferencja miała dla Komitetu ważne znaczenie ze względów prestiżowych, ponieważ udane trzy wcześniejsze konferencje pozwoliły wystąpić polskiej stronie o zorganizowanie w r. 2017 konferencji światowej w/w stowarzyszenia, zwoływanej co cztery lata i grupującej najwybitniejszych badaczy zajmujących się wysokogórskimi częściami Indii, Pakistanu, Tybetu, Nepalu i Butanu. Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna Marty Normington A Year in Zanskar. Planowane jest opublikowanie trzech woluminów tematycznych, których trzonem będą teksty konferencyjne.

ad. 2. Konferencja międzynarodowa poświęcona problematyce karnawalizacji posłużyła przeanalizowaniu i zinterpretowaniu nowej jakości współczesnej kultury popularnej, przeobrażeń tradycyjnej obrzędowości w scenerii współczesnego miasta, a nadto umożliwiła dyskusję na temat powstawania nowych form związanych bezpośrednio z działalnością Kościoła lub inspirowanych zjawiskami typowymi dla kultury globalnej. Celem konferencji było także wzbogacenie refleksji kulturoznawczej związanej z powstawaniem współczesnego „społeczeństwa spektaklu”. Konferencja była dedykowana prof. Dorocie Simonides – wybitnej znawczyni śląskiego folkloru, twórczyni ośrodka badań folklorystycznych w Opolu i byłej zasłużonej członkini KNE PAN – z okazji jubileuszu Jej 90-lecia.

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę:

- Komitet organizuje od wielu lat co najmniej raz w roku zebranie planarne poza Warszawą odwiedzając ośrodki regionalne (w roku sprawozdawczym w Łodzi). Celem tych spotkań jest promocja działań Komitetu w środowisku etnologicznym regionu oraz poznanie przez członków Komitetu naukowego dorobku lokalnego.
- Drugim ważnym elementem działalności informacyjnej jest organizowana przez KNE wymiana informacji o najnowszych publikacjach, konferencjach i spotkaniach naukowych. Informacje te przekazywane są członkom Komitetu, a przez nich przedostają się do ośrodków lokalnych. Tego rodzaju informacje przekazywane są również poprzez stronę internetową Komitetu.
- Komitet współpracuje na bieżąco z dwoma organizacjami dedykowanymi upowszechnianiu i promowaniu nauki (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Polski Instytut Antropologii) wspierając aktywność obu tych organizacji;
- Kolejną formą akcentowania i promowania znaczenia KNE PAN jest uczestnictwo w spotkaniach jubileuszowych, w trakcie których przedstawiciele Komitetu w swych wystąpieniach oficjalnych podkreślają znaczenie dorobku poszczególnych ośrodków etnologicznych, a także w uroczystościach jubileuszowych aktualnych i byłych członków Komitetu (w roku sprawozdawczym jubileusz 90-lecia prof. Doroty Simonides).

 

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych:

V.1. Ocena stanu i potrzeb tych dyscyplin/problemu oraz instytucji naukowych

1. W roku sprawozdawczym KNE PAN na bieżąco monitorował sytuację bieżącą w zakresie kształcenia etnologii w ośrodkach uniwersyteckich.
2. Współpracował z innymi gremiami naukowymi uczestnicząc w zebraniach i sesjach naukowych Komitetu Badań nad Migracjami PAN.
3. Komitet zainicjował debatę nad priorytetowymi kierunkami badań w ramach współczesnej etnologii i antropologii kulturowo-społecznej.
4. Komitet zajął się także oceną czasopism i monografii etnologicznych oraz przypadkami nierzetelnych recenzji powstających na zlecenia NCN i NPRH.

V.2. Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym.

V.2.1. Działalność ekspercka.

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje.

