Drukuj
Nadrzędna kategoria: Posiedzenia KNE

  Wyciąg ze Sprawozdania z działalności Komitetu Nauk Etnologicznych w 2019 roku

 

Spis zagadnień

I. Informacje ogólne

II. Zebrania Komitetu

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/problemu

VI. Działalność wydawnicza

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/problemu naukowego

IX. Pozostałe informacje, istotne ze względu na specyfikę działalności Komitetu

I. Informacje ogólne

W roku sprawozdawczym liczba członków Komitetu wynosiła 39 (w tym 1 członek-korespondent PAN i PAU, 1 przewodniczący honorowy oraz 7 specjalistów). Członkowie Komitetu reprezentują nastęujące kategorie pracowników:

                                -  jednostki PAN     -   6 (w tym 2 emerytowanych)

                                -  szkoły wyższe       - 31 (w tym 4 emerytowanych)

                                -  pozostałe               -   2

 

W ramach Komitetu działały:

1. Komisja Antropologii Miasta – przewodnicząca: prof. UŁ dr hab. Grażyna E. Karpińska, 6 członków

2. Komisja Folklorystyczna – przewodnicząca: prof. UO dr hab. Teresa Smolińska, 8 człónków

3. Komisja do Badania Wschodu - przewodniczący: vacat, 3 członków + 1 spoza Komitetu

II. Zebrania Komitetu

II.1. Zebrania plenarne :

      W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa zebrania plenarne: wiosenne i jesienne:

       1/ Pierwsze zebranie miało miejsce 18 stycznia w Warszawie w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. W trakcie jego naukowej części omówiono osiągnięcia Instytutu, które przedstawił w sposób syntetyczny dyrektor tej placówki – prof. M. Ząbek. Następnie wystąpił dr hab. Tomasz Rakowski z referatem nt. Mongolskich strategii transformacyjnych i dróg lokalnego rozwoju w perspektywie antropologicznej, przedstawiając główne tezy, założenia i podejścia badawcze zastosowane w trakcie swych badań w Mongolii. Z kolei w części organizacyjnej posiedzenia omówiono sytuację bieżącą polskiej etnologii i antropologii kulturowej w świetle reformy nauki i związanych z nią pomysłów dostosowawczych oraz przedyskutowano szereg spraw bieżących Komitetu. Kierownicy poszczególnych placówek uniwersyteckich i „panowskich” przedstawili propozycje rektorów, dziekanów i dyrektorów względem nowego dyscyplinarnego usytuowania etnologii w strukturach uczelnianych i instytutowych.

       2/ Drugie zebranie Komitetu, odbyło się w dniu 28 listopada, także w Warszawie, w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. To posiedzenie również podzielone było na dwie części. Podczas pierwszej, naukowej, dokonano przeglądu bieżących zadań badawczych Instytutu w zakresie etnologii, który przedstawił kierownik Ośrodka Antropologii Współczesności w tej placówce – dr hab.,prof. IAE PAN - D. Demski. Następnie wystąpił dr hab. Łukasz Smyrski (z IAE PAN) z referatem nt. Praktyka etnograficzna w kontekście antropologii krajobrazu: Doświadczenie mongolskie, po którym to odbyła się ożywiona dyskusja. W części organizacyjnej posiedzenia przewodniczący Komitetu złożył sprawozdanie z przebiegu upływającej kadencji, po czym omówiono zasady wyborcze w związku ze zbliżającymi się wyborami do komitetów PAN, przedstawiono złożone wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w r. 2020, a przedstawiciele poszczególnych placówek uniwersyteckich zreferowali formalną sytuację etnologii po wprowadzeniu reformy na uniwersytetach, ukazując miejsce naszej dyscypliny w nowych strukturach wydziałów. Na zakończenie posiedzenia głos zabrał przewodniczący honorowy Komitetu – prof. Z. Jasiewicz, przedstawiając refleksje na temat aktualnego stanu etnologii i antropologii kulturowej polskiej.

       

II.2. Posiedzenia Prezydium:

     W roku sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Prezydium:      

  1/ 18 stycznia w Warszawie obejmowało następujące sprawy: przygotowania Komitetu do Nadzwyczajnego Kongresu Humanistyki, przegląd sytuacji dotyczącej bieżących spraw polskiej etnologii na uczelniach w związku z nowymi planami i statutami oraz przyporządkowaniem naszej dyscypliny do nauk o „kulturze i religii”.

