ZAKRES DZIAŁANIA

 

 

Komitet Nauk Etnologicznych jest zbiorowym przedstawicielem, zarówno na niwie krajowej, jak i międzynarodowej, całej wspólnoty polskich etnologów, antropologów kulturowych i społecznych, a także specjalistów działających na pograniczach tych nauk. Jego wybrani członkowie tworzą reprezentację całego polskiego środowiska „nauk etnologicznych i kulturowo-antropologicznych” co sprawia, iż Komitet posiada mandat, aby wypowiadać się i zajmować stanowisko w interesie dyscyplin i specjalności będących przedmiotem jego kompetencji.

Działalność Komitetu Nauk Etnologicznych obejmuje  etnologię i antropologię kulturową, a także antropologię społeczną oraz szereg dyscyplin pograniczy etnologii i pokrewnych obszarów badań takich jak: folklorystyka, etnomuzykologia, etnoreligioznawstwo, etnomuzealnictwo oraz studia nad sztuką ludową i nieprofesjonalną. Ze względu na tak  zróżnicowany obszar działalności w ramach Komitetu powoływane są sekcje i komisje dedykowane poszczególnym  specjalizacjom i/lub subdyscyplinom. W kadencji bieżącej Komitetu powołane zostały: Sekcja Folklorystyczna oraz Komisja Antropologii Miasta, które w ramach swych uprawnień prowadzą autonomiczną działalność na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk zainteresowanych tymi zagadnieniami.

Interdyscyplinarny charakter Komitetu grupujący specjalistów ww. dziedzin skupionych ściśle wokół etnologii i antropologii kulturowej pełni także funkcję integracyjną tworząc płaszczyznę porozumienia, wymiany myśli, wspólnych działań między różnymi  strukturami i instytucjami życia naukowego naszego kraju (uczelniami wyższymi, instytutami i centrami badawczymi, towarzystwami naukowymi, redakcjami wydawnictw i czasopism oraz fundacjami). Jednocześnie współpracuje również z innymi komitetami PAN, w szczególności w zakresie wspólnych obszarów zainteresowań i kompetencji.

Jednym z istotnych zadań Komitetu jest troska o należyty rozwój etnologii i antropologii kulturowej oraz pozostałych subdyscyplin etnologicznych uzewnętrzniająca się m.in. w działaniach eksperckich, opiniodawczych, organizacyjnych, a także monitorujących stan nauk etnologicznych w ich różnorodnych przejawach (profilu kształcenia, rozwoju i kierunku prowadzonych badań,  poziomu wydawnictw,  sytuacji kadrowej,  infrastruktury etc.)

KNE PAN organizuje konferencje i inne spotkania naukowe oraz prowadzi od lat regularną działalność wydawniczą – wydając wraz z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym - rocznik „Lud” będący jednym z najstarszych w Europie i Polsce czasopism naukowych (zał. w r. 1895) oraz serię książek – „Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN” (dotychczas ukazało się 18 tomów).

Komitet Nauk Etnologicznych jest również obecny w przestrzeni międzynarodowej, gdyż jest członkiem zbiorowym Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences). Z tego względu przedstawiciele Komitetu systematycznie biorą udział w pracach statutowych Unii oraz współuczestniczą w  organizacji kongresów, inter-kongresów i innych spotkań naukowych o charakterze międzynarodowym. Stałym wkładem KNE PAN do tej działalności jest wydawanie specjalnych tomów „kongresowych” przygotowywanych w j. angielskim na kolejne wielkie kongresy Unii celem szerszego zaprezentowania dorobku polskiej etnologii  i antropologii kulturowej.