1. Komitet podjął debatę na temat  pojawiających się opinii krytycznych, zwracających uwagę, że etnologowie zbyt  często zajmują się problemami  niszowymi zamiast koncentrować się na kwestiach ważnych społecznie i istotnych.  Uznano, że nie należy ignorować tych zarzutów i należy podjąć w tym zakresie krytyczną debatę, aby  osądzić, w jakim stopniu te zarzuty są uzasadnione, a w jakim niesprawiedliwe. W związku z tym problemem postanowiono, iż jedno z najbliższych spotkań plenarnych zostanie poświęcone tym zagadnieniom.2. Ewaluacja pakietu 140 czasopism naukowych z humanistyki i nauk społecznych w ramach prac nad oceną parametryczną czasopism prowadzonych przez MNiSW.
3. Odbyto dyskusję nt. projektu nowej ustawy o stopniach i tytułach naukowych i postanowiono wystąpić z pismem do Ministerstwa w sprawie tej ustawy, w którym przedstawiono by stanowisko KNE.
4. Przygotowanie przez powołany zespół (A. Engelking, G.E. Karpińska, J. Schmidt) stanowiska Komitetu w sprawie zmian w parametryzacji publikacji humanistycznych oraz kryteriów oceny wydawnictw naukowych.
5. Powołano zespół ekspercki do identyfikacji mankamentów pojawiających się w ocenach wniosków grantowych celem analizy jakości i rzetelności pracy recenzentów NCN i NPRH.
6. Przedyskutowano kwestię kompetentnego doboru recenzentów w przewodach habilitacyjnych i profesorskich. Wysunięto i przegłosowano wniosek o wystąpieniu KNE do CK w sprawie adekwatnego względem tematyki badawczej doboru recenzentów.

VI. Działalność wydawnicza

VI.1

Wyszczególnienie Tytuł publikacji
Wydawca/współwydawca
Wydawnictwa w wersji:
- drukowanej
- elektronicznej
Nakład
(w egz.)
Dofinans. ze środków DUN (w zł)
Wydawnictwa ciągłe (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

LUD, t. 101

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Komitet Nauk Etnologicznych PAN

elektroniczna - -
Wydawnictwa zwarte (np. monografie, materiały pokonferencyjne, inne) The World of Encounters. The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World, red. A. Posern-Zieliński drukowana 300 10 000,-

 

     Pragniemy podkreślić, że bieżące informacje o pracach Komitetu ukazują się systematycznie od wielu lat w czasopiśmie „Lud”, którego KNE jest współwydawcą wraz z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym. Ponadto informacje o działalności Komitetu ukazują się na stronach: Komitetu, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Polskiego Instytutu Antropologii.

     Ukazały się następujące publikacje mówiące o naszej dyscyplinie, o Komitecie i jego działalności:

1. Zbigniew Jasiewicz, Badania nad kulturą rodziny prowadzone przez Katedrę Etnografii/Instytut Etnologii UAM w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. W. Dohnal, W. Kuligowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 41-52 [m.in. o europejskim programie badań nad kulturą rodziny „Culture” koordynowanym przez KNE PAN].
2. Teresa Smolińska, Karnawał w październiku, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” 2017, nr 9-10, s. 113-115.
http://www.uni.opole.pl/page/1934/arcyciekawa-konferencja-kulturoznawcow-i-jubileusz-prof-simonides

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym:

1. The World of Encounters. The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World, praca zbiorowa pod red. A. Posern-Zielińskiego, przygotowana została specjalnie przez KNE na 18 Światowy Kongres Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych. Zawiera wybór polskich artykułów w wersji angielskiej będących wynikiem prowadzonych w kraju badań antropologicznych ukazujących dokonania i kierunki rozwoju etnologii w Polsce, szczególnie w odniesieniu do studiów zajmujących się społeczeństwami i kulturami krajów Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej.
2. W roku sprawozdawczym KNE wraz z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym wydał kolejny (101) tom czasopisma „Lud” po raz pierwszy w wersji elektronicznej. Nowym redaktorem tego czasopisma został w 2017 r. prof. Wojciech Dohnal, członek KNE.

