LUD, tom 90: 2006


lud90okl-200Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

 Komitet Redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz, Zbigniew Kłodnicki, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Kowalska-Lewicka, Dorota Simonides, Zofia Sokolewicz

 

Zespół redakcyjny:
Zbigniew Jasiewicz (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Roman Bąk (redaktor, sekretarz redakcji)

 

Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78


SPIS TREŚCI
 

I. STUDIA I MATERIAŁY

Jacek Sieradzan, Sacrum i profanum czy sacrofanum? Przemiany w rozumieniu sacrum we współczesnym świecie, s. 13

Grzegorz Pełczyński, „Świadectwa”. Opowieści o własnym nawróceniu, s. 37

Paweł Jessa, „Allah wybacza, duchy przodków nigdy”. Muzułmańskie ugrupowania religijne w Kazachstanie, s. 53

Beata Wasilewska–Klamka, O małej ojczyźnie Łemków, s. 69

Tomasz Michalewski, Zabawy i zabawki trzech pokoleń, s. 89

Renata Hołda, „Kot po kantońsku”. O medialnych sensacjach i współczesnych formach folkloru, s. 103

Inga Kuźma, Czym jest śródziemnomorze dla współczesnej etnologii europejskiej? Wybrane problemy, s. 121

Roman K. Zaczkiewicz, Nienawiść na tle etnoreligijnym a futbol w Szkocji. Przypadek Celticu Glasgow oraz Glasgow Rangers, s. 139

Łukasz Kaczmarek, Zróżnicowanie kulturowe i zanikanie systemu kastowego wśród Fidżyjskich Hindusów, s. 155

II. POGLĄDY I OPINIE

Zbigniew Jasiewicz, Etnologia ukraińska: od etnologii „etnicznej” do narodowej, s. 169

Mikołaj Szołtysek, Antropologiczna demografia, demograficzna antropologia. W stronę hybrydalnych obszarów badawczych , s. 177

Joanna Jessa, Poszukując wieloznaczności, czyli kilka uwag na temat powstawania znaczeń w ramach kultury konsumpcyjnej, s. 193

III. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

Henryk Hoffmann, Dzieje polskich badań religioznawczych 1873–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004 (Leonard J. Pełka), s. 205

Marek Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, S.A., Warszawa 2005 (Grzegorz Odoj), s. 209

„Studia Choreologica” t. I–VIII, 1999–2006, red. Roderyk Lange, Instytut Choreologii w Poznaniu (Urszula Loba–Wilgocka),s. 212

Map’ян Пeцюкeвiч (Marian Pieciukiewicz), лiсты (1956–1982) Listy. Беларускае Гістарычнае Таварыства (Białoruskie Towarzystwo Historyczne), przedmowa Галена Глагоўская (Helena Głogowska), wybór i opracowanie Галена Глагоўская, Вячаслаў Харужы (Helena Głogowska, Wiesław Choruży), Беласток (Białystok) 2005 (Artur Trapszyc), s. 218

Nationalisms Across the Globe. An Overview of Nationalisms in State–endowed and Stateless Nations, School of Humanities and Journalism, red. Wojciech J. Burszta, Tomasz Kamusella, Sebastian Wojciechowski, t. 1: Europe, Poznań 2005, ss. 502; t. 2: The World, Poznań 2006 (Natalia Bloch, Zbigniew Jasiewicz), s. 222

Kurdish Culture and Identity, ed. Philip Kreyenbroek, Christine Allison, Zed Books Ltd., London 1996 (Leszek Dzięgiel), s. 229

Jadwiga Pstrusińska, O tajnych językach Afganistanu i ich użytkownikach, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004 (Leszek Dzięgiel), s. 235

Lemkìvŝіna. Ìstorіko–etnografìčne doslìdžennâ u 2–h tomah, t. 1: Materìal’na kul’tura (red. Û. Goŝko), t. 2: Duhovna kul’tura (red. S. Pavlûk), Ìnstіtut narodoznavstva NAN Ukraïni, L’viv 1999 (Mirosław Pecuch, Andrzej Stachowiak), s. 237