     2/ Drugie posiedzenie zwołane zostało w dniu 28 listopada w Warszawie, podczas którego omówiono zasady wyborcze i najbardziej efektywny sposób dotarcia do wszystkich osób uprawnionych, przyjęto do wiadomości i zaakceptowano decyzje podjęte drogą głosowania korespondencyjnego: a) co do poparcia kandydatury prof. J. Tokarskiej-Bakir na członka korespondenta PAN (z wniosku Rady Instytutu Slawistyki PAN) oraz b) wyboru prof. A. Posern-Zielińskiego na przedstawiciela z ramienia PAN i Komitetu w IUAES. Prezydium zapoznało się także z propozycjami wniosków o wsparcie finansowe przedsięwzięć Komitetu planowanych na rok 2020 (jedna konferencja oraz jedna ekspertyza naukowa).

    

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji:

      Komisja Antropologii Miasta była współorganizatorem (wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie, Komisją Etnograficzną PAU, Polskim Towarzystwem Inżynierii Ekologicznej–Oddział w Olsztynie) konferencji ogólnopolskiej Walka o przestrzeń. Krajobrazowe, społeczne i kulturowe aspekty zrównoważonego rozwoju miast, w dn. 18-19 X w Olsztynie. Na konferencji wygłoszono 27 referatów, w tym 2 zagraniczne, a uczestniczyło w niej 36 osób, w tym 3 z zagranicy.

      Komisja Folklorystyczna była partnerem (wraz z Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu i Polskim Towarzystwem Ludoznawczym) w organizacji konferencji międzynarodowej Folklor w społecznościach tradycyjnych i nowoczesnych w dn. 26-27 VI w Chorzowie. Podczas konferencji wygłoszono 37 referatów, w tym 4 zagraniczne, a uczestniczyło w niej 45 osób, w tym 4 z zagranicy.

      Komisja do Badania Wschodu w kooperacji z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK i Institute for Asian and African Studies Uniwersytetu Humboldta w Berlinie zorganizowała w ośrodku konferencyjnym PAN w Będlewie k. Poznania w dn. 15-18 V 2019 kolejną cykliczną konferencję międzynarodową Current Western Himalayan Research: Gods, Ghosts, Demons and Other Beings. Było to już piąte kolokwium reprezentantów różnych dziedzin, których łączy zainteresowanie obszarem himalajskim i terenów: Karakorum, Hindukuszu i Płaskowyżu Tybetańskiego. Spotkało się tu 22 badaczy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Indii, Włoch, Francji i Polski, którzy przedstawili rezultaty swoich, najczęściej wieloletnich, eksploracji kultur wysokogórskich.   

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

III.1.Konferencje naukowe zorganizowane/współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu:

Liczba ogółem: 3 w tym:

Nazwa konferencji data i miejsce Organizator, współorganizatorzy, patronat Rodzaj konferencji Liczba uczestników Liczba wystąpień Dofinans. ze środków DUN (w zł)
krajowa zagraniczna ogółem z zagranicy
Current Western Himalayan Research: Gods, Ghosts, Demons, and Other Beings (międzynarodowa konferencja cykliczna, interdyscyplinarna, organizowana po raz piąty) ,
15-18 V 2019
Będlewo k. Poznania

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, Toruń;
Institute of Asian and African Studies-Humboldt University w Berlinie;
Komisja do Badania Wschodu przy Komitecie Nauk Etnologicznych PAN

  x 22
19 22

bez    dofinans.

Folklor w społecznościach tradycyjnych i nowoczesnych (międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna)
26-27 VI 2019, Chorzów

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
Partnerzy:
KNE PAN -Komisja Folklorystyczna, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
   x 45 4 37

bez    dofinans.

Walka o przestrzeń. Krajobrazowe, społeczne i kulturowe aspekty zrównoważonego rozwoju miast (Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna)
18-19 X 2019, Olsztyn
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, IEiAK UŁ, IAiE PAN – Kraków, Komisja Antropologii Miasta KNE PAN, Komisja Etnograficzna PAU, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej – Oddział Olsztyn  

x

(z udziałem gości zagranicznych)

37  3 27 bez dofinans.

