LUD, tom 91: 2007


lud91okl-200

Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

Rada Redakcyjna:

Michał Buchowski, Zbigniew Jasiewicz, Katarzyna Kaniowska, Lech Mróz, Aleksander Posern-Zieliński, Czesław Robotycki

Zespół redakcyjny:

Danuta Penkala-Gawęcka (redaktor naczelny), Jacek Bednarski (z-ca redaktora), Roman Bąk (redaktor, sekretarz redakcji)

 

 Adres redakcji: 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 78

 


SPIS TREŚCIOd redakcji, s. 13

I. STUDIA I MATERIAŁY

Eliza Ostojska, Vincent Crapanzano o badaniach terenowych, s. 17

Marcin Brocki, Kulturowy obraz ciała i jego współczesne przemiany, s. 35

Włodzimierz Piątkowski, Luiza Nowakowska, Socjologia ciała. Próba charakterystyki młodej subdyscypliny socjologii, s. 55

Joanna Jessa,Konsumenckie potyczki o „laur semiotyczny”, s. 77

Adam Pomieciński, Pomiędzy glokalizacją a świadomością globalną. Kilka uwag na kanwie twórczości Józefa Chełmowskiego, s. 95

Marcin Andrzej Kafar, Projekt „etnografii doświadczenia” Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej i jego współczesne zastosowania, s. 111

Piotr Szarota, Japoński uśmiech: orientalistyczna inwencja czy skrypt kulturowy?, s. 137

Zbigniew Szmyt, Buriaci w Mongolii. Dylematy tożsamości etnicznej i narodowej, s. 155

Maciej Kurcz, Między rzeką a pustynią. Kategoria graniczności w kulturze północnosudańskich muzułmanów, s. 169

Kacper Świerk, Kopieniactwo i rośliny uprawne Indian Matsigenka Paquirianos (wschodnie Peru), s. 181

Urszula Lehr, „Jestem głodny”. Przestrzeń jako kontekst zdarzeń codziennych, s. 207

Bożena Domagała
, Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Między zachowaniem tożsamości językowej a językową asymilacją, s. 231

Sabina Jakubowska-Kocot, Wpływ lokalnych kultów świętych na imiennictwo w Jadownikach Podgórnych (Małopolska), s. 253

Barbara Pabian, Tradycja „ziela” w Ślęzanach (Częstochowskie), s. 294

II. POGLĄDY I OPINIE

Tarzycjusz Buliński, Powiedz mi, co tłumaczysz, a powiem ci, kim jesteś. O polskich przekładach prac antropologicznych w latach 2002-2007, s. 295

III. ROZMOWY I WSPOMNIENIA

Anna Kowalska-Lewicka, „Nasza współczesna antropologia społeczna i kulturowa nie powinna odcinać się od korzeni, z których wyrosła”. Odpowiedzi na pytania Zbigniewa Jasiewicza, s. 305

IV. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański, wstęp J. Tokarska-Bakir, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006 (Tarzycjusz Buliński), s. 347

Adam Kuper, Kultura. Model antropologiczny, przeł. I. Kołbon, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005 (Maja Kostecka)
, s. 351

Empire of the Senses. The Sensual Culture Reader, ed. David Howes, Berg Publishers, Oxford, New York 2005 (Aleksandra Krupa)
, s. 356

Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 1: Organizacja społeczna, red. Renata E. Hryciuk i Agnieszka Kościańska, przeł. M. Bierca i in., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007 (Karolina Bielenin)
, s. 359

Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung. Beiträge zur Historischen Stereotypenforschung, red. Hans H. Hahn, Elena Mannova, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt a/M 2007 (Grzegorz Pełczyński),
s. 363

Guglielmo Verdirame, Barbara Harrell-Bond, Rights in Exile. Janus-Faced Humanitarianism, Berghahn Books, New York, Oxford 2005 (Daniel Pluta),
s. 365

Gretchen E. Schafft, Od rasizmu do ludobójstwa. Antropologia w Trzeciej Rzeszy, przeł. T. Bałuk-Ulewiczowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006 (Piotr Nowaczyk)
, s. 369

Umberto Eco, Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, przeł. J. Ugniewska, A. Wasilewska, K. Żaboklicki, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2007 (Agnieszka Prycik)
, s. 374

Barbara Glowczewski, Rêves en colère avec les Aborigènes australiens, Plon, Paris 2004 (Adam Pomieciński),
s. 377