Roman Kyrcziw, Iz folkłornych rehioniw Ukrajiny. Narysy j statti, Nacionalna Akadmija Nauk Ukrajiny, Instytut Narodoznawstwa, Lwiw 2002 (Mirosław Pecuch), s. 245

Czasław Piatkiewicz, Reczyckaje Palessie, Bielaruski Knigazbor, Mińsk 2004 (Ewa Fryś–Pietraszkowa), s. 247

Aleksander A. Miśkiewicz, Janusz Kamocki, Tatarzy słowiańszczyzną obłaskawieni, UNIVER SITAS, Kraków 2004 (Kamila Siudzińska), s. 248

Marta Gołąb, Jewish paper–cut / Wycinanka żydowska, Hagada, Kraków 2006 (Ewa Fryś–Pietraszkowa)s. 252

Anna Szyfer, Ludzie pogranicza. Kulturowe uwarunkowania osobowości, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2005 (Agnieszka Chwieduk)s. 263

Franklin Foer, Jak futbol wyjaśnia świat, czyli nieprawdopodobna teoria globalizacji, przeł. A. Czarnecka, Wydawnictwo Red Horse, Lublin 2006 (Adam Pomieciński), s. 259

Konsumpcja — istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. Aldona Jawłowska, Marian Kempny, Wydawnictwo IFiS PA N, Warszawa 2005 (Paweł Jessa), s. 263

Anioł w literaturze i kulturze, red. Jolanta Ługowska, Jacek Skawiński, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2004 (Bartek Jastrzębski), s.267

Kornelia Lach, Wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Folklor pogranicza polsko–czeskiego, „Prace i M ateriały Etnograficzne” t. 33, red. nauk. Teresa Smolińska, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, (wyd. 2) Wrocław 2004 (Dorota Świtała–Trybek), s. 270

IV. KRONIKA

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w okresie wrzesień 2005 — sierpień 2006 (Jerzy Adamczewski), s. 273

82. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Zamość, 24 sierpnia 2006 (Jolanta Łagoda), s. 281

Posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych PA N poświęcone znaczeniu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i standardom nauczania etnologii, Warszawa, 24 listopada 2005 (Katarzyna Kaniowska), s. 284

Posiedzenie Komitetu Nauk Etnologicznych PA N zajmujące się przygotowaniami do wyborów Komitetu oraz dyskusją nad sposobami rozumienia, uprawiania i nauczania etnologii i antropologii kulturowej w Polsce, Kraków, 9 czerwca 2006 (Katarzyna Kaniowska), s. 286

Konferencja Naukowa „Etnologia i antropologia kulturowa w Polsce. Stan i perspektywy”, Wrocław, 26–27 października 2006 (Danuta Penkala–Gawęcka), s 288

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etnologia francuska i polska: perspektywy kultury współczesnej”; Le Colloque International „Ethnologies française et polonaise: perspectives de l’étude des mondes contemporains”, Poznań, 3–4 października 2006 (Adam Pomieciński, Agnieszka Chwieduk), s. 297

Międzynarodowe Warsztaty Naukowe „The social dimensions of understanding illness and healing: Islamic societies from Africa to Central Asia”, 31 marca — 1 kwietnia 2006 (Danuta Penkala–Gawęcka), s. 305

Konferencja „Obrazy kultur”, Poznań, 21–22 października 2005 (Regina Podskarbi), s. 309

Konferencja „Problemy ekologii kulturowej w badaniach społeczności miejskich i podmiejskich”, Cieszyn, 19–20 października 2005 (Grzegorz Odoj), s. 311

Polacy w Teksasie. Wystawa w San Antonio (Adam Bartosz), s. 315

„Szklane ozdoby choinkowe”. Wystawa w Muzeum Etnograficznym, Kraków, grudzień 2005 — luty 2006 (Grzegorz Pyla), s. 317

Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Etnografia lokalna (Katarzyna Sobota) , s. 321

V. IN MEMORIAM

Marian Kempny (1954–2006) (Elżbieta Tarkowska), s. 327

Jadwiga Klimaszewska (1910–2006) (Elżbieta Duszeńko–Król), s. 331