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych

III.2. Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej przez Komitet dyscypliny naukowej:

ad. 1. Konferencja Current Western Himalayan Research była kolejnym spotkaniem integrującym badaczy kultury obszaru himalajskiego reprezentujących światowej klasy specjalistów z zakresu tybetologii, buddologii, lingwistyki, etnologii, antropologii kulturowej i fizycznej, historii sztuki, historii, archeologii oraz przedstawicieli nauk biologicznych, muzealnictwa, filmowców, działaczy organizacji rządowych i pozarządowych. Uczestnikami byli wybitni europejscy i azjatyccy badacze kultury i społeczeństwa obszaru Himalajów. Konferencja pokazała, iż badania nad tym obszarem są możliwe tylko przy ścisłej współpracy interdyscyplinarnej. Jednocześnie spotkanie to umocniło pozycję polskich organizatorów konferencji, w tym Komitetu Nauk Etnologicznych PAN jako tych, którzy już po raz piąty zorganizowali w naszym kraju takie ważne forum, prowadzące do jeszcze ściślejszej kooperacji. Zorganizowana konferencja międzynarodowa ma charakter cykliczny, tym razem już po raz 5 i choć ma stały tytuł (Current Western Himalayan Research), to w tym roku jej hasłem przewodnim ukierunkowującym referaty w stronę etnoreligioznawstwa było Gods, Ghosts, Demons and Other Beings.

ad. 2. Konferencja Folklor w społecznościach tradycyjnych i nowoczesnych była naukowym spotkaniem folklorystów ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce oraz etnologów i muzealników, interesujących się symbolicznym dziedzictwem kulturowym w procesie przemian, a także specjalistów z zagranicy. Zaproponowana przez uczestników tematyka dotyczyła zarówno zjawisk folkloru tradycyjnego, jak i współczesnego, a także przejawów folkloryzmu. Zaproponowany zespół referatów spowodował wyodrębnienie czterech sekcji, obejmujących następującą problematykę: a) nowe obszary i perspektywy w badaniach folklorystycznych, b) folklor – folkloryzm – dziedzictwo kulturowe, c) dawny i współczesny folklor narracyjny oraz d) obrzędy ludowe dawniej i dziś. Różnorodność podjętej przez prelegentów tematyki pozwoliła na omówienie, analizę i porównania wielu obszarów badań i na przedstawienie sposobów ich metodologicznego ujmowania. W rezultacie zagadnienia poruszane w referatach i dyskusjach pozwoliły na identyfikację nowych kierunków badań.

ad. 3. Konferencja Walka o przestrzeń. Krajobrazowe, społeczne i kulturowe aspekty zrównoważonego rozwoju miast, miała na celu wymianę doświadczeń przyrodników i humanistów oraz przedstawicieli nauk technicznych dotyczących badań przestrzeni miejskiej. Dla etnologów było niezwykle interesujące poznanie perspektywy materialnego aspektu zajmowania przestrzeni – walki o tereny zielone, o wodę wolną od mikrobów oraz zrównoważoną zabudowę. Dla przyrodników, architektów i techników odkrywczym było poznanie wpływu organizacji przestrzeni na relacje międzyludzkie, które nie dają się podciągnąć pod schemat wyznaczony pociągnięciem ołówka na desce architekta. Dom, przestrzeń publiczna lub miejsca użyteczności publicznej zmieniają znaczenie w zależności od pory dnia czy napięć społecznych. Sukcesem konferencji z punktu widzenia antropologii miasta było uwrażliwienie na środowisko naturalne, które ma istotny wpływ na relacje społeczne.

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę:

- Ważnym elementem działalności informacyjnej jest organizowana przez KNE wymiana informacji o najnowszych publikacjach, konferencjach i spotkaniach naukowych. Informacje te przekazywane są członkom Komitetu, a przez nich przedostają się do ośrodków lokalnych. Tego rodzaju informacje przekazywane są również poprzez stronę internetową Komitetu.
- Komitet współpracuje na bieżąco z dwoma organizacjami dedykowanymi upowszechnianiu i promowaniu nauki (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Polski Instytut Antropologii) wspierając aktywność obu tych organizacji;
- Kolejną formą akcentowania i promowania znaczenia KNE PAN jest uczestnictwo w spotkaniach jubileuszowych, w trakcie których przedstawiciele Komitetu w swych wystąpieniach oficjalnych podkreślają znaczenie dorobku poszczególnych ośrodków etnologicznych. W tym roku istotne znaczenie miały obchody 100-lecia poznańskiego ośrodka etnologicznego, w którym powstała idea utworzenia Komitetu i gdzie mieści się jego oficjalna siedziba.