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu :

         Komitet pełnił funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, a jego przewodniczącym był prof. A. Posern-Zieliński. Z tego tytułu, przewodniczący reprezentował Komitet na kolejnym światowym Inter-Kongresie Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (IUAES) poświęconym tym razem problematyce World in Movement w Ottawie, Kanada, w dn. 2-7 maja. Przewodniczący Komitetu jest w stałym kontakcie z władzami IUAES, szczególnie w zakresie koordynacji spraw konferencyjnych, wydawniczych oraz organizacyjnych. Na tym kongresie po raz pierwszy zgłoszony został wniosek o to, aby kolejny Inter-Kongres IUAES zorganizować w Polsce. Ta wstępna propozycja została przyjęta i zaakceptowana, co oznacza, że w r. 2019 kolejny Kongres Unii odbędzie się w Poznaniu na UAM.
Jednocześnie Komitet przygotowywał publikację pt. The World of encounters. The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World pod red. A. Posern-Zielińskiego. Publikacja ta została wydana w związku z kolejnym kongresem IUAES zwołanym w 2018 r. w Brazylii, który odbywać się będzie pod bardzo dziś ważnym hasłem The World of Encounters. The Past, Present and Future of Anthropological Knowledge. Główna współpraca między KNE PAN a IUAES odbywa się na poziomie komitetów Unii grupujących badaczy zajmujących się podobnymi zagadnieniami. W tym zakresie Komitet Nauk Etnologicznych współpracuje przede wszystkim z Komitetem Antropologii Miejskiej, z Komitetem Antropologii Teoretycznej oraz z Komitetem ds. Bliskiego Wschodu.


            Członkowie Komitetu zasiadali we władzach, uczestniczyli w pracach komisji, komitetów itp.
następujących międzynarodowych organizacji naukowych:

- prof. dr hab. Janusz Barański - członek European Association of Social Anthropologists
- prof. dr hab. Michał Buchowski - członek Komitetu Sterującego światowego Forum Organizacji Pozarządowych działających w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ICH NGO); - członek Advisory Committee and Organizing  Committee of World Council of Anthropological Associations (WCAA); - członek honorowy Royal Anthropological Institute, Londyn
- prof. dr hab. Wojciech J. Burszta - członek European Association of Social Anthropologists
- dr hab., prof. PAN Anna Engelking - członkini Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów
- dr hab., prof. PAN Róża Godula-Węcławowicz - członkini rady naukowej czasopisma „Urban People/Lide mesta”, wyd. Uniwersytet Karola, Praga; - członkini rady naukowej serii wydawniczej „Urbanni Studie”, wyd. Uniwersytet Karola, Praga
- dr hab., prof. UAM Waldemar Kuligowski - członek Royal Anthropological Institute, Londyn
- dr hab., prof. UW Anna Malewska-Szałygin - członkini sieci badaczy „Visegrad Anthropologists’ Network V4Net”, Max Planck
Institute for Social Anthropology w Halle/Saale (Niemcy)
- dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska - członkini Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM)
- dr hab., prof. UAM Danuta Penkala-Gawęcka - członkini grupy eksperckiej międzynarodowego projektu WHO „Cultural Contexts of Health and Well-Being”, 2015-2019; - członkini Komitetu Ekspertów (Follow-up Committee) w projekcie CREACTIVE – Collaborative REsearch on ACute Traumatic brain Injury in intensiVe care medicine in Europe. Projekt ten jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego. Dotyczy rehabilitacji osób z powypadkowymi uszkodzeniami mózgu; obejmuje również czynniki społeczno-kulturowe wpływające na skuteczność tych działań. Realizowany jest w siedmiu krajach europejskich (2013-2018)
- prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński - członek Komitetu Przedstawicieli Narodowych przy IUAES, przewodniczący Polskiego Komitetu d/s International Union of Anthropological and Ethnological Science (IUAES); - Komisja Etniczna IUAES;
- honorowy przewodniczący Polish-American Ethnological Society w Atlantic City, USA
- dr hab., prof. UO Teresa Smolińska - z-ca przewodniczącej Sekcji Polskiej Internationale Organisation für Volkskunst
(IOV), NGO in operational relations with UNESCO (członkini od 1996 r.); - członkini Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP i Ministerstwie Szkolnictwa, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej (od 2004 r.); - członkini Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego (od 2007 r.) ; - członkini Odborowej komisii doktorandského štúdia (Kulturologia) przy: Filozofická fakulta, Univerzita Konštantina Filofoza, Nitra (Słowacja), od 2005 r.; - członkini Prezydium The Polish Section przy The International Organization of Folk Art (od 2015 r.).

