ZAKRES DZIAŁANIA

Komitet Nauk Etnologicznych jest zbiorowym przedstawicielem, zarówno na niwie krajowej, jak i międzynarodowej, całej wspólnoty polskich etnologów, antropologów kulturowych i społecznych, a także specjalistów działających na pograniczach tych nauk. Jego wybrani członkowie tworzą reprezentację całego polskiego środowiska „nauk etnologicznych i kulturowo-antropologicznych”, co sprawia, iż Komitet posiada mandat, aby wypowiadać się i zajmować stanowisko w interesie dyscyplin i specjalności będących przedmiotem jego kompetencji.

Działalność Komitetu Nauk Etnologicznych obejmuje  etnologię i antropologię kulturową, a także antropologię społeczną oraz szereg dyscyplin pograniczy etnologii i pokrewnych obszarów badań, takich jak: folklorystyka, etnomuzykologia, etnoreligioznawstwo, etnomuzealnictwo oraz studia nad sztuką ludową i nieprofesjonalną. Ze względu na tak  zróżnicowany obszar działalności w ramach Komitetu powoływane są sekcje i komisje dedykowane poszczególnym  specjalizacjom i/lub subdyscyplinom. W kadencji bieżącej Komitetu działają: Komisja Antropologii Miasta, Komisja Badań Azjatyckich, Komisja Folklorystyczna i Komisja Studiów Afrykańskich, które w ramach swych uprawnień prowadzą autonomiczną działalność na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk zainteresowanych tymi zagadnieniami.

Interdyscyplinarny charakter Komitetu grupujący specjalistów ww. dziedzin skupionych ściśle wokół etnologii i antropologii kulturowej pełni także funkcję integracyjną, tworząc płaszczyznę porozumienia, wymiany myśli, wspólnych działań między różnymi  strukturami i instytucjami życia naukowego naszego kraju (uczelniami wyższymi, instytutami i centrami badawczymi, towarzystwami naukowymi, redakcjami wydawnictw i czasopism oraz fundacjami). Jednocześnie współpracuje również z innymi komitetami PAN, w szczególności w zakresie wspólnych obszarów zainteresowań i kompetencji.

Jednym z istotnych zadań Komitetu jest troska o należyty rozwój etnologii i antropologii kulturowej oraz pozostałych subdyscyplin etnologicznych uzewnętrzniająca się m.in. w działaniach eksperckich, opiniodawczych, organizacyjnych, a także monitorujących stan nauk etnologicznych w ich różnorodnych przejawach (profilu kształcenia, rozwoju i kierunku prowadzonych badań,  poziomu wydawnictw,  sytuacji kadrowej,  infrastruktury).

KNE PAN organizuje konferencje i inne spotkania naukowe oraz prowadzi od lat regularną działalność wydawniczą – wydając wraz z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym - rocznik „Lud” będący jednym z najstarszych w Europie i Polsce czasopism naukowych (zał. w r. 1895) oraz serię książek - „Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN” (dotychczas ukazało się 19 tomów).

Komitet stale współpracuje z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym (np. uczestnictwo w planowaniu działań Pracowni Edukacji Otwierającej) i Polskim Instytutem Antropologii. Kontynuowana jest współpraca z Instytutem im. Oskara Kolberga. Współpraca ta pozwala na realizację statutowych zadań takich, jak np. działania na rzecz konsolidacji środowiska polskich etnologów, antropologów, muzealników czy działania nastawione na upowszechnianie wiedzy i popularyzację dyscypliny.

Komitet jest również obecny w przestrzeni międzynarodowej, gdyż jest członkiem zbiorowym Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences). Najściślejsza współpraca łączy Komitet z EASA, IUAES, SIEF i ASEEES. Z tego względu przedstawiciele Komitetu systematycznie biorą udział w pracach statutowych Unii oraz współuczestniczą w  organizacji kongresów, inter-kongresów i innych spotkań naukowych o charakterze międzynarodowym. Stałym wkładem KNE PAN do tej działalności jest wydawanie specjalnych tomów „kongresowych” przygotowywanych w j. angielskim na kolejne wielkie kongresy Unii celem szerszego zaprezentowania dorobku polskiej etnologii  i antropologii kulturowej.