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych:

V.1. Ocena stanu i potrzeb tych dyscyplin/problemu oraz instytucji naukowych

1. W roku sprawozdawczym KNE PAN na bieżąco monitorował sytuację bieżącą w zakresie kształcenia etnologii w ośrodkach uniwersyteckich szczególnie pod kątem zmian wprowadzanych przez nowe regulacje prawne.
2. Komitet opracował szereg stanowisk (w formie listów, memorandów, apeli, itp.) na temat bezzasadności likwidacji etnologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej, których adresatem był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3. Przedstawicielka Komitetu uczestniczyła (jako delegatka Komitetu Porozumiewawczego Humanistyki Polskiej w interwencyjnym spotkaniu z Ministrem Gowinem i jego zastępcami odpowiedzialnymi za reformę nauki celem m.in. przywrócenia statusu samodzielnej dyscypliny – etnologii uniwersyteckiej.
4. Komitet aktywnie uczestniczył w pracach Komitetu Porozumiewawczego Humanistyki Polskiej PAN starając się na tym forum zaprezentować główne problemy jakie etnologia napotyka w związku z reformą polskiej nauki.
5. Komitet przygotowywał się do wyborów na kadencję 2020-2023, m.in. tworząc listę osób potencjalnie mających prawo do uczestnictwa w głosowaniu.
6. Przedstawiciele Komitetu brali udział w Nadzwyczajnym Kongresie Humanistyki Polskiej w dn. 26 I 2019 r.

7. Komitet włączył się w akcję wyborczą lobbując na rzecz dobrej reprezentacji środowiska etnologicznego Radzie Doskonałości Naukowej.
8. Komitet uczestniczył także w licznych działaniach mających na celu zadbanie o należytą reprezentację czasopism i wydawnictw etnologicznych na listach uznawanych oficjalnie przez MNiSzW.

V.2. Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym.

V.2.1. Działalność ekspercka. W roku sprawozdawczym Komitet nie prowadził typowej działalności eksperckiej.

- Komitet poparł krytyczne stanowisko Komitetu Badań Migracyjnych PAN wyrażone w sprawie dokumentu Polityka migracyjna Polski.
- Komitet poparł w drodze głosowania wniosek Instytutu Slawistyki PAN dotyczący kandydatury prof. J. Tokarskiej-Bakir na członka krajowego PAN. Poparcie to okazało się istotne, gdyż kandydatka ta w wyborach uzyskała członkostwo PAN.

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje.

- Komitet zaopiniował i wsparł odwołanie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego dotyczące jego starań o środki finansowe na dalsze utrzymanie Biblioteki im. Czekanowskiego, która jest cennym księgozbiorem etnologicznym i to najstarszym w naszym kraju.
- Komitet zaopiniował i wsparł wniosek Instytutu Oskara Kolberga w związku ze staraniami tej placówki o otrzymanie statusu wydawnictwa naukowego. To poparcie okazało się również skuteczne.

VI. Działalność wydawnicza

VI.1

Wyszczególnienie Tytuł publikacji
Wydawca/współwydawca
Wydawnictwa w wersji:
- drukowanej
- elektronicznej
Nakład
(w egz.)
Dofinans. ze środków DUN (w zł)
Wydawnictwa ciągłe (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

LUD, t. 103

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Komitet Nauk Etnologicznych PAN

elektroniczna - -
Wydawnictwa zwarte (np. monografie, materiały pokonferencyjne, inne)      

 

    

Ukazały się następujące publikacje mówiące o naszej dyscyplinie, o Komitecie i jego działalności:
1. Z. Jasiewicz, „Etnologia i Uniwersytet wypełniały moje życie i nadawały mu sens”. Odpowiedzi na pytania Danuty Penkali-Gawęckiej i…Zbigniewa Jasiewicza, „Lud” t. 103, 2019, s. 371-413; http://dx.doi.org/10.12775/20966

2. Z. Jasiewicz, Burszta Józef, w: Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-2019, red. Z. Pilarczyk, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s. 40-44.

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym:

W roku sprawozdawczym KNE wraz z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym wydał kolejny (103) tom czasopisma „Lud” w wersji elektronicznej. Redaktorem tego czasopisma jest obecnie (od 2017 r.) członek KNE PAN - prof. Wojciech Dohnal.