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego:

1. Współpraca Komitetu z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym (wydawanie czasopisma „Lud”).
2. Współpraca z Polskim Instytutem Antropologii.
3. Współpraca z Instytutem Oskara Kolberga w Poznaniu.

Poznań, dn. 19 stycznia 2018 r.

prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

(Przewodniczący Komitetu)

mgr Irena Kabat

(osoba sporządzająca informację)

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA ROK 2017

Tekst syntetyczny z działalności Komitetu w roku 2017,

który będzie zamieszczony w Sprawozdaniu PAN za rok 2017

      Komitet Nauk Etnologicznych PAN reprezentuje środowisko etnologów, antropologów kulturowych i społecznych, folklorystów, etnoreligioznawców, etnomuzealników oraz badaczy sztuki ludowej i nieprofesjonalnej. Przewodniczącym Komitetu jest członek-korespondent PAN prof. Aleksander Posern-Zieliński z UAM.

      Do bieżących zadań Komitetu należy stałe monitorowanie stanu badań nauk etnologicznych, śledzenie kierunków i tendencji rozwojowych w antropologii, sytuacji tychże nauk na uczelniach, także pod względem profilu i poziomu kształcenia, a także przeprowadzanie eksperckich analiz tych ważnych kwestii, które mają wymiar istotny dla harmonijnego rozwoju reprezentowanych w Komitecie dyscyplin i specjalności.

      W obrębie Komitetu funkcjonują trzy specjalistyczne komisje prowadzące autonomiczne działania naukowe i organizacyjne. Są to - Komisja Antropologii Miasta, Komisja Folklorystyczna i Komisja do Badania Wschodu.

     Komisja do Badania Wschodu wespół z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK i Institute of Asian and African Studies-Humboldt Universität w Berlinie, zorganizowała w dn. 2-6 V w ośrodku PAN w Będlewie k. Poznania już czwartą z rzędu Międzynarodową Konferencję Himalajską: Current Himalayan Research połączoną z Conference of the International Association for Ladakh Studies (IALS), organizacją będącą jedną z głównych na świecie platform interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń badawczych specjalistów w zakresie studiów nad kulturami i społecznościami krajów regionu himalajskiego.

     Komisja Folklorystyczna i Komisja Antropologii Miasta współorganizowały wraz z Instytutem Polonistyki i Kulturoznawstwa UO konferencję międzynarodową Karnawalizacja w przestrzeni współczesnego miasta zorganizowaną w dn. 20-21 X w Opolu, a poświęconą prezentacji rezultatów badań nad współczesnymi formami publicznych „performansów”.

     Komitet wspólnie z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym przygotowywał kolejny tom (101) czołowego w kraju czasopisma etnologicznego – „Lud”, po raz pierwszy w wersji elektronicznej.

     Ważnym przejawem działalności Komitetu jest także jego współpraca z Międzynarodową Unią Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (IUAES), najbardziej reprezentatywnym forum obu tych nauk na arenie światowej. W związku z kolejnym Kongresem tej organizacji wydany został przez KNE specjalny tom studiów w języku angielskim (The World of Encounters, pod red. A. Posern-Zielińskiego), mający prezentować na forum międzynarodowym bieżące dokonania młodych polskich badaczy.

Działalność Komitetu – dane liczbowe do sprawozdania za 2017 r.

(stan na 31.12.2017 r.)

 Wyszczególnienie   Członkowie Komitetu
 Zebrania plenarne
Działalność o charakterze naukowym Publikacje Komitetu
ogółem w tym czł. PAN liczba konferencji organozowanych i współorganizowanych liczba uczestników konferencji liczba referatów liczba ekspertyz liczba tytułów nakład w egz./rok ark. wyd.

Komitet Nauk Etnologicznych PAN

Honorowy Przewodniczący prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

Przewodniczący prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

32+7 specjalistów 1 2 2
ok. 115
79 - 2 300 15

 

 prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

Przewodniczący Komitetu