WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

 

Komitet Nauk Etnologicznych PAN pełni funkcję Komitetu Narodowego d/s Współpracy z International Union of Anthropological and Ethnological Sciences. IUAES powstała w 1948 roku; skupia uczonych i instytucje naukowe z ponad 50 krajów. Głównie służy pomocą w wymianie informacji naukowych i w kontaktowaniu się uczonych. Regularnie organizuje międzynarodowe kongresy naukowe począwszy od 1934 roku. W ramach IUAES działają 23 komisje specjalistyczne, których członkami są także przedstawiciele KNE. W trakcie kongresów wypracowywane są m.in. stanowiska w ważnych sprawach  naukowych i społecznych, np. rasizmu, stosunku do kultur lokalnych czy ochrony dziedzictwa kulturowego. Organem decyzyjnym jest Rada Stała, składająca się z Delegacji Narodowych złożonych z  przedstawicieli poszczególnych państw.

Polska Akademia Nauk, poprzez Komitet Narodowy d/s Współpracy z IUAES, uczestniczy w pracach Unii od początku lat 60. Uczestnictwo naukowców z Polski w kongresach i inter-kongresach  umożliwia zaprezentowanie bieżących osiągnięć polskiej etnologii i antropologii kulturowej. Od roku 1964 udział ten polega również na przygotowywaniu specjalnych tomów, głównie w języku angielskim, informujących międzynarodowe środowisko naukowe o prowadzonych w Polsce badaniach. Dotychczas ukazało się dziesięć takich tomów (zob. lista). Badacze polscy  współpracują także z kilkoma tzw. „komisjami problemowymi” działającymi w ramach Unii.

Znaczenie przynależności polskich etnologów i antropologów kulturowych do IUAES polega na możliwości współdecydowania o działalności Unii poprzez Delegację Narodową mającą prawo głosu w Radzie Stałej. Polega ono również na możliwości udziału w kongresach, inter-kongresach oraz w pracach komisji, ze wszystkimi następstwami tego uczestnictwa.  Równie ważne jest znaczenie przynależności KNE do Unii dla całego środowiska naukowego w kraju. Naukowcy wyjeżdżający na kongresy i posiedzenia komisji konfrontują tam wyniki swoich prac w zespołach międzynarodowych, a po powrocie informują o przebiegu tych spotkań na posiedzeniach i/lub przez publikowane sprawozdania.