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu :

         Komitet pełnił funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z International Union of Anthropological and Ethnological Science, a jego przewodniczącym był prof. A. Posern-Zieliński. Z tego tytułu przewodniczący reprezentował Komitet na kolejnym światowym Inter-Kongresie Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (IUAES) poświęconym tym razem problematyce World Solidarities w Poznaniu w dn. 27-31 sierpnia 2019 (informacja o tym: E. Konarzewska-Michalak, Kongres IUAES 2019 Poznań: Światowe Solidarności, „Życie Uniwersyteckie”, s. 1-5; https://uniwersyteckie.pl/nauka/kongres-iuaes-2019-poznan-swiatowe-solidarnosci [27 VIII 2019]).
Przewodniczący Komitetu jest w stałym kontakcie z władzami IUAES, szczególnie w zakresie koordynacji spraw konferencyjnych, wydawniczych oraz organizacyjnych. Główna współpraca między KNE PAN a IUAES odbywa się na poziomie specjalistycznych komitetów Unii grupujących badaczy zajmujących się takimi problemami naukowymi jak: antropologia miasta, teoria antropologii, antropologia etniczności czy studia nad Bliskim Wschodem.


            Członkowie Komitetu zasiadali we władzach, uczestniczyli w pracach komisji, komitetów itp.
następujących międzynarodowych organizacji naukowych:

- prof. dr hab. Janusz Barański - członek European Association of Social Anthropologists;

- dr hab. Marcin Brocki - uczestnictwo w pracach Commission on Theoretical Anthropology w ramach International Union of Anthropological and Ethnological Sciences;

- prof. dr hab. Michał Buchowski - członek Komitetu Sterującego światowego Forum Organizacji Pozarządowych działających w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ICH NGO); - członek Advisory Committee and Organizing  Committee of World Council of Anthropological Associations (WCAA); - członek honorowy Royal Anthropological Institute, Londyn;

- prof. dr hab. Wojciech J. Burszta - członek European Association of Social Anthropologists;

- prof. IS PAN dr hab.  Anna Engelking - udział w działalności History of Anthropology Network w ramach EASA (European Association of Social Anthropology);

- prof. PAN dr hab. Róża Godula-Węcławowicz - członkini rady naukowej czasopisma „Urban People/Lide mesta”, wyd. Uniwersytet Karola, Praga; - członkini rady naukowej serii wydawniczej „Urbanni Studie”, wyd. Uniwersytet Karola, Praga;

- prof. UO dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska - członkini  Międzynarodowej Rady Doradczej Instytutu Etnologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze [International Advisory Board to the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences];

- dr hab. Grażyna Kubica-Heller - udział w działalności History of Anthropology Network w ramach EASA (European Association of Social Anthropology);

- prof. dr hab. Waldemar Kuligowski - członek Royal Anthropological Institute, Londyn;

- prof. UW dr hab. Anna Malewska-Szałygin - udział w pracach sieci naukowej  Visegrad Anthropologists' Network (V4Net) afiliowanej przy Max Planck Institute for Social Anthropolog;

- prof. UAM dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka - członkini grupy eksperckiej międzynarodowego projektu WHO „Cultural Contexts of Health and Well-Being”, 2015-2019; - zaproszenie do członkostwa w Kolegium Ekspertów European Science Foundation;

- prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński - przewodniczący Polskiego Komitetu d/s International Union of Anthropological and Ethnological Science (IUAES); - Komisja Etniczna IUAES; - honorowy przewodniczący Polish-American Ethnological Society w Atlantic City, USA;

- prof. UO dr hab. Teresa Smolińska - członkini Polsko-Słowackiej Komisja Nauk Humanistycznych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP i Ministerstwie Szkolnictwa, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej (od 2004 r.); - członkini Rady redakcyjnej rocznika polsko-słowackiego „Kontakty” w/w Komisji (edycji polskiej i edycji słowackiej); - członkini Prezydium Sekcji Polskiej Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (Internationale Organisation für Volkskunst, IOV/The International Organization of Folk Art) od 2015 r.

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego:

1. Współpraca i koordynacja działań Komitetu z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym (w tym wydawanie czasopisma „Lud”).
2. Współpraca z Polskim Instytutem Antropologii.
3. Współpraca z Instytutem Oskara Kolberga w Poznaniu.

 

IX. Pozostałe informacje, istotne ze względu na specyfikę działalności Komitetu:

 

 

Poznań, dn. 25 stycznia 2020 r.

prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

(Przewodniczący Komitetu)

mgr Irena Kabat

(osoba sporządzająca informację)