Chris Hann, „Not the Horse We Wanted!”. Postsocialism, Neoliberalism, and Euroasia, Lit-Verlag, Münster 2006 (Izabella Main)
, s. 379

Agnieszka Chwieduk, Alzatczycy. Dylematy tożsamości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006 (Mariusz Filip),
s. 383

Tibor Rémiás, In memoriam Derenk, Dominium Bt., Miskolc, Budapest, t. 1, 2004; t. 2, 2005; t. 3, 2007 (Janusz Kamocki)
, s. 386

Halina Mielicka, Antropologia świąt i świętowania, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006 (Michał Buchowski)
, s. 389

Bartłomiej Krupa, Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego, Universitas, Kraków 2006 (Aleksandra Rzepkowska),
s. 397

Zdzisław Kupisiński SVD, Śmierć jako wydarzenie eschatyczne. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe oraz zaduszkowe mieszkańców regionu opoczyńskiego i radomskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007 (Halina Mielicka),
s. 400

Anna Szyfer, Zapisane w pamięci. Z badań etnografa, Prace Komisji Etnograficznej, t. 3, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydział Historii i Nauk Społecznych, Poznań 2006 (Irena Bukowska-Floreńska)
, s. 403

Oskar Kolberg, Wołyń. Suplement do tomu 36. Dzieła wszystkie, t. 84, Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań 2002 (Katarzyna Linda),
s. 407

Janusz Hochleitner, Obrzędy doroczne w kulturze chłopskiej Warmii południowej w XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006 (Anna Szyfer),
s. 411

Jędrzej Wowro. Świątkarz beskidzki / Beskidian Holy Sculpture Maker, tekst A. Kowalska-Lewicka, zdjęcia J. Kubiena, Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice 2006 (Ewa Fryś-Pietraszkowa)
, s. 413

V. KRONIKA

83. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Mszana Dolna, 20 września 2007 (Elżbieta Jaworska), s. 415

Wybory członków Komitetu Nauk Etnologicznych PAN na kadencję 2007-2010. Wyborcze posiedzenie plenarne Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Warszawa, 22 czerwca 2007
(Ryszard Vorbrich)
, s. 418

„Europe and the World”. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych (EASA), Bristol, 18-21 września 2006
(Helena Patzer, Agnieszka Kościańska)
, s. 420

58. Doroczna Konferencja ICOM’s Costume Committee – „Costume: Design and Decoration”, Kopenhaga, Lund, 9-13 października 2006
(Barbara Bazielich)
, s. 423

Konferencja „Antropologiczne spojrzenie na globalizację – doświadczenia i wyzwania”, Poznań, 23-24 października 2007
(Hanna Kossak-Nowocień, Katarzyna Mirgos),
s. 426

III Poznańska Konferencja Azjanistyczna „Azja w początkach XXI wieku. Tożsamość — społeczeństwo — kultura”, Poznań 18-19 maja 2006
(Anna Urbańska- -Szymoszyn),
s. 430

„610th Anniversary of the Settlement of Tartars and Karaims in the Grand Duchy of Lithuania”, Wilno, 13-15 września 2007
(Janusz Kamocki)
, s. 433

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Po słonecznej stronie Karpat”, Opole, 21- 22 maja 2007
(Janina Hajduk-Nijakowska)
, s. 434

Konferencja naukowa „Polska – Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne”, Mszana Dolna, 21 września 2007
(Halina Solecka),
s. 436

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kształtowanie tożsamości etnicznej i narodowej na pograniczu polsko-ukraińskim”, Lublin, 19-20 kwietnia 2007
(Agnieszka Chwieduk),
s. 441

„Dziedzictwo kaszubskiej kultury ludowej — problemy ochrony i upowszechniania”, Starbienino, 7-9 grudnia 2006
(Anna Weronika Brzezińska)
, s. 446

VI. IN MEMORIAM

Mary Douglas (1921-2007). Łuskowiec i Al-Kaida (Wojciech Dohnal), s. 449

Clifford Geertz (1926-2006). Antropologiczne życie w fascynujących czasach
(Waldemar Kuligowski)
, s. 456

Anna Krzysztofowicz (1925-2007)
(Krystyna Reinfuss-Janusz)
, s. 464

Reimund Kvideland (1935-2006)
(Anna Pietrzyk)
, s. 465

Richard Rorty (1931-2007). Relatywista od dobrej nadziei
(Waldemar Kuligowski)
, s. 467


Noty o autorach artykułów,
s. 473


Informacje dla autorów,
s. 477